Pomiń kursy

Kursy

Strategie oceniania osiągnięć uczniów i ich rola w podnoszeniu jakości uczenia (się)

Zapisy do dnia  01.05.2017  |   Rozpoczęcie  8.05.2017    Czas trwania  6 tygodni

Cel kursu:

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów z zastosowaniem różnych narzędzi i technik.

Adresaci:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, pragnących rozwijać umiejętność oceniania uczniów tak, aby ocena wspomagała proces nauczania/uczenia się i pozytywne relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic. 

Moduły kursu:

1. Oceniamy ocenianie. Zobaczymy, co na temat oceniania sądzą nastoletni bohaterowie literaccy; podejmiemy próbę poznania ucznia poprzez poznanie siebie (własnego temperamentu, własnych inteligencji i preferencji sensorycznych); rozwiążemy łamigłówki sensoryczne.

2. Szkolne ocenianie. Odpowiemy sobie między innymi na pytania: komu potrzebne jest ocenianie, czego oczekujemy od oceniania, czym jest ocena, jakie pełni funkcje; powiemy, na czym polega różnica między ocenianiem tradycyjnym a kształtującym; zastanowimy się, które ocenianie jest korzystniejsze dla procesu uczenia się.

3. Ku samoocenie. Powiemy między innymi o Europejskim Portfolio Językowym

4. Ocenianie wybranych sprawności i umiejętności: wypowiedzi ustnych, czytania, prac pisemnych, pracy w grupie; powiemy, czym jest wewnątrzszkolny system oceniania i przedmiotowy system oceniania, a także Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

5. Ocena zadań testowych. Nauczymy się tworzyć zadania testowe.

6. Zastanowimy się, czego zabrakło na kursie, o czym warto jeszcze dyskutować, co warto jeszcze wiedzieć na temat oceniania.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs kwalifikacyjny: Wiedza o Polsce 120 godzin - II edycja

Kurs  kwalifikacyjny -   przygotowujący do nauczania WIEDZY O POLSCE zgodnie z planem nauczania uzupełniającego w klasach IV-VI, w gimnazjach i liceach dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela - 120 godzinny.

Zapisy do dnia 29 maja 2017   Rozpoczęcie 5 czerwca 2017 r.    |  Czas trwania  20 tygodni

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania, uczenia wiedzy o Polsce w szkołach za granicą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą wraz z późniejszymi zmianami.

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

-        zna treści i strukturę ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie nauczania wiedzy o Polsce,

-       zna treści i budowę przykładowych/wybranych programów do nauczania przedmiotu wiedza o Polsce,

-       zna zasady, reguły nauczania/uczenia wiedzy o Polsce poza granicami kraju,

-        potrafi samodzielnie skonstruować program nauczania przedmiotu: wiedza o Polsce,

-       zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące historii Polski zawarte w ramach programowych,

-       zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące wiedzy o społeczeństwie zawarte w ramach programowych,

-       zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące geografii Polski zawarte w ramach programowych,

-       potrafi zdiagnozować potrzeby uczniów i zaplanować proces dydaktyczny.

-       zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym podręcznika „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii Polski,

-       potrafi dokonać oceny zasobów edukacyjnych pomocnych w realizacji programu nauczania przedmiotu wiedza o Polsce

-       zna strategie wyszukiwania informacji w sieci globalnej i skutecznie je stosuje,

-        potrafi zaprojektować zajęcia edukacyjne dla zróżnicowanej grupy językowej,

-       wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

NIEKONWENCJONALNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO POZA POLSKĄ

Program kursu ma za zadanie poszerzyć warsztat metodyczny nauczycieli o niekonwencjonalne techniki w nauczaniu języka polskiego poza Polską. Kurs przygotowuje nauczycieli języka polskiego do praktycznego wykorzystania zaproponowanych kreatywnych technik w uczeniu języka polskiego oraz w uczeniu uczenia się uczniów.

