Pomiń kursy

Kursy

Kurs doskonalący: Doskonalenie sprawności językowych poprzez gry i zabawy

Zapisy  do 30 września 2017 r.  |   Rozpoczęcie 6 listopada 2017  r.  |   Zakończenie 17 grudnia 2017  r.  |   Zakończenie 17 grudnia 2017  r.

 

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

 Cel główny kursu:   doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

 Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 - uwzględniał w swojej pracy uwarunkowania i zasady projektowania metodycznego lekcji wykorzystujących gry i zabawy,

- uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),

- formułował cele edukacyjne dotyczące doskonalenia sprawności językowych,

- z powodzeniem modyfikował poznane gry i zabawy, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia,

- posiadał warsztat metodyczny, wzbogacony o gry i zabawy.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 10–13 lat

Treści:

1. O sprawnościach językowych, a także o grach i zabawach.

2. Słowa to takie dobre zabawki, które zawsze można mieć ze sobą, czyli Gry i zabawy i leksykalne.

3. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha.

4. Wszystko, co robimy w szkole, róbmy po to, by uczyć czytać. Czytać – tylko tyle i aż tyle!

5. Mowa jest srebrem.

6. Czy pisanie to umiejętność stosunkowo najmniej, a przynajmniej najrzadziej potrzebna przeciętnemu użytkownikowi języka?

Poza teorią, odwołującą się do literatury przedmiotu, kurs zawiera wiele przykładów praktycznych, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, różnorodne rozwiązania metodyczne. Po zakończeniu kursu uczestnik będzie potrafił organizować sytuacje doskonalenia sprawności językowych, formułując cele edukacyjne, różnicując metody i techniki oraz formy pracy, a także wiek i poziom biegłości językowej uczniów.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Bajkoterapia na lekcjach języka polskiego

 

Zapisy do dnia 16  października 2017 r. |   Rozpoczęcie   23 października 2017 r. |   Zakończenie 17 grudnia 2017 r.  |  Zakończenie 24 grudnia 2017 r.

 

Cel główny:

Poznanie metody bajkoterapii jako formy pomocy dzieciom w problemach wychowawczych i dydaktycznych.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie znał;

•  podstawy teoretyczne bajkoterapii

•  rodzaje bajek terapeutycznych

•  sposoby wykorzystania bajek na lekcjach języka polskiego

 

Uczestnicy kursu:

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i klasach I-III

 

Warunki zaliczenia:

Poprawne rozwiązanie testu zaliczeniowego.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs kwalifikacyjny: Wiedza o Polsce 120 godzin - II edycja

Kurs  kwalifikacyjny -   przygotowujący do nauczania WIEDZY O POLSCE zgodnie z planem nauczania uzupełniającego w klasach IV-VI, w gimnazjach i liceach dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela - 120 godzinny.

Zapisy do dnia 29.05.2017   Rozpoczęcie 5.06.2017 r.    |  Zakończenie 22.10.2017  Zamknięcie 30.10.2017 

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania, uczenia wiedzy o Polsce w szkołach za granicą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą wraz z późniejszymi zmianami.

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

-        zna treści i strukturę ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie nauczania wiedzy o Polsce,

-       zna treści i budowę przykładowych/wybranych programów do nauczania przedmiotu wiedza o Polsce,

-       zna zasady, reguły nauczania/uczenia wiedzy o Polsce poza granicami kraju,

-        potrafi samodzielnie skonstruować program nauczania przedmiotu: wiedza o Polsce,

-       zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące historii Polski zawarte w ramach programowych,

-       zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące wiedzy o społeczeństwie zawarte w ramach programowych,

-       zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące geografii Polski zawarte w ramach programowych,

-       potrafi zdiagnozować potrzeby uczniów i zaplanować proces dydaktyczny.

-       zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym podręcznika „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii Polski,

-       potrafi dokonać oceny zasobów edukacyjnych pomocnych w realizacji programu nauczania przedmiotu wiedza o Polsce

-       zna strategie wyszukiwania informacji w sieci globalnej i skutecznie je stosuje,

-        potrafi zaprojektować zajęcia edukacyjne dla zróżnicowanej grupy językowej,

-       wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem posiadającym kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

       Kurs  Kwalifikacyjny -  "Zarządzanie Szkołami  i Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za granicą" – 80-godzinny

       Zapisy do dnia 20.02.2017   |   Rozpoczęcie 27.02.2017    Zakończenie 18.06.2017  |  Zamknięcie 26.06.2017

Cel główny:

Wyposażenie  uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania Szkolnym Punktem Konsultacyjnym.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:

- Stosować świadomie i celowo prawo oświatowe,
- Świadomie kierować zespołem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego
- Organizować pracę administracyjno-biurową placówki
- Podejmować ewaluację pracy placówki
- Planować rozwój placówki
- Wspierać rozwój zawodowy nauczycieli
- Gospodarować powierzonymi środkami finansowymi
- Stosować i promować w środowisku placówki otwartą komunikację,
- Współpracować ze środowiskiem rodziców i lokalnymi systemami edukacyjnymi
- Promować edukację polską poza granicami kraju
- Planować własny rozwój zawodowy.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne,

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs  kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV - VI w szkołach podstawowych za granicą, w gimnazjach za granicą i w liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego – 80-godzinny.

