Pomiń kursy

Kursy

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za granicą , 20-godzinny

Zapisy do 21 maja 2018 r. | Rozpoczęcie 28 maja 2018 r. | Zakończenie 30 czerwca 2018 r.

Cel kursu:

nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkolnym punktem konsultacyjnym.

Adresat kursu: nauczyciele spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Tematyka kursu:

 1. Przepisy prawa regulujące działalność Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,
 2. Polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider w środowisku;,
 3. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.
ANKIETA

Kurs doskonalący: Ojczysty  panteon i ojczyste spory - historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego/wiedzy o Polsce - IV edycja

Zapisy do 1 maja 2018 r.  |   Rozpoczęcie 7 maja 2018 r.     Zakończenie 19 sierpnia 2018 

Cel kursu: 

poszerzenie wiedzy z zakresu historii Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze.

Moduły kursu:

Jaki powinien być żołnierz?

Wzór obywatela w polskiej myśli politycznej.

Budowa państwa polskiego — koncepcje polityczne Piastów.

Rola ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego

Obywatele polscy wobec wyzwań epoki nowożytnej.

Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.

Nurt insurekcyjny czy realizm polityczny?

Spory o ocenę powstań narodowych w XIX w.

Jakie mamy mieć państwo – spory o kształt Polski w XX w.

Społeczeństwo polskie wobec totalitaryzmu.

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w kursie:

 1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);
 2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;
 3. udział w moderowanym forum.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ


Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami? 30 godzin - I edycja

Zapisy  do 28.05.2018  |   Rozpoczęcie 4 czerwca 2018      Zakończenie 26.08.2018 

Czas trwania 9 tygodni

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Cyfrowe społeczeństwo.

Cyfrowe społeczeństwo - quiz.

Moduł II. Uczeń – komu pomagamy?

Uczeń – komu pomagamy? – wprowadzenie.

Ćwiczenia do prezentacji.

Główne systemy pamięci.

Moduł III. Uczeń – pamięć.

Przebieg procesu pamięciowego.

Natura i uwarunkowania zapamiętywania (zapisywania informacji).

Istota i przyczyny zapominania.

Metody i zapamiętywania (strategiami pamięciowymi.

Ćwiczenia: głębokość przetwarzania, typy interferencji, współpraca półkul mózgowych, proces pamięciowy – prawda czy fałsz?

Moduł IV . Nauczyciel – (nie tylko) medialne i cyfrowe kompetencje.

Nie demotywować?

Motywujemy.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Typy dialogu.

Typy zadań grupowych.

Taksonomia Blooma.

Moduł V. Cyfrowe narzędzia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Cyfrowe słowa zaklęcia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Różne stopnie multimedialności.

Cyfrowe narzędzia – prawda czy fałsz?”

Moduł VI. (Inter)akcja: cyfrowe narzędzia w działaniu.

Wyszukiwanie, ocena, wykorzystanie  informacji – w praktyce.

Multimedia to nie ozdobniki.

Getkahoot.

Gry komputerowe w nauczaniu.

Jak stworzyć quiz w Kahoot?

Tworzymy quiz w getkahoot.com.

Fotograficzne spojrzenie na świat.

Khan Academy.

LearningApps.org.

Moduł VII. Zakończenie

Podsumowanie kursu doskonalącego: Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?

Ankieta ewaluacyjna.

Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;

3. udział w moderowanym forum.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący z zakresu bibliotekoznawstwa,  cz. I.

Zapisy do dnia 01 kwietnia 2018   |   Rozpoczęcie 09 kwietnia 2018 r.   Zakończenie 3 czerwca 2018 r.

