Pomiń kursy

Kursy

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu wiedzy o Polsce  – I edycja 30 godzin

 Zapisy  do 18 listopada 2017 r. |   Rozpoczęcie 27 listopada 2017  r. |   Zakończenie 23 grudnia 2017  r.  |   Zamknięcie 30 grudnia 2017  r.

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu wiedzy o Polsce z uwzględnieniem specyfiki kształcenia dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii

Moduły kursu:

Moduł wstępny

Kim jesteśmy? Czego uczymy?

OPREG PCN – zadania, adresaci

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

Ankieta uczestnika kursu

Moduł I.

Dokąd zmierzamy?

Nauczanie wiedzy o Polsce a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście zapisów w podstawie programowej i ramach programowych

Moduł II.

Ryba czy wędka?

Strategie i metody wyszukiwawcze w sieci globalnej.

Moduł III.

Jeśli wędka – to jaka przynęta?

Metody i formy pracy na lekcjach wiedzy o Polsce z zastosowaniem narzędzi TIK

Moduł IV.

Zarzucamy sieć, czyli co możemy złowić w sieci globalnej?

Zasoby internetowe przydatne w pracy nauczyciela wiedzy o Polsce

Moduł V.

Łowić, ale przy pomocy jakich akcesoriów?

Przegląd narzędzi TIK w nauczaniu wiedzy o Polsce poza granicami państwa polskiego Wykorzystanie przykładowych narzędzi TIK w nauczaniu wiedzy o Polsce

Tworzenie zasobów edukacyjnych przy pomocy wybranych narzędzi TIK

Moduł VI.

A może pozwiedzamy wirtualnie podwodne głębiny?

Wirtualne wycieczki historyczne

Moduł VII.

Popatrzymy jak łowią inni?

Blogi historyków

Moduł VIII.

TAAAKA RYBA! – podsumowanie pracy

Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczania wiedzy o Polsce z uwzględnieniem specyfiki kształcenia dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii

Formularz oceny kursu

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. Nauczania wiedzy o Polsce przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
 2. Wyszukiwania informacji w sieci globalnej
 3. Metod i form pracy na lekcjach wiedzy o Polsce z zastosowaniem TIK
 4. Wykorzystania wybranych narzędzi TIK w nauczaniu wiedzy o Polsce
 5. Zasobów internetowych przydatnych w pracy nauczyciela wiedzy o Polsce
 1. Projektowania wirtualnych wycieczek historycznych

 

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. Rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. Udział w moderowanym forum.

3. Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczania wiedzy o Polsce

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej – I edycja 30 godzin

 Zapisy  do 18 listopada 2017 r. |   Rozpoczęcie 27 listopada 2017  r. |   Zakończenie 23 grudnia 2017  r.  |   Zamknięcie 30 grudnia 2017  r.

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem specyfiki kształcenia dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii

Moduły kursu:

Moduł wstępny

Kim jesteśmy? Czego uczymy?

OPREG PCN – zadania, adresaci

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

Ankieta uczestnika kursu

Moduł I.

Dokąd zmierzamy?

Nauczanie języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście zapisów w podstawie programowej i ramach programowych

Moduł II.

Ryba czy wędka?

Strategie i metody wyszukiwawcze w sieci globalnej

Moduł III.

Jeśli wędka – to jaka przynęta?

Metody i formy pracy na lekcjach języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Moduł IV.

Zarzucamy sieć, czyli co możemy złowić w sieci globalnej?

Zasoby internetowe przydatne w pracy nauczyciela języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej

Moduł V.

Łowić, ale przy pomocy jakich akcesoriów?

Przegląd narzędzi TIK w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej poza granicami państwa polskiego

Wykorzystanie przykładowych narzędzi TIK w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej poza granicami państwa polskiego

Moduł VI.

A może pozwiedzamy wirtualnie podwodne głębiny?

Wirtualne wycieczki polonistyczne

Moduł VII.

Popatrzymy jak łowią inni?

Blogi nauczycieli języka polskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej

Moduł VIII.

TAAAKA RYBA!

Podsumowanie pracy

Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczania języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej z uwzględnieniem specyfiki kształcenia dzieci i młodzieży w Wielkiej Brytanii

Formularz oceny kursu

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. Nauczania języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
 2. Zaawansowanego wyszukiwania informacji w sieci globalnej
 3. Metod i form pracy na lekcjach języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej z zastosowaniem TIK
 4. Wykorzystania wybranych narzędzi TIK w nauczaniu języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej
 5. Zasobów internetowych przydatnych w pracy nauczyciela języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej
 1. Projektowania wirtualnych wycieczek polonistycznych

 

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. Rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych)

2. Udział w moderowanym forum

3. Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczania języka polskiego i edukacji wczesnoszkolnej

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską - II edycja (nowa)

Zapisy do 31 grudnia 2017 r.   |   Rozpoczęcie: luty - marzec 2018 r.

