Pomiń kursy

Kursy

Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami? 40 godzin - II edycja

Rozpoczęcie 4 czerwca 2018 r.      Zakończenie 26 sierpnia 2018 r.  | Zamknięcie dostępu do materiałów z kursu 2 września 2018 r.

Czas trwania 9 tygodni

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Cyfrowe społeczeństwo.

Cyfrowe społeczeństwo - quiz.

Moduł II. Uczeń – komu pomagamy?

Uczeń – komu pomagamy? – wprowadzenie.

Ćwiczenia do prezentacji.

Główne systemy pamięci.

Moduł III. Uczeń – pamięć.

Przebieg procesu pamięciowego.

Natura i uwarunkowania zapamiętywania (zapisywania informacji).

Istota i przyczyny zapominania.

Metody i zapamiętywania (strategiami pamięciowymi.

Ćwiczenia: głębokość przetwarzania, typy interferencji, współpraca półkul mózgowych, proces pamięciowy – prawda czy fałsz?

Moduł IV . Nauczyciel – (nie tylko) medialne i cyfrowe kompetencje.

Nie demotywować?

Motywujemy.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Typy dialogu.

Typy zadań grupowych.

Taksonomia Blooma.

Moduł V. Cyfrowe narzędzia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Cyfrowe słowa zaklęcia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Różne stopnie multimedialności.

Cyfrowe narzędzia – prawda czy fałsz?”

Moduł VI. (Inter)akcja: cyfrowe narzędzia w działaniu.

Wyszukiwanie, ocena, wykorzystanie  informacji – w praktyce.

Multimedia to nie ozdobniki.

Getkahoot.

Gry komputerowe w nauczaniu.

Jak stworzyć quiz w Kahoot?

Tworzymy quiz w getkahoot.com.

Fotograficzne spojrzenie na świat.

Khan Academy.

LearningApps.org.

Moduł VII. Zakończenie

Podsumowanie kursu doskonalącego: Dydaktyka medialna – czyli jak komunikować się z nowymi mediami?

Ankieta ewaluacyjna.

Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie  i w wyznaczonym przez prowadzącego kurs terminie m.in.:

1. rozwiązanie krótkich samokształceniowych testów, których wynik nie ma wpływu na ukończenie kursu - WAŻNE jest rozwiązywanie testów i sprawdzenie Swojej wiedzy z poszczególnych modułów;

2. wykonywanie zadań i zamieszanie ich na platformie w wyznaczonym terminie;

3. udział w moderowanych forach związanych z realizacją poszczególnych modułów kursu oraz dzielenie się Swoją wiedzą poprzez publikowanie na nich Swoich prac;

4. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami poza granicami państwa polskiego;

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Logopedia pierwszego  stopnia (poziom wstępny) IV edycja

Zapisy do dnia 16 marca 2018 r.  |   Rozpoczęcie 13 sierpnia 2018 r.  Czas trwania  8 tygodni

Cel kursu:

- Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:

- Dostrzegania nieprawidłowości wymowy ucznia na poszczególnych etapach jego rozwoju osobniczego,

- Rozpoznawania wad wymowy,

- Prowadzenia wstępnej diagnozy logopedycznej

- Stymulacji funkcji rozwoju mowy

- Działań w celu rewalidacji funkcji zaburzonych,

- Pracy nad wrażliwością słuchową i sprawnością narządów mowy ucznia,

- Sposobów motywowania ucznia do pracy nad wadami wymowy.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

Tematyka zajęć:

- Zadania logopedii, 

- Etapy rozwoju mowy ludzkiej, 

- Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy, 

- Wstępna diagnoza logopedyczna, 

- Motywowanie ucznia do wysiłku w doskonaleniu wymowy 

- Terapia różnicowania dźwięków, 

- Działania kompensacyjno-wyrównawcze.