Cel główny:
Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania czynności bibliotekarza - w zakresie teorii oraz praktyki
Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik

- zna strukturę biblioteki, podstawowe jej funkcje oraz podział bibliotek

- zna zasady gromadzenia zbiorów, a w szczególności źródła pozyskiwania zbiorów

 - zna poszczególne typy katalogów i potrafi je usystematyzować

- zna zasady katalogowania formalnego i rzeczowego oraz potrafi samodzielnie wykonać poszczególne opisy bibliograficzne

- zna i posługuje się katalogami komputerowymi

- zna zasady udostępniania zbiorów

- zna strukturę biblioteki szkolnej, potrafi zorganizować bibliotekę, potrafi prawidłowo dobrać literaturę i zarządzać zbiorami 

 Warunki uczestnictwa

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

ANKIETA

 

NIEKONWENCJONALNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO POZA POLSKĄ

Program kursu ma za zadanie poszerzyć warsztat metodyczny nauczycieli o niekonwencjonalne techniki w nauczaniu języka polskiego poza Polską. Kurs przygotowuje nauczycieli języka polskiego do praktycznego wykorzystania zaproponowanych kreatywnych technik w uczeniu języka polskiego oraz w uczeniu uczenia się uczniów.

Zapisy do dnia 9 kwietnia 2018   |   Rozpoczęcie 16 kwietnia 2018    Czas trwania  8 tygodni

............................................................................................................................................................................................

Sprawdź listę uczestników zakwalifikowanych na kurs - naciśnij LISTA

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem kursów pod adresem pcn_sekretariat@orpeg.pl lub telefonicznie +48 81 53 238 13

.............................................................................................................................................................................................

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania niekonwencjonalnych metod nauczania języka polskiego poza Polską.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

a)      zna stadia rozwoju intelektualnego oraz typowe aktywności uczniów w zależności od wieku

b)      rozumie, że kreatywny styl poznawczy sprzyja nauczania języka polskiego;

c)       zna i stosuje ćwiczenia na  efektywną komunikację w trakcie lekcji języka polskiego;

d)      zna i stosuje  ćwiczenie asertywności -opieranie się presji grupy, konstruktywna krytyka;

e)      rozumie i rozróżnia procesy poznawcze swoich uczniów;

f)       potrafi korzystać z koncepcji zintegrowanego mózgu do zaplanowania pracy na lekcji;

g)      potrafi zastosować wiedzę z zakresu pracy mózgu i mechanizmów uczenia się do zaplanowania pracy na lekcji;

h)      rozróżnia rożne funkcje pamięci i rozumie ich wykorzystanie do zwiększenia możliwości swoich uczniów

i)        zna i stosuje w praktyce prawa uczenia się

j)        zna i stosuje techniki tzw. inteligentnego czytania

k)      zna i stosuje narzędzia z zakresu mnemotechnik

l)        potrafi zastosować następujące metody niekonwencjonalne:

- gry dydaktyczne - żeby poznawać różne strategie para-życiowe,

- metody kreatywne - twórcze rozwiązywanie problemów

- symulacja - trenowanie określonych umiejętności w bezpiecznym kontekście

- plakat grupowy. 

Adresaci:

Nauczyciele języka polskiego uczący poza granicami Polski,

ANKIETA

Logopedia pierwszego  stopnia (poziom wstępny) IV edycja

Zapisy do dnia 6 marca 2018   |   Rozpoczęcie 12 marca  2018    Czas trwania  8 tygodni

Cel kursu:

- Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:

- Dostrzegania nieprawidłowości wymowy ucznia na poszczególnych etapach jego rozwoju osobniczego,

- Rozpoznawania wad wymowy,

- Prowadzenia wstępnej diagnozy logopedycznej

- Stymulacji funkcji rozwoju mowy

- Działań w celu rewalidacji funkcji zaburzonych,

- Pracy nad wrażliwością słuchową i sprawnością narządów mowy ucznia,

- Sposobów motywowania ucznia do pracy nad wadami wymowy.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

Tematyka zajęć:

- Zadania logopedii, 

- Etapy rozwoju mowy ludzkiej, 

- Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy, 

- Wstępna diagnoza logopedyczna, 

- Motywowanie ucznia do wysiłku w doskonaleniu wymowy 

- Terapia różnicowania dźwięków, 

- Działania kompensacyjno-wyrównawcze.

Ankieta

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego na etapie wczesnoszkolnym  - IV edycja.

