Pomiń kursy

Kursy

Kurs doskonalący z zakresu bibliotekoznawstwa część 2 - I edycja

Zapisy do dnia 25 września 2017   |   Rozpoczęcie 2 października 2017   |   Zakończenie 19 listopada 2017   |  Zamknięcie 4 grudnia 2017

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Logopedia trzeciego stopnia. Kurs dla absolwentów kursu Logopedia I i II stopnia

Zapisy do 9 października 2017   |   Rozpoczęcie 16 października 2017    Zakończenie  10 grudnia 2017  |   Zamknięcie 18 grudnia 2017

Opis ogólny

 Kurs dotyczy elementów logopedii ogólnej i jest kontynuacją kursów - Logopedia pierwszego stopnia (poziom wstępny) oraz Logopedia drugiego stopnia (poziom podstawowy)     Kurs ma przybliżyć następujące zagadnienia: zasady emisji i higieny głosu, profilaktyka logopedyczna, oddziaływania służące poprawie rozwoju komunikacji dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami autystycznymi a także z dysleksją. Nauczyciele polonijni poznają również psychostymulacyjną metodę kształtowania i rozwoju mowy, tzw.metodę krakowską oraz sposoby pracy nad dykcją.

Cele kursu:

 1. Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela polonijnego w zakresie zagadnień logopedycznych,
 2. Uwrażliwienie na działania w zakresie profilaktyki logopedycznej w oświatowym środowisku polonijnym,
 3. Zapoznanie z metodami pracy logopedycznej przyśpieszającej terapię głosek zaburzonych,
 4. Przygotowanie nauczycieli do wspierania rodziców polonijnych i współpracy z nimi w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autystycznych
 5. oraz dyslektycznych,
 6. Opracowanie materiałów do wykorzystania w pracy nad dykcją uczniów polonijnych. 

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy ukończyli pierwszy i drugi stopień kursu Logopedia.

Teamatyka kursu:

 1. Podstawowe zagadnienia emisji głosu
 2. Aspekty profilaktyki logopedycznej
 3. Wspieranie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 4. Zaburzenia autystyczne a rozwój mowy
 5. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy
 6. Metoda Krakowska
 7. Dysleksja a wady wymowy
 8. Praca nad dykcją

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu

 Zapisy  do 28 września 2017 r. |   Rozpoczęcie 2 października 2017  r. |   Zakończenie 10 grudnia 2017  r.  |   Zamknięcie 18 grudnia 2017  r.

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania prawa autorskiego w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

 Moduły kursu:

Moduł I. Podstawy prawa autorskiego

Prawo autorskie - wprowadzenie

Jak działa prawo autorskie?

Quiz samokształceniowy - podstawy prawa autorskiego

Moduł II. Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

Materiał wprowadzający na temat granic dozwolonego użytku publicznego w szkole

Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

Na co pozwala dozwolony użytek w edukacji?

Pierwsza pomoc w prawie autorskim

Obowiązujące przepisy

Test samokształceniowy - Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

 Moduł III. Wolne i otwarte licencje

Wolne i otwarte licencje

Na czym polega otwarty dostęp?

Jak opublikować materiał na wolnej licencji Creative Commons?

Jak działają i czym się różnią licencje Creative Commons

Czym są licencje Creative Commons?

Test samokształceniowy - Wolne i otwarte licencje

Moduł IV. Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie prawne

Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Przekraczanie granic dozwolonego użytku

Jak tworzyć Otwarte Zasoby Edukacyjne?

Test samokształceniowy - Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie prawne

Moduł V. Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Test samokształceniowy -  Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Moduł VI. Przerabianie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie praktyczne

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Zasady tworzenia i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Przerabianie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (kwestie praktyczne)

Adaptacja materiału dydaktycznego  – ćwiczenie

Publikacja zasobów edukacyjnych na licencji CCZ - zadanie

Publikowanie tekstów i prezentacji na różnych licencjach

Publikowanie grafiki na licencjach CC

Publikowanie zasobów wideo na licencjach CC

Publikowanie zasobów audio na licencjach CC

Mapa OZE

Moduł VII. Podsumowanie kursu doskonalącego: Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu?

Test samokształceniowy - prawo autorskie.

Prezentacja na forum kursu własnych materiałów dydaktycznych opublikowanych na licencjach OZE w sieci globalnej.