Ankieta

Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską - II edycja (nowa)

Zapisy do 31 grudnia 2017 r. | Rozpoczęcie: Informacja wkrótce r. | Zakończenie:  | Zamknięcie:

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej, wiedzy o Polsce poza Polską młodzież w wieku 14+, którzy chcieliby prowadzić dyskusyjne kluby filmowe, poszerzyć/powtórzyć/uaktualnić wiedzę z zakresu sztuki filmowej i możliwości jej wykorzystania w doskonaleniu języka polskiego

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wokół zagadnień dotyczących filmu polskiego

Cele szczegółowe: Uczestnicy po zakończeniu kursu będą:

- przygotowani do prowadzenia spotkań z polskim filmem,

- współtwórcami polskiej półki filmowej,

- wzbogacać swoje lekcje o zagadnienia filmu,

- posiadać rozeznanie w polskiej sztuce filmowej - wczoraj i dziś,

- wykorzystywać film jako inspirację do tworzenia przez uczniów różnych form wypowiedzi.

Treści kursu:

1. Historia filmu to historia obrazu, wyobraźni i technologii.

2. Słów kilka o twórcach filmu i filmowych środkach wyrazu.

3. Od polskiej szkoły filmowej do "obecności".

4. "To samo" dzieło, ale nie "takie", czyli O (nie tylko) związkach filmu i literatury.

5. Dyskusja z rzeczywistością, czyli O polskim filmie dokumentalnym.

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o filmie polskim.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

 

NIEKONWENCJONALNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ JĘZYKA POLSKIEGO POZA POLSKĄ

Program kursu ma za zadanie poszerzyć warsztat metodyczny nauczycieli o niekonwencjonalne techniki w nauczaniu języka polskiego poza Polską. Kurs przygotowuje nauczycieli języka polskiego do praktycznego wykorzystania zaproponowanych kreatywnych technik w uczeniu języka polskiego oraz w uczeniu uczenia się uczniów.

Zapisy do dnia 12 marca 2018   |   Rozpoczęcie 16 kwietnia 2018    Czas trwania  8 tygodni

............................................................................................................................................................................................

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem kursów pod adresem pcn_sekretariat@orpeg.pl lub telefonicznie +48 81 53 238 13

.............................................................................................................................................................................................

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności z zakresu zastosowania niekonwencjonalnych metod nauczania języka polskiego poza Polską.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

a)      zna stadia rozwoju intelektualnego oraz typowe aktywności uczniów w zależności od wieku

b)      rozumie, że kreatywny styl poznawczy sprzyja nauczania języka polskiego;

c)       zna i stosuje ćwiczenia na  efektywną komunikację w trakcie lekcji języka polskiego;

d)      zna i stosuje  ćwiczenie asertywności -opieranie się presji grupy, konstruktywna krytyka;

e)      rozumie i rozróżnia procesy poznawcze swoich uczniów;

f)       potrafi korzystać z koncepcji zintegrowanego mózgu do zaplanowania pracy na lekcji;

g)      potrafi zastosować wiedzę z zakresu pracy mózgu i mechanizmów uczenia się do zaplanowania pracy na lekcji;

h)      rozróżnia rożne funkcje pamięci i rozumie ich wykorzystanie do zwiększenia możliwości swoich uczniów

i)        zna i stosuje w praktyce prawa uczenia się

j)        zna i stosuje techniki tzw. inteligentnego czytania

k)      zna i stosuje narzędzia z zakresu mnemotechnik

l)        potrafi zastosować następujące metody niekonwencjonalne:

- gry dydaktyczne - żeby poznawać różne strategie para-życiowe,

- metody kreatywne - twórcze rozwiązywanie problemów

- symulacja - trenowanie określonych umiejętności w bezpiecznym kontekście

- plakat grupowy. 

Adresaci:

Nauczyciele języka polskiego uczący poza granicami Polski,

ANKIETA

Zapisy do 1 lutego 2018 r. | Rozpoczęcie 5 lutego 2018 r. | Zakończenie 23 czerwca 2018 r.