Zapisy do dnia 22 lutego 2018  |   Rozpoczęcie 26 marca 2018 r.   Czas trwania  6 tygodni

 

Cel kursu:

Zapoznanie uczestników z efektywnymi metodami nauczania języka polskiego poza granicami Polski na I etapie edukacyjnym

Uczestnicy:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący poza granicami Polski, będący czynnymi nauczycielami w środowisku Polonii lub Polaków mieszkających za granicą

Warunki zaliczenia:

Poprawne rozwiązanie zadań przewidzianych w planie kursu

Ankieta

 

 

 

Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską - II edycja (nowa)

Zapisy do 31 grudnia 2017 r. | Rozpoczęcie: 26 marca 2018 r. | Zakończenie: 17 czerwca 2018 r. | Zamknięcie: 24 czerwca 2018 r.

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej, wiedzy o Polsce poza Polską młodzież w wieku 14+, którzy chcieliby prowadzić dyskusyjne kluby filmowe, poszerzyć/powtórzyć/uaktualnić wiedzę z zakresu sztuki filmowej i możliwości jej wykorzystania w doskonaleniu języka polskiego

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wokół zagadnień dotyczących filmu polskiego

Cele szczegółowe: Uczestnicy po zakończeniu kursu będą:

- przygotowani do prowadzenia spotkań z polskim filmem,

- współtwórcami polskiej półki filmowej,

- wzbogacać swoje lekcje o zagadnienia filmu,

- posiadać rozeznanie w polskiej sztuce filmowej - wczoraj i dziś,

- wykorzystywać film jako inspirację do tworzenia przez uczniów różnych form wypowiedzi.

Treści kursu:

1. Historia filmu to historia obrazu, wyobraźni i technologii.

2. Słów kilka o twórcach filmu i filmowych środkach wyrazu.

3. Od polskiej szkoły filmowej do "obecności".

4. "To samo" dzieło, ale nie "takie", czyli O (nie tylko) związkach filmu i literatury.

5. Dyskusja z rzeczywistością, czyli O polskim filmie dokumentalnym.

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o filmie polskim.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

 

Kurs doskonalący: Doskonalenie sprawności językowych poprzez gry i zabawy

Zapisy  do 1 stycznia 2018 r.  |   Rozpoczęcie 8 stycznia 2018  r.  |   Zakończenie 18 lutego 2018  r.  |   Zamknięcie 25 lutego 2018  r.

 

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

 Cel główny kursu:   doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

 Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 - uwzględniał w swojej pracy uwarunkowania i zasady projektowania metodycznego lekcji wykorzystujących gry i zabawy,

- uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),

- formułował cele edukacyjne dotyczące doskonalenia sprawności językowych,

- z powodzeniem modyfikował poznane gry i zabawy, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia,

- posiadał warsztat metodyczny, wzbogacony o gry i zabawy.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 10–13 lat

Treści:

1. O sprawnościach językowych, a także o grach i zabawach tytułem wstępu

2. Słowa to takie dobre zabawki, które zawsze trzeba mieć ze sobą, czyli Gry i zabawy i leksykalne.

3. Gry i zabawy doskonalące sprawności receptywne, czyli Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha; kto ma oczy do czytania, niechaj czyta.

4. Gry i zabawy doskonalące sprawności produktywne, czyli Mowa jest srebrem, a pisanie sztuką.

5. Scenariusze zajęć z grami i zabawami (nie tylko językowymi).

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o grach i zabawach.

Poza teorią, odwołującą się do literatury przedmiotu, kurs zawiera wiele przykładów praktycznych, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, różnorodne rozwiązania metodyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Zapisy do 1 lutego 2018 r. | Rozpoczęcie 5 lutego 2018 r. | Zakończenie 23 czerwca 2018 r.

Cel kursu:

nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkolnym punktem konsultacyjnym.

Adresat kursu: nauczyciele spełniający wymagania określone
w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Tematyka kursu:

 • Przywództwo edukacyjne w szkole;

 • Przepisy prawa regulujące działalność Szkolnego Punktu Konsultacyjnego;

 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;

 • Polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider
  w środowisku;

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;

 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział w zajęciach on-line,

 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych, o których mowa
  w pkt. 2.1,

 • odbycie praktyki kierowniczej w szkole w Polsce, zespole szkół za granicą
  lub szkolnym punkcie konsultacyjnym,

złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.