       Zapisy do dnia 13.02.2017   |   Rozpoczęcie 20.02.2017    Zakończenie 4.06.2017   |  Zamknięcie 12.06.2017

Cel główny

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV-VI, gimnazjach, liceach ogólnokształcących za granicą, zgodnie z planem nauczania uzupełniającego

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- zna treści i strukturę ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie nauczania wiedzy o Polsce,
- zna treści i budowę przykładowych/wybranych programów do nauczania przedmiotu wiedza o Polsce,
- zna zasady, reguły nauczania/uczenia wiedzy o Polsce poza granicami kraju,
- potrafi samodzielnie skonstruować program nauczania przedmiotu: wiedza o Polsce,
- zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące historii Polski zawarte w ramach programowych,
- zna wymagania szczegółowe oraz treści nauczania dotyczące wiedzy o społeczeństwie zawarte w ramach programowych, ramach programowych,
- potrafi zdiagnozować potrzeby uczniów i zaplanować proces dydaktyczny,
- zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym podręcznika „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii Polski,
- potrafi dokonać oceny zasobów edukacyjnych pomocnych w realizacji programu nauczania przedmiotu wiedza o Polsce,
- zna strategie wyszukiwania informacji w sieci globalnej i skutecznie je stosuje,
- potrafi zaprojektować zajęcia edukacyjne dla zróżnicowanej grupy językowej,
- wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, która

- posiada kwalifikacje do nauczania  języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie na II, III i IV etapie edukacyjnym.

- jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

 

Logopedia pierwszego  stopnia (poziom wstępny) IV edycja

Zapisy do dnia 20.03.2017   |   Rozpoczęcie 27.03.2017    Zakończenie 21.05.2017   |  Zamknięcie 29.05.2017

Cel kursu:

- Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:

- Dostrzegania nieprawidłowości wymowy ucznia na poszczególnych etapach jego rozwoju osobniczego,

- Rozpoznawania wad wymowy,

- Prowadzenia wstępnej diagnozy logopedycznej

- Stymulacji funkcji rozwoju mowy

- Działań w celu rewalidacji funkcji zaburzonych,

- Pracy nad wrażliwością słuchową i sprawnością narządów mowy ucznia,

- Sposobów motywowania ucznia do pracy nad wadami wymowy.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

Tematyka zajęć:

- Zadania logopedii, 

- Etapy rozwoju mowy ludzkiej, 

- Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy, 

- Wstępna diagnoza logopedyczna, 

- Motywowanie ucznia do wysiłku w doskonaleniu wymowy 

- Terapia różnicowania dźwięków, 

- Działania kompensacyjno-wyrównawcze.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY NAUCZYCIELA. JAK SKUTECZNIE POROZUMIEWAĆ SIĘ Z UCZNIEM I JEGO RODZICAMI?

Program kursu ma za zadanie rozwinąć umiejętności interpersonalne uczestników szkolenia w pracy codziennej z uczniami i ich rodzicami. Kurs przygotowuje do efektywnej  komunikacji  interpersonalnej  w pracy nauczyciela polonijnego, wskazuje rozwiązania umożliwiające skuteczne porozumiewanie się.

Zapisy do dnia 17.04.2017   |   Rozpoczęcie 24.04.2017    Zakończenie 18.06.2017     Zamknięcie 26.06.2017

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do zaistnienia efektywnej komunikacji interpersonalnej pomiędzy nauczycielem a jego uczniami
i ich rodzicami.

 Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- zna i potrafi zastosować mechanizmy związane z budowaniem kontaktu w relacjach interpersonalnych oraz tzw. pierwszym wrażeniem;

- potrafi korzystać z koncepcji analizy transakcyjnej w lepszym rozumieniu sytuacji komunikacyjnych;

- potrafi zinterpretować komunikat von Thuna i adekwatnie do tego prowadzić dialog z rozmówcą;

- widzi znaczenie zawierania kontraktów dla budowania relacji międzyludzkich;

- rozumie mechanizm modelowania i widzi jego przełożenie na codzienną pracę z uczniem;

- zna i stosuje narzędzia komunikacyjne służące kierowaniu rozmową i budowaniu relacji, takie jak: parafraza, podsumowywanie, klaryfikacja, pozytywne przeformułowanie, komunikat „Ja”;

- rozumie znaczenie inteligencji emocjonalnej w skutecznym porozumiewaniu się z uczniami i ich rodzicami;

- zna dobre praktyki zarządzania emocjami w odniesieniu do siebie samego i innych;

- zna metody definiowania sytuacji problemowej.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami? 30 godzin - I edycja

Zapisy  do 17.04.2017  |   Rozpoczęcie 24.04.2017      Zakończenie 25.06.2017    Zamknięcie 3.07.2017

Czas trwania 9 tygodni

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Cyfrowe społeczeństwo.