Formularz oceny kursu.

Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. Rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. Przygotowanie i opublikowanie w sieci globalnej na licencji Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) minimum jednego materiału dydaktycznego zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla SPK;

3. Udział w moderowanym forum.

 

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w szkole w świetle prawa oświatowego - 12 godzin - I edycja

 Zapisy do dnia 28 września 2017 r. |   Rozpoczęcie  2 października 2017 r.   Zakończenie  22 października 2017 r.     Zamknięcie  6 listopada 2017 r.

 Cel główny: zapoznanie nauczycieli z możliwościami pomocy uczniom o różnych potrzebach edukacyjnych w świetle przepisów prawnych

 Po zakończeniu kursu uczestnik będzie znał;

•  przepisy prawne dotycząc pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom w placówkach oświatowych

•  zasady i formy pomocy uczniowi

•  zadania poszczególnych specjalistów pracujących z uczniami (nauczyciel, psycholog, pedagog, doradca zawodowy)

 Uczestnicy kursu:

Kurs jest przeznaczony dla kierowników SPK, dyrektorów szkół,  nauczycieli pracujących z uczniami w szkołach i przedszkolach.

 Warunki zaliczenia:

Poprawne rozwiązanie testu zaliczeniowego.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Nauka w teatrze szkolnym

Zapisy  do 28 września 2017 r.  |   Rozpoczęcie 2 października 2017  r.  |   Zakończenie 26 listopada 2017  r.  |   Zamknięcie 4 grudnia 2017  r.

 Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, uczniów w wieku od 10 do 13 i 14+ lat dobrze mówiących po polsku (poziom C).

           

Cele kursu

Uczestnik kursu:

- realizuje cele kształcenia językowego, wykorzystując szkolne formy teatralne;

- analizuje materiał nauczania i planuje jego realizację, integrując treści z zabawą w szkolny teatr;

- wykorzystuje swoją wiedzę o teatrze, animując sytuacje edukacyjne, w których dziecko uczestniczy w kulturze;

- umiejętnie i celowo dobiera metody aktywizujące i techniki pracy dzieci;

- animuje twórczą aktywność uczniów z wykorzystaniem ekspresji językowej, żywego słowa, ekspresji ruchu, dźwięku a także form plastycznych;

- proponuje rozwiązania organizacyjne i metodyczne, przygotowując z uczniami przedstawienie teatralne;

-  pracuje w grupie i zespołowo realizuje projekt edukacyjny;

- wykorzystuje w pracy z uczniami elementy oceniania kształtującego;

- dzieli się przykładami dobrych praktyk.

 

Treści:

           

Moduł I Poznajmy się w teatrze

1. Poznanie oczekiwań i potrzeb dla których chcemy spotykać się w różnych formach aktywności za pomocą Internetu. 

2. Opracowanie kontraktu na czas wspólnego uczestnictwa w kursie.

3. Stworzenie katalogu dotychczasowych doświadczeń w obszarze szkolnych form teatralnych oraz wprowadzania dzieci w świat teatru - jego historii i współczesności.

4. Udział w dramie i teatrze stolikowym.

5. Zgromadzenie w formie metaplanu różnych wizji pracy w teatrze szkolnym.

 

Moduł II Rozmawiamy językiem teatru

1. Indywidualne obejrzenie spektaklu z nagarnia DVD.

2. Moderowana dyskusja na temat przedstawienia.

3. Stworzenie inwentarza nazw emocji i uczuć, których widz doświadczyć może w teatrze.

4. Podpatrywanie przez pryzmat spektaklu warsztatu reżysera w retrospekcji powstawania przedstawienia.

5. Synteza teatru jako tekstu kultury i wielotworzywowego zjawiska artystycznego: słowo, gest i ruch; rekwizyt, plastyka i światło; dźwięk i muzyka. oraz aktor, widz i przestrzeń
w systemie komunikacji teatralnej.

 

Moduł III Badamy dramat - piszemy scenariusz

1. Wzbogacenie bibliografii w pozycje dramatu dla dzieci i młodzieży.

2. Poszukiwanie pomysłów na ciekawe zajęcia dotyczące specyfiki dramatu, jako gatunku literackiego, jego budowy i świata przedstawionego.