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej, wiedzy o Polsce poza Polską młodzież w wieku 14+, którzy chcieliby prowadzić dyskusyjne kluby filmowe, poszerzyć/powtórzyć/uaktualnić wiedzę z zakresu sztuki filmowej i możliwości jej wykorzystania w doskonaleniu języka polskiego

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wokół zagadnień dotyczących filmu polskiego

Cele szczegółowe: Uczestnicy po zakończeniu kursu będą:

- przygotowani do prowadzenia spotkań z polskim filmem,

- współtwórcami polskiej półki filmowej,

- wzbogacać swoje lekcje o zagadnienia filmu,

- posiadać rozeznanie w polskiej sztuce filmowej - wczoraj i dziś,

- wykorzystywać film jako inspirację do tworzenia przez uczniów różnych form wypowiedzi.

Treści kursu:

1. Dlaczego film? Tworzymy polską półkę filmową.

2. Historia filmu, historia filmu polskiego.

3. Język filmu.

4. Film i literatura, film i sztuki plastyczne.

5. Scenariusze spotkań filmowych.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

 

Kurs doskonalący: Ojczysty  panteon i ojczyste spory - historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego/wiedzy o Polsce - III edycja

Zapisy do 4 września 2017 r.  |   Rozpoczęcie 11 września 2017 r.     Zakończenie 17 grudnia 2017   |   Zamknięcie 25 grudnia 2017

Cel kursu: 

poszerzenie wiedzy z zakresu historii Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o kulturze.

Moduły kursu:

Jaki powinien być żołnierz?

Wzór obywatela w polskiej myśli politycznej.

Budowa państwa polskiego — koncepcje polityczne Piastów.

Rola ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego

Obywatele polscy wobec wyzwań epoki nowożytnej.

Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.

Nurt insurekcyjny czy realizm polityczny?

Spory o ocenę powstań narodowych w XIX w.

Jakie mamy mieć państwo – spory o kształt Polski w XX w.

Społeczeństwo polskie wobec totalitaryzmu.

Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w kursie:

 1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);
 2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;
 3. udział w moderowanym forum.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ


Kurs doskonalący: Doskonalenie sprawności językowych poprzez gry i zabawy

Zapisy  do 30 września 2017 r.  |   Rozpoczęcie 9 listopada 2017  r.  |   Zakończenie 20 grudnia 2017  r.  |   Zamknięcie 27 grudnia 2017  r.

 

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

 Cel główny kursu:   doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

 Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 - uwzględniał w swojej pracy uwarunkowania i zasady projektowania metodycznego lekcji wykorzystujących gry i zabawy,

- uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),

- formułował cele edukacyjne dotyczące doskonalenia sprawności językowych,

- z powodzeniem modyfikował poznane gry i zabawy, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia,

- posiadał warsztat metodyczny, wzbogacony o gry i zabawy.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 10–13 lat

Treści:

1. O sprawnościach językowych, a także o grach i zabawach tytułem wstępu

2. Słowa to takie dobre zabawki, które zawsze trzeba mieć ze sobą, czyli Gry i zabawy i leksykalne.

3. Gry i zabawy doskonalące sprawności receptywne, czyli Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha; kto ma oczy do czytania, niechaj czyta.

4. Gry i zabawy doskonalące sprawności produktywne, czyli Mowa jest srebrem, a pisanie sztuką.

5. Scenariusze zajęć z grami i zabawami (nie tylko językowymi).

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o grach i zabawach.

Poza teorią, odwołującą się do literatury przedmiotu, kurs zawiera wiele przykładów praktycznych, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, różnorodne rozwiązania metodyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Logopedia trzeciego stopnia. Kurs dla absolwentów kursu Logopedia I i II stopnia

Zapisy do 9 października 2017   |   Rozpoczęcie 16 października 2017    Zakończenie  10 grudnia 2017  |   Zamknięcie 18 grudnia 2017

Opis ogólny

 Kurs dotyczy elementów logopedii ogólnej i jest kontynuacją kursów - Logopedia pierwszego stopnia (poziom wstępny) oraz Logopedia drugiego stopnia (poziom podstawowy)     Kurs ma przybliżyć następujące zagadnienia: zasady emisji i higieny głosu, profilaktyka logopedyczna, oddziaływania służące poprawie rozwoju komunikacji dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami autystycznymi a także z dysleksją. Nauczyciele polonijni poznają również psychostymulacyjną metodę kształtowania i rozwoju mowy, tzw.metodę krakowską oraz sposoby pracy nad dykcją.