Cyfrowe społeczeństwo - quiz.

Moduł II. Uczeń – komu pomagamy?

Uczeń – komu pomagamy? – wprowadzenie.

Ćwiczenia do prezentacji.

Główne systemy pamięci.

Moduł III. Uczeń – pamięć.

Przebieg procesu pamięciowego.

Natura i uwarunkowania zapamiętywania (zapisywania informacji).

Istota i przyczyny zapominania.

Metody i zapamiętywania (strategiami pamięciowymi.

Ćwiczenia: głębokość przetwarzania, typy interferencji, współpraca półkul mózgowych, proces pamięciowy – prawda czy fałsz?

Moduł IV . Nauczyciel – (nie tylko) medialne i cyfrowe kompetencje.

Nie demotywować?

Motywujemy.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Typy dialogu.

Typy zadań grupowych.

Taksonomia Blooma.

Moduł V. Cyfrowe narzędzia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Cyfrowe słowa zaklęcia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Różne stopnie multimedialności.

Cyfrowe narzędzia – prawda czy fałsz?”

Moduł VI. (Inter)akcja: cyfrowe narzędzia w działaniu.

Wyszukiwanie, ocena, wykorzystanie  informacji – w praktyce.

Multimedia to nie ozdobniki.

Getkahoot.

Gry komputerowe w nauczaniu.

Jak stworzyć quiz w Kahoot?

Tworzymy quiz w getkahoot.com.

Fotograficzne spojrzenie na świat.

Khan Academy.

LearningApps.org.

Moduł VII. Zakończenie

Podsumowanie kursu doskonalącego: Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?

Ankieta ewaluacyjna.

Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;

3. udział w moderowanym forum.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej - VII edycja

Zapisy do dnia 17.04.2017   |   Rozpoczęcie 24.04.2017    Zakończenie 4.06.2017    Zamknięcie   12.06.2017

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego na I etapie edukacyjnym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

- zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,

- zna programy nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, opracowane w ramach projektu „Włącz Polskę!”, 

- potrafi skonstruować i/lub dostosować do potrzeb i warunków swojej grupy program nauczania języka polskiego dla I etapu edukacyjnego,

- zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji materiału programowego, w tym podręcznik „Włącz Polskę” do edukacji wczesnoszkolnej,

- wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa

- uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela  w klasach I-III szkół podstawowych (dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej)

- jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

W celu zgłoszenie się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ


Strategie oceniania osiągnięć uczniów i ich rola w podnoszeniu jakości uczenia (się)

Zapisy do dnia  01.05.2017  |   Rozpoczęcie  8.05.2017    Zakończenie  18.06.2017     Zamknięcie 26.06.2017 

Cel kursu:

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów z zastosowaniem różnych narzędzi i technik.

Adresaci:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, pragnących rozwijać umiejętność oceniania uczniów tak, aby ocena wspomagała proces nauczania/uczenia się i pozytywne relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic. 

Moduły kursu:

1. Oceniamy ocenianie. Zobaczymy, co na temat oceniania sądzą nastoletni bohaterowie literaccy; podejmiemy próbę poznania ucznia poprzez poznanie siebie (własnego temperamentu, własnych inteligencji i preferencji sensorycznych); rozwiążemy łamigłówki sensoryczne.

2. Szkolne ocenianie. Odpowiemy sobie między innymi na pytania: komu potrzebne jest ocenianie, czego oczekujemy od oceniania, czym jest ocena, jakie pełni funkcje; powiemy, na czym polega różnica między ocenianiem tradycyjnym a kształtującym; zastanowimy się, które ocenianie jest korzystniejsze dla procesu uczenia się.

3. Ku samoocenie. Powiemy o Europejskim Portfolio Językowym.

4. Ocenianie wybranych sprawności i umiejętności: form wypowiedzi pisemnych, pracy w grupie; powiemy, czym jest wewnątrzszkolny system oceniania i przedmiotowy system oceniania, a także Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

5. Tworzenie i ocenianie zadań. Nauczymy się tworzyć zadania sprawdzające wybrane sprawności językowe.

6. Zastanowimy się, czego zabrakło na kursie, o czym warto jeszcze dyskutować, co warto jeszcze wiedzieć na temat oceniania.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Zapraszamy do repozytorium dla bibliotekarzy.

Biblioteka ORPEG

Course Image Obsługa strony internetowej SPK

Kurs zawiera filmy instruktażowe dla użytkowników stron internetowych SPK zbudowanych na CMS Drupal 7.

Dzięki niemu w łatwy sposób zapoznają się Państwo z obsługą swojej strony www SPK.

Życzę miłej nauki.

Course Image Formularz zamówienia na druki szkolne

Wszelkie druki szkolne i akcydensowe prosimy zamawiać używając Formularza zamówienia na druki szkolne