Pomiń kursy

Kursy

Zapisy  do 6 marca  2020 r.  |   Rozpoczęcie 9 marca  2020 r |   Zakończenie 31 maja 2020 r.  |   Zamknięcie 28 czerwca  2020 r.

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w projektowaniu nauczania / uczenia się wiedzy o Polsce.

 

Moduły kursu:

Moduł I.

Nauczanie wiedzy o Polsce a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście zapisów w podstawie programowej i ramach programowych

Moduł II.

Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych pomocnych w nauczaniu wiedzy o Polsce w kontekście nowych ram programowych.

Moduł III.

Przegląd programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Moduł IV.

Tworzenie prezentacji z wiedzy o Polsce w oparciu o nowe ramy programowe - praca z wybraną aplikacją do tworzenia prezentacji.

Moduł V.

Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wiedzy o Polsce wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną.

Moduł VI.

Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych.

Moduł VII.

Tworzenie pomocy dydaktycznych z wiedzy o Polsce - praca z wybraną aplikacją edukacyjną.

Moduł VIII.

Publikowanie i udostępnianie wytworzonych zasobów edukacyjnych w sieci globalnej.

Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu wiedzy o Polsce.

Moduł IX

Bank dobrych pomysłów - portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli wiedzy o Polsce.

Moduł X.

Podsumowanie kursu.

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu wiedzy o Polsce w tym:

 • wyszukiwania i gromadzenia materiałów cyfrowych i dydaktycznych;
 • źródeł i sposobów pozyskiwania aplikacji edukacyjnych;
 • portali i serwisów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli;
 • pracy z wybranym programem do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz z wybraną aplikacją edukacyjną.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

 1. systematyczne zapoznawanie się z materiałami zamieszczanymi w poszczególnych modułach kursu;
 2. wypowiedzi na forum;
 3. wykonanie przy pomocy poznanych narzędzi minimum jednej pomocy dydaktycznej do nauczania wiedzy o Polsce według nowych ram programowych, przesłanie jej na platformę kursy.orpeg.pl i opublikowanie w sieci globalnej.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy  do 6 marca 2020 r.  |   Rozpoczęcie 9 marca 2020 r.  |   Zakończenie 31 maja 2020 r. 

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

Cel główny kursu:  doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela i bibliotekarza, pracujących w środowisku polonijnym i Polaków za granicą

Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

- miał wiedzę na temat współczesnej (lata 2000-2020) polskiej literatury dla dzieci w wieku 10-14 lat,

- dysponował bogatym materiałem literackim,

- dysponował warsztatem przydatnym w zachęcaniu dzieci do czytania,

- uwzględniał w swojej pracy możliwości i ograniczenia dzieci w czytaniu.

Adresat kursu: czynni nauczyciele, uczący w środowisku polonijnym i Polaków za granicą, bibliotekarze

Treści (między innymi):

1. Co to jest czytanie? - zastanowimy się między innymi, czy słuszne jest pojęcie "czytanie ze zrozumieniem", i dlaczego nasze dzieci mogą nie chcieć czytać.

2. Mądra szkoła czyta dzieciom - zastanowimy się, dlaczego to jest takie ważne, a także - kto i co powinien czytać.

3. Polujemy na wolny czas dzieci - podpowiemy sposoby zachęcania dzieci do czytania.

4. Bywają książki, które napisano dla kogoś innego - spróbujemy przekonać dzieci, że nie ma nudnych książek, a czytanie jest modne.

5. Książki bez tajemnic - powiemy o tzw. trudnych tematach w literaturze dla dzieci.

6. Książki dla dzieci, pisane jak dla dorosłych, tylko lepiej - powiemy m. in. o tzw. pewniakach.

Kurs nie uwzględnia lektur szkolnych, wpisanych w Ramy programowe kształcenia uzupełniającego.

Kurs liczy 50 godzin.

Warunki ukończenia kursu:

aktywne uczestnictwo, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami.

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy do 16 lutego 2020 r.

| Rozpoczęcie 17 lutego 2020 r. |  Zakończenie 12 kwietnia 2020 r.

| Zamknięcie 10 maja 2020  r.

Autor: Liliana Sosnowska

Cel kursuZdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego stosowania interaktywnej, multimedialnej tablicy oraz wybranych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji polonijnej na Ukrainie.