Cele kursu:

 1. Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela polonijnego w zakresie zagadnień logopedycznych,
 2. Uwrażliwienie na działania w zakresie profilaktyki logopedycznej w oświatowym środowisku polonijnym,
 3. Zapoznanie z metodami pracy logopedycznej przyśpieszającej terapię głosek zaburzonych,
 4. Przygotowanie nauczycieli do wspierania rodziców polonijnych i współpracy z nimi w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autystycznych
 5. oraz dyslektycznych,
 6. Opracowanie materiałów do wykorzystania w pracy nad dykcją uczniów polonijnych. 

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy ukończyli pierwszy i drugi stopień kursu Logopedia.

Teamatyka kursu:

 1. Podstawowe zagadnienia emisji głosu
 2. Aspekty profilaktyki logopedycznej
 3. Wspieranie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 4. Zaburzenia autystyczne a rozwój mowy
 5. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy
 6. Metoda Krakowska
 7. Dysleksja a wady wymowy
 8. Praca nad dykcją

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Bajkoterapia na lekcjach języka polskiego

 Zapisy do dnia 8 października 2017 r. |   Rozpoczęcie   23 października 2017 r. |   Zakończenie 17 grudnia 2017 r.  |  Zakończenie 25 grudnia 2017 r.

 Cel główny:

Poznanie metody bajkoterapii jako formy pomocy dzieciom w problemach wychowawczych i dydaktycznych.

 Po zakończeniu kursu uczestnik będzie znał;

•  podstawy teoretyczne bajkoterapii

•  rodzaje bajek terapeutycznych

•  sposoby wykorzystania bajek na lekcjach języka polskiego

Uczestnicy kursu:

Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli pracujących w przedszkolach i klasach I-III

Warunki zaliczenia:

Poprawne rozwiązanie testu zaliczeniowego.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący z zakresu bibliotekoznawstwa część 2 - I edycja

Zapisy do dnia 25 września 2017   |   Rozpoczęcie 2 października 2017   |   Zakończenie 19 listopada 2017   |  Zamknięcie 4 grudnia 2017

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu

 Zapisy  do 28 września 2017 r. |   Rozpoczęcie 2 października 2017  r. |   Zakończenie 10 grudnia 2017  r.  |   Zamknięcie 18 grudnia 2017  r.

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania prawa autorskiego w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

 Moduły kursu:

Moduł I. Podstawy prawa autorskiego

Prawo autorskie - wprowadzenie

Jak działa prawo autorskie?

Quiz samokształceniowy - podstawy prawa autorskiego

Moduł II. Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

Materiał wprowadzający na temat granic dozwolonego użytku publicznego w szkole

Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

Na co pozwala dozwolony użytek w edukacji?

Pierwsza pomoc w prawie autorskim

Obowiązujące przepisy

Test samokształceniowy - Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

 Moduł III. Wolne i otwarte licencje

Wolne i otwarte licencje

Na czym polega otwarty dostęp?

Jak opublikować materiał na wolnej licencji Creative Commons?

Jak działają i czym się różnią licencje Creative Commons

Czym są licencje Creative Commons?

Test samokształceniowy - Wolne i otwarte licencje

Moduł IV. Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie prawne

Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Przekraczanie granic dozwolonego użytku

Jak tworzyć Otwarte Zasoby Edukacyjne?

Test samokształceniowy - Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie prawne

Moduł V. Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Test samokształceniowy -  Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Moduł VI. Przerabianie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie praktyczne

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Zasady tworzenia i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Przerabianie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (kwestie praktyczne)

Adaptacja materiału dydaktycznego  – ćwiczenie

Publikacja zasobów edukacyjnych na licencji CCZ - zadanie

Publikowanie tekstów i prezentacji na różnych licencjach

Publikowanie grafiki na licencjach CC

Publikowanie zasobów wideo na licencjach CC

Publikowanie zasobów audio na licencjach CC

Mapa OZE

Moduł VII. Podsumowanie kursu doskonalącego: Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu?

Test samokształceniowy - prawo autorskie.

Prezentacja na forum kursu własnych materiałów dydaktycznych opublikowanych na licencjach OZE w sieci globalnej.

Formularz oceny kursu.

Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. Rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. Przygotowanie i opublikowanie w sieci globalnej na licencji Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) minimum jednego materiału dydaktycznego zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla SPK;

3. Udział w moderowanym forum.

 

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Nauka w teatrze szkolnym

Zapisy  do 28 września 2017 r.  |   Rozpoczęcie 2 października 2017  r.  |   Zakończenie 26 listopada 2017  r.  |   Zamknięcie 4 grudnia 2017  r.

 Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, uczniów w wieku od 10 do 13 i 14+ lat dobrze mówiących po polsku (poziom C).

           

Cele kursu

Uczestnik kursu:

- realizuje cele kształcenia językowego, wykorzystując szkolne formy teatralne;

- analizuje materiał nauczania i planuje jego realizację, integrując treści z zabawą w szkolny teatr;

- wykorzystuje swoją wiedzę o teatrze, animując sytuacje edukacyjne, w których dziecko uczestniczy w kulturze;

- umiejętnie i celowo dobiera metody aktywizujące i techniki pracy dzieci;

- animuje twórczą aktywność uczniów z wykorzystaniem ekspresji językowej, żywego słowa, ekspresji ruchu, dźwięku a także form plastycznych;

- proponuje rozwiązania organizacyjne i metodyczne, przygotowując z uczniami przedstawienie teatralne;

-  pracuje w grupie i zespołowo realizuje projekt edukacyjny;

- wykorzystuje w pracy z uczniami elementy oceniania kształtującego;

- dzieli się przykładami dobrych praktyk.

 

Treści:

           

Moduł I Poznajmy się w teatrze

1. Poznanie oczekiwań i potrzeb dla których chcemy spotykać się w różnych formach aktywności za pomocą Internetu. 

2. Opracowanie kontraktu na czas wspólnego uczestnictwa w kursie.

3. Stworzenie katalogu dotychczasowych doświadczeń w obszarze szkolnych form teatralnych oraz wprowadzania dzieci w świat teatru - jego historii i współczesności.

4. Udział w dramie i teatrze stolikowym.

5. Zgromadzenie w formie metaplanu różnych wizji pracy w teatrze szkolnym.

 

Moduł II Rozmawiamy językiem teatru

1. Indywidualne obejrzenie spektaklu z nagarnia DVD.

2. Moderowana dyskusja na temat przedstawienia.

3. Stworzenie inwentarza nazw emocji i uczuć, których widz doświadczyć może w teatrze.

4. Podpatrywanie przez pryzmat spektaklu warsztatu reżysera w retrospekcji powstawania przedstawienia.

5. Synteza teatru jako tekstu kultury i wielotworzywowego zjawiska artystycznego: słowo, gest i ruch; rekwizyt, plastyka i światło; dźwięk i muzyka. oraz aktor, widz i przestrzeń
w systemie komunikacji teatralnej.

 

Moduł III Badamy dramat - piszemy scenariusz

1. Wzbogacenie bibliografii w pozycje dramatu dla dzieci i młodzieży.

2. Poszukiwanie pomysłów na ciekawe zajęcia dotyczące specyfiki dramatu, jako gatunku literackiego, jego budowy i świata przedstawionego.

3. Zaplanowanie zajęć o wybranym dramacie dla dzieci.

4. Dramat i scenariusz teatralny.

5. Propozycje ćwiczeń redakcyjnych na kolejnych etapach pisania scenariusz.

 

Moduł IV Projektanci na start!

1. Specyfika metody projektu edukacyjnego.

2. Tworzenie projektu z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przygotowania spektaklu
w szkole: wyznaczenie zadań, szczegółowy przydział obowiązków wraz z opisem wymagań.

3. Indywidualne i zespołowe konsultacje na kolejnych etapach realizacji zadań.

4. Informacje zwrotne na temat efektów oraz w razie potrzeb wprowadzenie korekt.

5. Prezentacja efektów - konstruktywne uwagi uczestników projektu.

 

Moduł V Będzie premiera!!!

1. Ćwiczenia dykcyjne, ruchowe i rytmizujące; pamięciowe opanowanie tekstu.

2. Praca nad rolą - budowanie postaci, interpretacja z wykorzystaniem różnych środków.

3. Redakcja scenopisu.

4. Praca nad etiudami, budowanie scen.

5. Próby kolejnych scen.

6. Wprowadzenie dźwięków, efektów specjalnych i muzyki - jeśli scenopis je przewiduje.

7. Zebranie informacji zwrotnych po spektaklu - ewaluacja pracy indywidualnej i grupowej. 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapraszamy do repozytorium dla bibliotekarzy.

Biblioteka ORPEG

Course Image Obsługa strony internetowej SPK

Kurs zawiera filmy instruktażowe dla użytkowników stron internetowych SPK zbudowanych na CMS Drupal 7.

Dzięki niemu w łatwy sposób zapoznają się Państwo z obsługą swojej strony www SPK.

Życzę miłej nauki.

Course Image Formularz zamówienia na druki szkolne

Wszelkie druki szkolne i akcydensowe prosimy zamawiać używając Formularza zamówienia na druki szkolne