Zapisy do dnia 16 stycznia 2017   |   Rozpoczęcie 23 stycznia 2017    Czas trwania  8 tygodni

............................................................................................................................................................................................

Sprawdź listę uczestników zakwalifikowanych na kurs - naciśnij LISTA

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem kursów pod adresem pcn_sekretariat@orpeg.pl lub telefonicznie +48 81 53 238 13

.............................................................................................................................................................................................

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania niekonwencjonalnych metod nauczania języka polskiego poza Polską.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

a)      zna stadia rozwoju intelektualnego oraz typowe aktywności uczniów w zależności od wieku

b)      rozumie, że kreatywny styl poznawczy sprzyja nauczania języka polskiego;

c)       zna i stosuje ćwiczenia na  efektywną komunikację w trakcie lekcji języka polskiego;

d)      zna i stosuje  ćwiczenie asertywności -opieranie się presji grupy, konstruktywna krytyka;

e)      rozumie i rozróżnia procesy poznawcze swoich uczniów;

f)       potrafi korzystać z koncepcji zintegrowanego mózgu do zaplanowania pracy na lekcji;

g)      potrafi zastosować wiedzę z zakresu pracy mózgu i mechanizmów uczenia się do zaplanowania pracy na lekcji;

h)      rozróżnia rożne funkcje pamięci i rozumie ich wykorzystanie do zwiększenia możliwości swoich uczniów

i)        zna i stosuje w praktyce prawa uczenia się

j)        zna i stosuje techniki tzw. inteligentnego czytania

k)      zna i stosuje narzędzia z zakresu mnemotechnik

l)        potrafi zastosować następujące metody niekonwencjonalne:

- gry dydaktyczne - żeby poznawać różne strategie para-życiowe,

- metody kreatywne - twórcze rozwiązywanie problemów

- symulacja - trenowanie określonych umiejętności w bezpiecznym kontekście

- plakat grupowy. 

Adresaci:

Nauczyciele języka polskiego uczący poza granicami Polski,

Kurs doskonalący

      Stymulacja rozwoju mowy i komunikacji dziecka  z niepełnosprawnością

 Kurs on-line dla nauczycieli polonijnych

Zapisy do dnia 23 stycznia 2017   |   Rozpoczęcie 30 stycznia 2017    Czas trwania  8 tygodni

............................................................................................................................................................................................

Sprawdź listę uczestników zakwalifikowanych na kurs - naciśnij LISTA

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem kursów pod adresem pcn_sekretariat@orpeg.pl lub telefonicznie +48 81 53 238 13

.............................................................................................................................................................................................

Opis ogólny

Kurs dotyczy rozwoju mowy i komunikacji u dzieci z niepełnosprawnościami.   Szkolenie przybliża następujące zagadnienia: mowa a komunikacja, etapy rozwoju mowy a nieprawidłowości, zaburzenia komunikacyjne u dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, u dzieci z niepełnosprawnościami intelektualnymi.  Nauczyciele polonijni poznają sposoby stymulacji językowej dzieci z różnymi zaburzeniami

i niepełnosprawnościami, w tym również – komunikację alterantywną.

Cele kursu: 

 1. Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień rozwoju językowego dzieci z niepełnosprawnościami,
 2. Uwrażliwienie na symptomy i nieprawidłowości w rozwoju mowy dziecka,
 3. Zapoznanie z metodami stymulacji rozwoju języka dziecka z niepełnosprawnością,
 4. Przygotowanie nauczycieli do wspierania rodziców polonijnych i współpracy z nimi
 5. w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych dzieci z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, autystycznych, z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz
 6. z zaburzeniami zachowania,
 7. Przybliżenie różnych rodzajów komunikacji alternatywnej jako pomocy
 8. w porozumiewaniu się osobom niemówiacym lub posługujacym się mową
 9. w ograniczonym stopniu,
 10. Opracowanie materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami polonijnymi.