3. Zaplanowanie zajęć o wybranym dramacie dla dzieci.

4. Dramat i scenariusz teatralny.

5. Propozycje ćwiczeń redakcyjnych na kolejnych etapach pisania scenariusz.

 

Moduł IV Projektanci na start!

1. Specyfika metody projektu edukacyjnego.

2. Tworzenie projektu z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przygotowania spektaklu
w szkole: wyznaczenie zadań, szczegółowy przydział obowiązków wraz z opisem wymagań.

3. Indywidualne i zespołowe konsultacje na kolejnych etapach realizacji zadań.

4. Informacje zwrotne na temat efektów oraz w razie potrzeb wprowadzenie korekt.

5. Prezentacja efektów - konstruktywne uwagi uczestników projektu.

 

Moduł V Będzie premiera!!!

1. Ćwiczenia dykcyjne, ruchowe i rytmizujące; pamięciowe opanowanie tekstu.

2. Praca nad rolą - budowanie postaci, interpretacja z wykorzystaniem różnych środków.

3. Redakcja scenopisu.

4. Praca nad etiudami, budowanie scen.

5. Próby kolejnych scen.

6. Wprowadzenie dźwięków, efektów specjalnych i muzyki - jeśli scenopis je przewiduje.

7. Zebranie informacji zwrotnych po spektaklu - ewaluacja pracy indywidualnej i grupowej. 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Doskonalenie sprawności językowych poprzez gry i zabawy

Zapisy  do 30 września 2017 r.  |   Rozpoczęcie 9 listopada 2017  r.  |   Zakończenie 20 grudnia 2017  r.  |   Zamknięcie 27 grudnia 2017  r.

 

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

 Cel główny kursu:   doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

 Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 - uwzględniał w swojej pracy uwarunkowania i zasady projektowania metodycznego lekcji wykorzystujących gry i zabawy,

- uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),

- formułował cele edukacyjne dotyczące doskonalenia sprawności językowych,

- z powodzeniem modyfikował poznane gry i zabawy, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia,

- posiadał warsztat metodyczny, wzbogacony o gry i zabawy.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 10–13 lat

Treści:

1. O sprawnościach językowych, a także o grach i zabawach tytułem wstępu

2. Słowa to takie dobre zabawki, które zawsze trzeba mieć ze sobą, czyli Gry i zabawy i leksykalne.

3. Gry i zabawy doskonalące sprawności receptywne, czyli Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha; kto ma oczy do czytania, niechaj czyta.

4. Gry i zabawy doskonalące sprawności produktywne, czyli Mowa jest srebrem, a pisanie sztuką.

5. Scenariusze zajęć z grami i zabawami (nie tylko językowymi).

6. Podszepnik dla nauczyciela na zakończenie, czyli Jeszcze o grach i zabawach.

Poza teorią, odwołującą się do literatury przedmiotu, kurs zawiera wiele przykładów praktycznych, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, różnorodne rozwiązania metodyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Bajkoterapia na lekcjach języka polskiego

 Zapisy do dnia 16  października 2017 r. |   Rozpoczęcie   23 października 2017 r. |   Zakończenie 17 grudnia 2017 r.  |  Zakończenie 25 grudnia 2017 r.

 Cel główny:

Poznanie metody bajkoterapii jako formy pomocy dzieciom w problemach wychowawczych i dydaktycznych.

 Po zakończeniu kursu uczestnik będzie znał;

•  podstawy teoretyczne bajkoterapii

•  rodzaje bajek terapeutycznych

•  sposoby wykorzystania bajek na lekcjach języka polskiego

Uczestnicy kursu:

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i klasach I-III

Warunki zaliczenia:

Poprawne rozwiązanie testu zaliczeniowego.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską - II edycja (nowa)

Zapisy do 31 grudnia 2017 r.   |   Rozpoczęcie: luty - marzec 2018 r.

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej, wiedzy o Polsce poza Polską młodzież w wieku 14+, którzy chcieliby prowadzić dyskusyjne kluby filmowe, poszerzyć/powtórzyć/uaktualnić wiedzę z zakresu sztuki filmowej i możliwości jej wykorzystania w doskonaleniu języka polskiego

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wokół zagadnień dotyczących filmu polskiego

Cele szczegółowe: Uczestnicy po zakończeniu kursu będą:

- przygotowani do prowadzenia spotkań z polskim filmem,

- współtwórcami polskiej półki filmowej,

- wzbogacać swoje lekcje o zagadnienia filmu,

- posiadać rozeznanie w polskiej sztuce filmowej - wczoraj i dziś,

- wykorzystywać film jako inspirację do tworzenia przez uczniów różnych form wypowiedzi.