 

Moduły kursu:

 

1. Moduł wstępny.

2. Wirtualna komunikacja i organizacja pracy w placówkach oświatowych poza granicami Polski.

3. Podstawy obsługi przykładowych tablic interaktywnych.

4. Sprzęt informatyczny wspomagający pracę z tablicą interaktywną.

5. Strategie wyszukiwawcze materiałów edukacyjnych w sieci globalnej.

6. Przegląd i ocena narzędzi TIK pomocnych w pracy z tablicą interaktywną.

7. Tworzenie, upowszechnianie i ocena autorskich interaktywnych edukacyjnych.

8. Podsumowanie i ocena  kursu doskonalącego.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1.  komunikacji i organizacji pracy placówce oświatowej poza granicami Polski;
 2. obsługi tablicy interaktywnej, urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego;
 3. wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną zasobów dydaktycznych dostępnych w sieci globalnej;
 4. tworzenia autorskich interaktywnych materiałów pomocnych w nauczaniu / uczeniu się języka polskiego, historii, kultury polskiej;
 5. upowszechnienia w sieci globalnej autorskich materiałów interaktywnych.

 

Uczestnicy:

Czynni nauczyciele, uczący w środowisku polonijnym i Polaków na Ukrainie.

 

Warunki zaliczenia:

 

Aktywne uczestnictwo w kursie doskonalącym tj.:

1. udział w moderowanych forach poszczególnych modułów;

2. rozwiązanie testów samokształceniowych;

3. wykonanie zadań zamieszczonych w poszczególnych modułach;

4. opublikowanie w sieci globalnej materiału dydaktycznego z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK.

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy do 21.02.2020 r. , rozpoczęcie 24.02.2020 r , zakończenie 27.03.2020 r.

Kurs doskonalący „Doskonalenie techniki czytania i pisania w edukacji wczesnoszkolnej” jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką doskonalenia umiejętności czytania i pisania u uczniów, chcących pogłębić swoją wiedzę na ten temat, doskonalić swoje narzędzia pracy. Kurs kierowany jest do szczególnie do nauczycieli uczących poza granicami Polski.

Cele kursu:

- Zapoznanie osób zainteresowanych z aktualną wiedzą z zakresu doskonalenia nauki czytania i pisania;

- Przekazanie najważniejszych zagadnień związanych z tematyką kursu;

- Zapoznanie z sposobami usprawniania deficytów rozwojowych poprzez gry i zabawy;

- Wyposażenie uczestników kursu w inspiracje do tworzenia własnych pomocy do pracy z uczniami .

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy do: 9 lutego 2020 r. | Rozpoczęcie: 10.02.2020 r. | Zakończenie: 06.04.2020 r.

Tematyka kursu:

 • Sytuacja rodzin emigracyjnych i migrujących.
 • Dwujęzyczność – jak wspierać rozwój?
 • Sposoby wspierania i motywowania ucznia do nauki w polskiej szkole.
 • Sposoby diagnozowania poziomu znajomości języka.
 • Specyfika polskiej fonetyki.
 • Zagadnienia polskiej gramatyki i literatury.
 • Elementy polskiej tradycji i teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako drugiego.
 • Wykorzystanie współczesnych narzędzi multimedialnych w procesie nauczania.
 • i wiele innych

 

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy do dnia 17 lutego 2020 r.  |   Rozpoczęcie 18 lutego 2020 r.  Zakończenie 6 kwietnia 2020 r. | Zamknięcie 2020 r. |

Cel kursu: doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),
 • formułował cele edukacyjne, dotyczące doskonalenia sprawności językowych uczniów,
 • projektował zajęcia, proponując zadania rozwijające sprawności słuchania, czytania, postrzegania,
 • modyfikował poznane metody, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 12–15 lat

Treści:

 • Co lubi mózg? Poznać i zrozumieć działanie mózgu
 • Jak identyfikować potrzeby uczniów? Poznać i zrozumieć potrzeby uczniów
 • Akademia pomysłów - jak rozwijać sprawności słuchania, czytania, postrzegania?
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi rozwijających sprawności językowe na lekcjach języka polskiego

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy do dnia 12 lutego 2020 | Rozpoczęcie 13 lutego 2020 | Czas zakończenia 11 czerwca 2020

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania szkołą polską poza granicami Polski.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 • przepisy prawa regulujące działalność szkoły polskiej za granicą
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
 • polityka oświatowa – kierownik szkoły polskiej za granicą jako lider w środowisku;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
 • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
 • zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.


Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne,
 • jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘWarunki ukończenia kursu

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • odbycie praktyki kierowniczej w szkole w Polsce lub szkole polskiej za granicą,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.

KURS DOSKONALĄCY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO UCZNIÓW W WIEKU 10-15 LAT  - 160 GODZIN - 2020 I edycja

Zapisy do: 7 lutego 2020 r. | Rozpoczęcie: 10 lutego 2020 r. | Zakończenie 12 lipca 2020 r.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania języka polskiego dzieci w wieku 10-15 lat

w oparciu o ramy programowe kształcenia uzupełniającego


ADRESAT KURSU:

Czynni nauczyciele, uczący dzieci w wieku 10-15 lat w środowisku polonijnym i Polaków za granicą

 TREŚCI KURSU:

1. Najważniejsze zasady uczenia / uczenia się.

2. Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie nauczania języka polskiego dzieci w wieku 10-15 lat.

3. Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi dzieci w wieku 10-15 lat.

4. Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dzieci  w wieku 10-15 lat.

5. Lektury w ramach programowych kształcenia uzupełniającego.

6. Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego dzieci w wieku 10-15 lat.

Warunki ukończenia kursu:

aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu, przygotowanie dwóch kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć.

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

160-GODZINNY KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – II edycja

Zapisy do: 10 stycznia 2020 r. | Rozpoczęcie: 13 stycznia 2020 r. | Zakończenie 28 czerwca 2020 r.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do  realizacji treści nauczania w zakresie języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego


ADRESAT KURSU:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 TREŚCI KURSU:

1. Relacje między wiedzą o procesie nauczania a wiedzą o uczniu klas IV–VIII.

2. Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie nauczania języka polskiego na II etapie edukacyjnym.

3. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

4. Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi na II etapie edukacyjnym.

5. Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego na II etapie edukacyjnym.

6. Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego na II etapie edukacyjnym, zgodnym z treściami ram programowych kształcenia uzupełniającego.

Warunki ukończenia kursu:

1) aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu,

2) złożenie pracy zaliczeniowej w formie czterech kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Metodyka nauczania języka polskiego w klasach starszych (IV-VIII)

Zapisy do 10 stycznia 2020   |   Rozpoczęcie 13 stycznia 2020    Zakończenie 5 kwietnia 2020 

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:
Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski w klasach IV-VIII, pragnący rozwijać umiejętność efektywnego nauczania, rozumianego jako proces sprzyjający uczeniu się uczniów

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej

Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnicy będą:

- stosować zasady skutecznego nauczania/uczenia się,

- stosować najważniejsze prawa uczenia się,

- wykorzystywać wiedzę o rozwoju ucznia na poszczególnych etapach jego edukacji,

- wykorzystywać poznane metody aktywizujące, dostosowując je do możliwości swoich uczniów,

- planować skuteczne lekcje,

- korzystać z dwu/wielojęzyczności swoich uczniów.

Treści:

1. O dwu/ wielojęzyczności ucznia.

2. O budowaniu emocjonalnych i społecznych fundamentów efektywnej nauki.

3. O skutecznym nauczaniu/uczeniu się.

4. Propozycje rozwiązań metodycznych (scenariusz/ konspekt lekcji/ karta programowa).

5. O wybranych metodach aktywizujących.

Kurs zawiera wiele rozwiązań metodycznych, scenariuszy lekcji, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, zapewnia wymianę doświadczeń nauczycieli, daje możliwość wzbogacenia warsztatu pracy.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do dnia 24 stycznia 2020 r.| Rozpoczęcie 27 stycznia 2020 r.| Zakończenie 14 czerwca 2020 r. | Zamknięcie dostępu do materiałów 12 lipca 2020 r.

Autor: Liliana Sosnowska

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu mogą być nauczyciele, którzy spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 465 §1 ust. 4) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust. 4 pkt. 3)

Bloki tematyczne:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
 2. Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!”.
 4. Elementy historii Polski w ramach programowych z wiedzy o Polsce
 5. Elementy wiedzy o społeczeństwie w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 6. Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 7. Metodyka nauczania wiedzy o Polsce.
 8. Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

Warunki ukończenia kursu:

– aktywny udział w zajęciach on-line;

–uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych;

– złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć ocenionych na poziomie co najmniej 80% punktów;

– rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący skierowany do nauczycieli pracujących z osobami doskonalącymi znajomość języka polskiego

Kurs w wymiarze 50 godzin obejmował będzie:

- zagadnienia dotyczące diagnozowania znajomości języka

- metody aktywizujące i komunikatywne w nauczaniu języka obcego

- zakres tematyczny i leksykalny na poziomie C

- certyfikacji języka polskiego na poziomie C

 

Kurs będzie trwał od 3 lutego 2020 do 6 kwietnia 2020 roku.