ANKIETA

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu wiedzy o Polsce  – I edycja 30 godzin

 Zapisy do 24 stycznia 2018  r.  | Rozpoczęcie 24 stycznia 2018  r. |   Zakończenie 28 marca 2018  r.  |   Zamknięcie 4 kwietnia 2018  r.

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wiedzy o Polsce.

Moduły kursu:

Moduł wstępny

Kim jesteśmy? Czego uczymy?

OPREG PCN – zadania, adresaci

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

Ankieta uczestnika kursu

Moduł I.

Dokąd zmierzamy?

Nauczanie wiedzy o Polsce a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście zapisów w podstawie programowej i ramach programowych

Moduł II.

Ryba czy wędka?

Strategie i metody wyszukiwawcze w sieci globalnej.

Moduł III.

Jeśli wędka – to jaka przynęta?

Metody i formy pracy na lekcjach wiedzy o Polsce z zastosowaniem narzędzi TIK

Moduł IV.

Zarzucamy sieć, czyli co możemy złowić w sieci globalnej?

Zasoby internetowe przydatne w pracy nauczyciela wiedzy o Polsce

Moduł V.

A może pozwiedzamy wirtualnie podwodne głębiny?

Przegląd stron zawierających wirtualne wycieczki historyczne.

Planowanie wirtualnej  wycieczki z wiedzy o Polsce.

Moduł VI.

Popatrzymy jak łowią inni?

Przegląd materiałów tworzonych  przez nauczycieli związanych z problematyką historii, geografii, kultury polskiej.

Moduł VII.

Łowić, ale przy pomocy jakich akcesoriów?

Przegląd narzędzi TIK w nauczaniu wiedzy o Polsce poza granicami państwa polskiego Wykorzystanie przykładowych narzędzi TIK w nauczaniu wiedzy o Polsce

Moduł VIII.

Uplećmy swoją sieć!

Tworzenie własnych zasobów edukacyjnych przy pomocy wybranego narzędzia TIK.

Moduł IX.

TAAAKA RYBA!

Publikowanie i udostępnianie wytworzonych zasobów edukacyjnych w sieci globalnej.

Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu wiedzy o Polsce.

Moduł X.

Zadowoleni, czy też niezadowoleni z połowów?

Podsumowanie kursu

Formularz oceny kursu

Forum - Co do walizki a co do kosza? 

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. Nauczania wiedzy o Polsce przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
 2. Wyszukiwania informacji w sieci globalnej
 3. Metod i form pracy na lekcjach wiedzy o Polsce z zastosowaniem TIK
 4. Wykorzystania wybranych narzędzi TIK w nauczaniu wiedzy o Polsce
 5. Zasobów internetowych przydatnych w pracy nauczyciela wiedzy o Polsce
 1. Projektowania wirtualnych wycieczek historycznych

 

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. Rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. Udział w moderowanym forum.

3. Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczania wiedzy o Polsce

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej – I edycja 30 godzin

Zapisy  do 23 stycznia  2018 r. |   Rozpoczęcie 24 stycznia 2018  r. |   Zakończenie 28 marca 2018  r.  |   Zamknięcie 4 kwietnia 2018  r.

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej.

Moduły kursu:

Moduł wstępny

Kim jesteśmy? Czego uczymy?

OPREG PCN – zadania, adresaci

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

Ankieta uczestnika kursu

Moduł I.

Dokąd zmierzamy?

Nauczanie języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście zapisów w podstawie programowej i ramach programowych

Moduł II.

Ryba czy wędka?

Strategie i metody wyszukiwawcze w sieci globalnej

Moduł III.

Jeśli wędka – to jaka przynęta?

Metody i formy pracy na lekcjach języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Moduł IV.

Zarzucamy sieć, czyli co możemy złowić w sieci globalnej?