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy uczący poza granicami Polski,

Teamatyka kursu: 

 1. Mowa i komunikacja – w prowadzenie do zagadnień
 2. Prawidłowy rozwój mowy i niepokojące symptomy
 3. Mowa dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Nauczanie zachowań werbalnych u dzieci a autyzmem
 5. Zespół Aspergera – podstawowe problemy funkcjonowania językowego
 6. Problemy rozwoju mowy dzieci z zespołem Downa
 7. Zaburzenia zachowania a stymulacja rozwoju komunikacji
 8. Komunikacja alternatywna jako wspomaganie w rozwoju językowym

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego na etapie wczesnoszkolnym  - III edycja.

Zapisy do dnia 6 lutego 2017  |   Rozpoczęcie 13 lutego 2017   Czas trwania  6 tygodni

 

Cel kursu:

Zapoznanie uczestników z efektywnymi metodami nauczania języka polskiego poza granicami Polski na I etapie edukacyjnym

Uczestnicy:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący poza granicami Polski, będący czynnymi nauczycielami w środowisku Polonii lub Polaków mieszkających za granicą

Warunki zaliczenia:

Poprawne rozwiązanie zadań przewidzianych w planie kursu

 

 

 

       Kurs  Kwalifikacyjny -  "Zarządzanie Szkołami  i Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za granicą" – 80-godzinny

       Zapisy do dnia 20 lutego 2017   |   Rozpoczęcie 27 lutego 2017    Czas trwania  16 tygodni

Cel główny:

Wyposażenie  uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania Szkolnym Punktem Konsultacyjnym.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:

- Stosować świadomie i celowo prawo oświatowe,
- Świadomie kierować zespołem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
- Organizować pracę administracyjno-biurową placówki
- Podejmować ewaluację pracy placówki
- Planować rozwój placówki
- Wspierać rozwój zawodowy nauczycieli
- Gospodarować powierzonymi środkami finansowymi
- Stosować i promować w środowisku placówki otwartą komunikację,
- Współpracować ze środowiskiem rodziców i lokalnymi systemami edukacyjnymi
- Promować edukację polską poza granicami kraju
- Planować własny rozwój zawodowy.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne,

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs  kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV - VI w szkołach podstawowych za granicą, w gimnazjach za granicą i w liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego – 80-godzinny.

       Zapisy do dnia 13 lutego 2017   |   Rozpoczęcie 20 lutego 2017    Czas trwania  15 tygodni

Cel główny

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI, gimnazjach, liceach ogólnokształcących za granicą, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- zna treści i strukturę ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie nauczania wiedzy o Polsce,
- zna treści i budowę przykładowych/wybranych programów do nauczania przedmiotu wiedza o Polsce,
- zna zasady, reguły nauczania/uczenia wiedzy o Polsce poza granicami kraju,
- potrafi samodzielnie skonstruować program nauczania przedmiotu: wiedza o Polsce,
- zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące historii Polski zawarte w ramach programowych,
- zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące wiedzy o społeczeństwie zawarte w ramach programowych, ramach programowych,
- potrafi zdiagnozować potrzeby uczniów i zaplanować proces dydaktyczny,
- zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym podręcznika „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii Polski,
- potrafi dokonać oceny zasobów edukacyjnych pomocnych w realizacji programu nauczania przedmiotu wiedza o Polsce,
- zna strategie wyszukiwania informacji w sieci globalnej i skutecznie je stosuje,
- potrafi zaprojektować zajęcia edukacyjne dla zróżnicowanej grupy językowej,
- wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, która

- posiada kwalifikacje do nauczania  języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie na II, III i IV etapie edukacyjnym.

- jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

 

Logopedia pierwszego  stopnia (poziom wstępny) IV edycja

Zapisy do dnia 20 marca 2017   |   Rozpoczęcie 27 marca 2017    Czas trwania 8 tygodni

Cel kursu:

- Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:

- Dostrzegania nieprawidłowości wymowy ucznia na poszczególnych etapach jego rozwoju osobniczego,

- Rozpoznawania wad wymowy,

- Prowadzenia wstępnej diagnozy logopedycznej

- Stymulacji funkcji rozwoju mowy

- Działań w celu rewalidacji funkcji zaburzonych,

- Pracy nad wrażliwością słuchową i sprawnością narządów mowy ucznia,

- Sposobów motywowania ucznia do pracy nad wadami wymowy.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

Tematyka zajęć:

- Zadania logopedii, 

- Etapy rozwoju mowy ludzkiej, 

- Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy, 

- Wstępna diagnoza logopedyczna, 

- Motywowanie ucznia do wysiłku w doskonaleniu wymowy 

- Terapia różnicowania dźwięków, 

- Działania kompensacyjno-wyrównawcze.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs  kwalifikacyjny -  "Zarządzanie Szkołami  i Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za granicą" – 20-godzinny

       Zapisy do dnia 20 marca 2017   |   Rozpoczęcie 27 marca 2017    Czas trwania  4 tygodni

Cel główny:

Wyposażenie  uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą, z uwzględnieniem przepisów dotyczących szkół  i szkolnych punktów konsultacyjnych za granicą.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien dysponować umiejętnościami w następujących dziedzinach:

- Organizacja nauczania w warunkach działania szkoły polskiej za granicą,
- Kontrola zarządcza,
- Zarządzanie zespołem programowym,
- Koncepcja programowa szkoły funkcjonującej poza Polska,
- Organizacja pracy szkoły funkcjonującej poza Polską,
- Zadania kierownika placówki w zakresie wspierania ucznia żyjącego w środowisku wielokulturowym,
- Plan finansowy oraz sposoby dokonywania rozliczeń finansowych,
- Dyrektor jako pracodawca,
- Gospodarowanie składnikami majątku,
- Wykorzystywanie IT w pracy szkoły za granicą.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne,

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

- ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek  doskonalenia nauczycieli

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego na II, III i IV etapie edukacyjnym - VII edycja. 

Kurs uwzględnia cele i treści nauczania podstawy programowej kształcenia ogólnego z dnia 14.02.2017 r.

Zapisy do dnia 6 marca 2017   |   Rozpoczęcie 13 marca 2017    Czas trwania  6 tygodni

Cel główny:
Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.
Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie nauczania języka polskiego,

- zna programy nauczania języka polskiego, opracowane w ramach projektu „Włącz Polskę!”, 

- potrafi skonstruować i/lub dostosować do potrzeb i warunków swojej grupy program nauczania języka polskiego,

- zna zasoby edukacyjne do nauczania języka polskiego, w tym materiały z platformy „Włącz Polskę”, pomocne w realizacji materiału programowego,

- wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

 Warunki uczestnictwa

- uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem i posiada  kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego (dyplom ukończenia filologii polskiej, specjalność nauczycielska bądź inny dokument potwierdzający posiadanie przygotowania pedagogicznego).

- jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY NAUCZYCIELA. JAK SKUTECZNIE POROZUMIEWYWAĆSIĘ Z UCZNIEM I JEGO RODZICAMI?

Program kursu ma za zadanie rozwinąć umiejętności interpersonalne uczestników szkolenia w pracy codziennej z uczniami i ich rodzicami. Kurs przygotowuje do efektywnej  komunikacji  interpersonalnej  w pracy nauczyciela polonijnego, wskazuje rozwiązania umożliwiające skuteczne porozumiewanie się.

Zapisy do dnia 17 kwietnia 2017   |   Rozpoczęcie 24 kwietnia 2017    Czas trwania  8 tygodni

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do zaistnienia efektywnej komunikacji interpersonalnej pomiędzy nauczycielem a jego uczniami
i ich rodzicami.

 Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- zna i potrafi zastosować mechanizmy związane z budowaniem kontaktu w relacjach interpersonalnych oraz tzw. pierwszym wrażeniem;

- potrafi korzystać z koncepcji analizy transakcyjnej w lepszym rozumieniu sytuacji komunikacyjnych;

- potrafi zinterpretować komunikat von Thuna i adekwatnie do tego prowadzić dialog z rozmówcą;

- widzi znaczenie zawierania kontraktów dla budowania relacji międzyludzkich;

- rozumie mechanizm modelowania i widzi jego przełożenie na codzienną pracę z uczniem;

- zna i stosuje narzędzia komunikacyjne służące kierowaniu rozmową i budowaniu relacji, takie jak: parafraza, podsumowywanie, klaryfikacja, pozytywne przeformułowanie, komunikat „Ja”;

- rozumie znaczenie inteligencji emocjonalnej w skutecznym porozumiewaniu się z uczniami i ich rodzicami;

- zna dobre praktyki zarządzania emocjami w odniesieniu do siebie samego i innych;

- zna metody definiowania sytuacji problemowej.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami? 30 godzin - I edycja

Zapisy  do 17 kwietnia 2017 r.  |   Rozpoczęcie 24 kwietnia 2017 r.     |   Zakończenie 25 czerwca 2017 r.

Czas trwania 9 tygodni

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Cyfrowe społeczeństwo.

Cyfrowe społeczeństwo - quiz.

Moduł II. Uczeń – komu pomagamy?

Uczeń – komu pomagamy? – wprowadzenie.

Ćwiczenia do prezentacji.

Główne systemy pamięci.

Moduł III. Uczeń – pamięć.

Przebieg procesu pamięciowego.

Natura i uwarunkowania zapamiętywania (zapisywania informacji).

Istota i przyczyny zapominania.

Metody i zapamiętywania (strategiami pamięciowymi.

Ćwiczenia: głębokość przetwarzania, typy interferencji, współpraca półkul mózgowych, proces pamięciowy – prawda czy fałsz?

Moduł IV . Nauczyciel – (nie tylko) medialne i cyfrowe kompetencje.

Nie demotywować?

Motywujemy.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Typy dialogu.

Typy zadań grupowych.

Taksonomia Blooma.

Moduł V. Cyfrowe narzędzia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Cyfrowe słowa zaklęcia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Różne stopnie multimedialności.

Cyfrowe narzędzia – prawda czy fałsz?”

Moduł VI. (Inter)akcja: cyfrowe narzędzia w działaniu.

Wyszukiwanie, ocena, wykorzystanie  informacji – w praktyce.

Multimedia to nie ozdobniki.

Getkahoot.

Gry komputerowe w nauczaniu.

Jak stworzyć quiz w Kahoot?

Tworzymy quiz w getkahoot.com.

Fotograficzne spojrzenie na świat.

Khan Academy.

LearningApps.org.

Moduł VII. Zakończenie

Podsumowanie kursu doskonalącego: Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?

Ankieta ewaluacyjna.

Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;

3. udział w moderowanym forum.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej - VII edycja

Zapisy do dnia 17 kwietnia 2017   |   Rozpoczęcie 24 kwietnia 2017    Czas trwania  6 tygodni

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego na I etapie edukacyjnym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,

- zna programy nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, opracowane w ramach projektu „Włącz Polskę!”, 

- potrafi skonstruować i/lub dostosować do potrzeb i warunków swojej grupy program nauczania języka polskiego dla I etapu edukacyjnego,

- zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji materiału programowego, w tym podręcznik „Włącz Polskę” do edukacji wczesnoszkolnej,

- wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa

- uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela  w klasach I-III szkół podstawowych (dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej)

- jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

W celu zgłoszenie się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ


Zapraszamy do repozytorium dla bibliotekarzy.

Biblioteka ORPEG

Course Image Obsługa strony internetowej SPK

Kurs zawiera filmy instruktażowe dla użytkowników stron internetowych SPK zbudowanych na CMS Drupal 7.

Dzięki niemu w łatwy sposób zapoznają się Państwo z obsługą swojej strony www SPK.

Życzę miłej nauki.

Course Image Formularz zamówienia na druki szkolne

Wszelkie druki szkolne i akcydensowe prosimy zamawiać używając Formularza zamówienia na druki szkolne