Treści kursu:

1. Dlaczego film? Tworzymy polską półkę filmową.

2. Historia filmu, historia filmu polskiego.

3. Język filmu.

4. Film i literatura, film i sztuki plastyczne.

5. Scenariusze spotkań filmowych.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

 

Kurs doskonalący: Ojczysty  panteon i ojczyste spory - historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego/wiedzy o Polsce - III edycja

Zapisy do 4 września 2017 r.  |   Rozpoczęcie 11 września 2017 r.     Zakończenie 17 grudnia 2017   |   Zamknięcie 25 grudnia 2017

Cel kursu: 

poszerzenie wiedzy z zakresu historii Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze.

Moduły kursu:

Jaki powinien być żołnierz?

Wzór obywatela w polskiej myśli politycznej.

Budowa państwa polskiego — koncepcje polityczne Piastów.

Rola ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego

Obywatele polscy wobec wyzwań epoki nowożytnej.

Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.

Nurt insurekcyjny czy realizm polityczny?

Spory o ocenę powstań narodowych w XIX w.

Jakie mamy mieć państwo – spory o kształt Polski w XX w.

Społeczeństwo polskie wobec totalitaryzmu.

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w kursie:

 1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);
 2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;
 3. udział w moderowanym forum.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ


Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami? 30 godzin - I edycja

Zapisy  do 17.04.2017  |   Rozpoczęcie 24.04.2017      Zakończenie 25.06.2017    Zamknięcie 3.07.2017

Czas trwania 9 tygodni

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Cyfrowe społeczeństwo.

Cyfrowe społeczeństwo - quiz.

Moduł II. Uczeń – komu pomagamy?

Uczeń – komu pomagamy? – wprowadzenie.

Ćwiczenia do prezentacji.

Główne systemy pamięci.

Moduł III. Uczeń – pamięć.

Przebieg procesu pamięciowego.

Natura i uwarunkowania zapamiętywania (zapisywania informacji).

Istota i przyczyny zapominania.

Metody i zapamiętywania (strategiami pamięciowymi.

Ćwiczenia: głębokość przetwarzania, typy interferencji, współpraca półkul mózgowych, proces pamięciowy – prawda czy fałsz?

Moduł IV . Nauczyciel – (nie tylko) medialne i cyfrowe kompetencje.

Nie demotywować?

Motywujemy.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Typy dialogu.

Typy zadań grupowych.

Taksonomia Blooma.

Moduł V. Cyfrowe narzędzia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Cyfrowe słowa zaklęcia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Różne stopnie multimedialności.

Cyfrowe narzędzia – prawda czy fałsz?”

Moduł VI. (Inter)akcja: cyfrowe narzędzia w działaniu.

Wyszukiwanie, ocena, wykorzystanie  informacji – w praktyce.

Multimedia to nie ozdobniki.

Getkahoot.

Gry komputerowe w nauczaniu.

Jak stworzyć quiz w Kahoot?

Tworzymy quiz w getkahoot.com.

Fotograficzne spojrzenie na świat.

Khan Academy.

LearningApps.org.

Moduł VII. Zakończenie

Podsumowanie kursu doskonalącego: Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?

Ankieta ewaluacyjna.

Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;

3. udział w moderowanym forum.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs kwalifikacyjny: Wiedza o Polsce 120 godzin - II edycja

Kurs  kwalifikacyjny -   przygotowujący do nauczania WIEDZY O POLSCE zgodnie z planem nauczania uzupełniającego w klasach IV-VI, w gimnazjach i liceach dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela - 120 godzinny.

Zapisy do dnia 29.05.2017   Rozpoczęcie 5.06.2017 r.    |  Zakończenie 22.10.2017  Zamknięcie 30.10.2017 

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania, uczenia wiedzy o Polsce w szkołach za granicą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą wraz z późniejszymi zmianami.