Zapisy do 31 stycznia 2020 roku.

Materiały dydaktyczne będę dostępne dla uczestników kursu
 do 
6 maja 2020 roku.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest aktywny
udział i wykonywanie zadań.

Harmonogram kursu:

3 lutego 2020  - I moduł

14 lutego 2020 - II moduł

2 marca 2020 - III moduł

16 marca - IV moduł

26 marca 2020 - V moduł

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić Ankietę

Zapisy do dnia 24 stycznia 2020 r.| Rozpoczęcie 27 stycznia 2020 r.| Zakończenie 17 maja 2020 r. | Zamknięcie dostępu do materiałów 14 czerwca 2020 r.

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele, którzy mają kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie i spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 465 §1 ust. 4) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust. 4 pkt. 2).

Bloki tematyczne:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
 2. Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!”.
 4. Elementy historii Polski w ramach programowych z wiedzy o Polsce
 5. Elementy wiedzy o społeczeństwie w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 6. Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 7. Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

Warunki ukończenia kursu:

– aktywny udział w zajęciach on-line;

– uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych;

– złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć ocenionych na poziomie co najmniej 80% punktów;

–rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący skierowany do nauczycieli pracujących z osobami doskonalącymi znajomość języka polskiego

Kurs w wymiarze 50 godzin obejmował będzie:

- zagadnienia dotyczące diagnozowania znajomości języka

- metody aktywizujące i komunikatywne w nauczaniu języka obcego

- zakres tematyczny i leksykalny na poziomie B

- certyfikacji języka polskiego na poziomie B

 

Zapisy do dnia 24 listopada. Kurs będzie trwał od 25 listopada 2019 do 27 stycznia 2020 roku. Materiały dydaktyczne będę dostępne dla uczestników kursu do 27 lutego 2020 roku.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest aktywny
udział i wykonywanie zadań.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Zapisy  do 22 listopada 2019 r.  |   Rozpoczęcie 25 listopada 2019 r.  |   Zakończenie 16 lutego 2020 r.  |   Zamknięcie 23 lutego 2020 r.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

 Cel główny kursu:   doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

 Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 - uwzględniał w swojej pracy uwarunkowania i zasady projektowania metodycznego lekcji wykorzystujących gry i zabawy,

- uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),

- formułował cele edukacyjne dotyczące doskonalenia sprawności językowych,

- z powodzeniem modyfikował poznane gry i zabawy, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia,

- posiadał warsztat metodyczny, wzbogacony o gry i zabawy.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 10–13 lat

Treści:

1. O sprawnościach językowych, a także o grach i zabawach tytułem wstępu

2. Słowa to takie dobre zabawki, które zawsze trzeba mieć ze sobą, czyli Gry i zabawy i leksykalne.

3. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha; kto ma oczy do czytania, niechaj czyta, czyli Gry i zabawy doskonalące sprawności receptywne.

4. Mowa jest srebrem, a pisanie sztuką, czyli Gry i zabawy doskonalące sprawności produktywne.

5. Scenariusze zajęć z grami i zabawami (nie tylko językowymi).

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o grach i zabawach.

Poza teorią, odwołującą się do literatury przedmiotu, kurs zawiera wiele przykładów praktycznych, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, różnorodne rozwiązania metodyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Zapraszamy do repozytorium dla bibliotekarzy.

Biblioteka ORPEG

Course Image Obsługa strony internetowej SPK

Kurs zawiera filmy instruktażowe dla użytkowników stron internetowych SPK zbudowanych na CMS Drupal 7.

Dzięki niemu w łatwy sposób zapoznają się Państwo z obsługą swojej strony www SPK.

Życzę miłej nauki.

Course Image Formularz zamówienia na druki szkolne

Wszelkie druki szkolne i akcydensowe prosimy zamawiać używając Formularza zamówienia na druki szkolne