Zasoby internetowe przydatne w pracy nauczyciela języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej

Moduł V.

Łowić, ale przy pomocy jakich akcesoriów?

Przegląd narzędzi TIK w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej poza granicami państwa polskiego

Wykorzystanie przykładowych narzędzi TIK w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej poza granicami państwa polskiego

Moduł VI.

A może pozwiedzamy wirtualnie podwodne głębiny?

Wirtualne wycieczki polonistyczne

Moduł VII.

Popatrzymy jak łowią inni?

Blogi nauczycieli języka polskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej

Moduł VIII.

TAAAKA RYBA!

Podsumowanie pracy

Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczania języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej 

Formularz oceny kursu

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. Nauczania języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
 2. Zaawansowanego wyszukiwania informacji w sieci globalnej
 3. Metod i form pracy na lekcjach języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem TIK
 4. Wykorzystania wybranych narzędzi TIK w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej
 5. Zasobów internetowych przydatnych w pracy nauczyciela języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej
 1. Projektowania wirtualnych wycieczek polonistycznych

 

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. Rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych)

2. Udział w moderowanym forum

3. Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczania języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy  do 29 stycznia  2018 r.  |   Rozpoczęcie 7 lutego 2018  r. |   Zakończenie 2 maja 2018.  |   Zamknięcie 9 maja  2018  r.

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w projektowaniu nauczania / uczenia się wiedzy o Polsce.

Multimedialny Warsztat Pracy

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w projektowaniu nauczania / uczenia się wiedzy o Polsce.

Moduły kursu:

Moduł wstępny

OPREG PCN – zadania, adresaci

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

Ankieta uczestnika kursu

Moduł I.

Nauczanie wiedzy o Polsce a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście zapisów w podstawie programowej i ramach programowych

Moduł II.

Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych pomocnych w nauczaniu wiedzy o Polsce w kontekście nowych ram programowych.

Moduł III.

Przegląd programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Moduł IV.

Tworzenie prezentacji z wiedzy o Polsce w oparciu o nowe ramy programowe - praca z wybraną aplikacją do tworzenia prezentacji.

Moduł V.

Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wiedzy o Polsce wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną.

Moduł VI.

Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych.

Moduł VII.

Tworzenie pomocy dydaktycznych z wiedzy o Polsce - praca z wybraną aplikacją edukacyjną.

Moduł VIII.

Publikowanie i udostępnianie wytworzonych zasobów edukacyjnych w sieci globalnej.

Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu wiedzy o Polsce.

Moduł IX

Bank dobrych pomysłów - portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli wiedzy o Polsce.

Moduł X.

Podsumowanie kursu.

Formularz oceny kursu

Forum - Co do walizki a co do kosza? 

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu wiedzy o Polsce w tym:

 • wyszukiwania i gromadzenia materiałów cyfrowych i dydaktycznych;

 • źródeł i sposobów pozyskiwania aplikacji edukacyjnych;

 • portali i serwisów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli;

 • pracy z wybranym programem do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz z wybraną aplikacją edukacyjną.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

 1. systematyczne zapoznawanie się z materiałami zamieszczanymi w poszczególnych modułach kursu;

 2. wypowiedzi na forum;

 3. wykonanie przy pomocy poznanych narzędzi minimum jednej pomocy dydaktycznej do nauczania wiedzy o Polsce według nowych ram programowych, przesłanie jej na platformę kursy.orpeg.pl i opublikowanie w sieci globalnej.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapraszamy do repozytorium dla bibliotekarzy.

Biblioteka ORPEG

Course Image Obsługa strony internetowej SPK

Kurs zawiera filmy instruktażowe dla użytkowników stron internetowych SPK zbudowanych na CMS Drupal 7.

Dzięki niemu w łatwy sposób zapoznają się Państwo z obsługą swojej strony www SPK.

Życzę miłej nauki.

Course Image Formularz zamówienia na druki szkolne

Wszelkie druki szkolne i akcydensowe prosimy zamawiać używając Formularza zamówienia na druki szkolne