Cel kursu:

nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkolnym punktem konsultacyjnym.

Adresat kursu: nauczyciele spełniający wymagania określone
w rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Tematyka kursu:

 • Przywództwo edukacyjne w szkole;

 • Przepisy prawa regulujące działalność Szkolnego Punktu Konsultacyjnego;

 • Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;

 • Polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider
  w środowisku;

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi;

 • Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

 • Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział w zajęciach on-line,

 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych, o których mowa
  w pkt. 2.1,

 • odbycie praktyki kierowniczej w szkole w Polsce, zespole szkół za granicą
  lub szkolnym punkcie konsultacyjnym,

złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.

ANKIETA

Kurs doskonalący: Ojczysty  panteon i ojczyste spory - historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego/wiedzy o Polsce - IV edycja

Zapisy do 1 maja 2018 r.  |   Rozpoczęcie 7 maja 2018 r.     Zakończenie 19 sierpnia 2018   |  Zamknięcie dostępu do materiałów  26 sierpnia 2018

Cel kursu: 

poszerzenie wiedzy z zakresu historii Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze.

Moduły kursu:

Jaki powinien być żołnierz?

Wzór obywatela w polskiej myśli politycznej.

Budowa państwa polskiego — koncepcje polityczne Piastów.

Rola ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego

Obywatele polscy wobec wyzwań epoki nowożytnej.

Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.

Nurt insurekcyjny czy realizm polityczny?

Spory o ocenę powstań narodowych w XIX w.

Jakie mamy mieć państwo – spory o kształt Polski w XX w.

Społeczeństwo polskie wobec totalitaryzmu.

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w kursie:

 1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);
 2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;
 3. udział w moderowanym forum.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ


Zapisy  do 29 stycznia  2018 r.  |   Rozpoczęcie 7 lutego 2018  r. |   Zakończenie 2 maja 2018.  |   Zamknięcie 9 maja  2018  r.

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w projektowaniu nauczania / uczenia się wiedzy o Polsce.

Multimedialny Warsztat Pracy

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w projektowaniu nauczania / uczenia się wiedzy o Polsce.

Moduły kursu:

Moduł wstępny

OPREG PCN – zadania, adresaci

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

Ankieta uczestnika kursu

Moduł I.

Nauczanie wiedzy o Polsce a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście zapisów w podstawie programowej i ramach programowych

Moduł II.

Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych pomocnych w nauczaniu wiedzy o Polsce w kontekście nowych ram programowych.

Moduł III.

Przegląd programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Moduł IV.

Tworzenie prezentacji z wiedzy o Polsce w oparciu o nowe ramy programowe - praca z wybraną aplikacją do tworzenia prezentacji.

Moduł V.

Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wiedzy o Polsce wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną.

Moduł VI.

Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych.

Moduł VII.

Tworzenie pomocy dydaktycznych z wiedzy o Polsce - praca z wybraną aplikacją edukacyjną.

Moduł VIII.

Publikowanie i udostępnianie wytworzonych zasobów edukacyjnych w sieci globalnej.

Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu wiedzy o Polsce.

Moduł IX

Bank dobrych pomysłów - portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli wiedzy o Polsce.

Moduł X.

Podsumowanie kursu.

Formularz oceny kursu

Forum - Co do walizki a co do kosza? 

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu wiedzy o Polsce w tym:

 • wyszukiwania i gromadzenia materiałów cyfrowych i dydaktycznych;

 • źródeł i sposobów pozyskiwania aplikacji edukacyjnych;

 • portali i serwisów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli;

 • pracy z wybranym programem do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz z wybraną aplikacją edukacyjną.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

 1. systematyczne zapoznawanie się z materiałami zamieszczanymi w poszczególnych modułach kursu;

 2. wypowiedzi na forum;

 3. wykonanie przy pomocy poznanych narzędzi minimum jednej pomocy dydaktycznej do nauczania wiedzy o Polsce według nowych ram programowych, przesłanie jej na platformę kursy.orpeg.pl i opublikowanie w sieci globalnej.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego/drugiego na etapie wczesnoszkolnym  - IV edycja.