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

-        zna treści i strukturę ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie nauczania wiedzy o Polsce,

-       zna treści i budowę przykładowych/wybranych programów do nauczania przedmiotu wiedza o Polsce,

-       zna zasady, reguły nauczania/uczenia wiedzy o Polsce poza granicami kraju,

-        potrafi samodzielnie skonstruować program nauczania przedmiotu: wiedza o Polsce,

-       zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące historii Polski zawarte w ramach programowych,

-       zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące wiedzy o społeczeństwie zawarte w ramach programowych,

-       zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące geografii Polski zawarte w ramach programowych,

-       potrafi zdiagnozować potrzeby uczniów i zaplanować proces dydaktyczny.

-       zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym podręcznika „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii Polski,

-       potrafi dokonać oceny zasobów edukacyjnych pomocnych w realizacji programu nauczania przedmiotu wiedza o Polsce

-       zna strategie wyszukiwania informacji w sieci globalnej i skutecznie je stosuje,

-        potrafi zaprojektować zajęcia edukacyjne dla zróżnicowanej grupy językowej,

-       wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Logopedia drugiego stopnia (poziom podstawowy) 30 godzin - VI edycja

Zapisy do 14 sierpnia 2017   |   Rozpoczęcie 21 sierpnia  2017    Zakończenie 15 października 2017   |   Zamknięcie 23 października 2017

Cel kursu:

- Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:

- Znajomości zasad i metod pracy logopedycznej.

- Znajomości sposobów stymulacji funkcji związanych z rozwojem mowy.

- Umiejętności przeprowadzenia wstępnej diagnozy pedagogiczno-logopedycznej.

- Rozpoznawanie podstawowych wad wymowy i umiejętności podejmowania działania w celu rewalidacji funkcji zaburzonych.

- Umiejętności dokonania prostej korekcji typowych wad wymowy.

- Wiedzy, jak pracować nad wrażliwością słuchową, sprawnością narządów mowy uczniów.

- Umiejętności wspierania rodziców i współpracy z nimi w zakresie korekcji wymowy ich dzieci.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy UKOŃCZYLI PIERWSZY STOPIEŃ KURSU

Tematyka zajęć:

- Zasady terapii logopedycznej. Seplenienie.

- Terapia mowy bezdźwięcznej.

- Logoterapia opozycji głosek miękkie - twarde.

- Rynofonia - nosowe zabarwienie głosu.

- Terapia jąkania.

- Terapia kappacyzmu i gammacyzmu.

- Rotacyzm - zasady terapii.

- Dzieci dwujęzyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Metodyka nauczania języka polskiego w klasach starszych - III edycja (nowa)

Zapisy do 1 września 2017   |   Rozpoczęcie 4 września 2017   |   Zakończenie 15 października 2017    Zamknięcie 23 października 2017

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:
Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, pragnący rozwijać umiejętność efektywnego nauczania, rozumianego jako proces sprzyjający uczeniu się uczniów

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej

Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnicy będą:

- stosować zasady skutecznego nauczania/uczenia się,

- stosować najważniejsze prawa uczenia się,

- wykorzystywać wiedzę o rozwoju ucznia na poszczególnych etapach jego edukacji,

- wykorzystywać poznane metody aktywizujące, dostosowując je do możliwości swoich uczniów,

- planować skuteczne lekcje,

- korzystać z dwu/wielojęzyczności swoich uczniów.

Treści:

1. O rozwoju ucznia na poszczególnych etapach edukacji, a także o jego dwu/wielojęzyczności.

2. O budowaniu emocjonalnych i społecznych fundamentów efektywnej nauki.

3. O skutecznym nauczaniu/uczeniu się.

4. Scenariusz/ konspekt  lekcji.

5. O niektórych metodach aktywizujących.

6. Podszepnik na zakończenie.

Kurs zawiera wiele rozwiązań metodycznych, scenariuszy lekcji, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, zapewnia wymianę doświadczeń nauczycieli, daje możliwość wzbogacenia warsztatu pracy.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapraszamy do repozytorium dla bibliotekarzy.

Biblioteka ORPEG

Course Image Obsługa strony internetowej SPK

Kurs zawiera filmy instruktażowe dla użytkowników stron internetowych SPK zbudowanych na CMS Drupal 7.

Dzięki niemu w łatwy sposób zapoznają się Państwo z obsługą swojej strony www SPK.

Życzę miłej nauki.

Course Image Formularz zamówienia na druki szkolne

Wszelkie druki szkolne i akcydensowe prosimy zamawiać używając Formularza zamówienia na druki szkolne