Zapisy do dnia 22 lutego 2018  |   Rozpoczęcie 9 kwietnia 2018 r.   Czas trwania  6 tyg

Cel kursu:

Zapoznanie uczestników z efektywnymi metodami nauczania języka polskiego poza granicami Polski na I etapie edukacyjnym

Uczestnicy:

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej pracujący poza granicami Polski, będący czynnymi nauczycielami w środowisku Polonii lub Polaków mieszkających za granicą

Warunki zaliczenia:

Poprawne rozwiązanie zadań przewidzianych w planie kursu

Ankieta

 

 

 

Kurs doskonalący z zakresu bibliotekoznawstwa,  cz. I.

Zapisy do dnia 01 kwietnia 2018   |   Rozpoczęcie 09 kwietnia 2018 r.   Zakończenie 3 czerwca 2018 r.

Cel główny:
Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania czynności bibliotekarza - w zakresie teorii oraz praktyki
Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik

- zna strukturę biblioteki, podstawowe jej funkcje oraz podział bibliotek

- zna zasady gromadzenia zbiorów, a w szczególności źródła pozyskiwania zbiorów

 - zna poszczególne typy katalogów i potrafi je usystematyzować

- zna zasady katalogowania formalnego i rzeczowego oraz potrafi samodzielnie wykonać poszczególne opisy bibliograficzne

- zna i posługuje się katalogami komputerowymi

- zna zasady udostępniania zbiorów

- zna strukturę biblioteki szkolnej, potrafi zorganizować bibliotekę, potrafi prawidłowo dobrać literaturę i zarządzać zbiorami 

 Warunki uczestnictwa

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

ANKIETA

 

Zapisy do 1 maja 2018 r. | Rozpoczęcie  7 maja 2018 r. | Zakończenie 17 czerwca 2018 r.

 Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej obejmującej język polski, podstawowe wiadomości z historii, geografii i przyrody Polski oraz informacje o kulturze  i społeczeństwie polskim, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego

 

Adresat kursu:

czynni nauczyciele mający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych.

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych podręcznika „Włącz Polskę”.
 4. Opracowanie jednej karty programowej, jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego..

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
 2. Złożenie pracy zaliczeniowej w formie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć, prowadzonych zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania

języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjów i liceów ogólnokształcących za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje
wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach – edycja I

 

Zapisy do 25 maja 2018 r. | Rozpoczęcie: 28 maja 2018 r. | Zakończenie 29 czerwca 2018 r.

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum  

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

20-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych – edycja I

 Zapisy do 25 maja 2018 r. Rozpoczęcie  28 maja 2018 r. | Zakończenie 29 czerwca 2018 r.

 

KURS DAJE WYŁĄCZNIE KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za granicą , 20-godzinny VII edycja

Zapisy do 21 maja 2018 r. | Rozpoczęcie 28 maja 2018 r. | Zakończenie 30 czerwca 2018 r.

Cel kursu:

nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkolnym punktem konsultacyjnym.

Adresat kursu: nauczyciele spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Tematyka kursu:

 1. Przepisy prawa regulujące działalność Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,
 2. Polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider w środowisku;,
 3. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.
ANKIETA

Zapraszamy do repozytorium dla bibliotekarzy.

Biblioteka ORPEG

Course Image Obsługa strony internetowej SPK

Kurs zawiera filmy instruktażowe dla użytkowników stron internetowych SPK zbudowanych na CMS Drupal 7.

Dzięki niemu w łatwy sposób zapoznają się Państwo z obsługą swojej strony www SPK.

Życzę miłej nauki.

Course Image Formularz zamówienia na druki szkolne

Wszelkie druki szkolne i akcydensowe prosimy zamawiać używając Formularza zamówienia na druki szkolne