Pomiń kursy

Kursy

Kurs doskonalący - Komiks jako pomysł na lekcje w polskiej szkole - 2019.

Zapisy do 3 listopada 2019 r. | Rozpoczęcie: 4 listopada 2019 r. | Zakończenie 29 listopada 2019 r.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ. Liczba miejsc jest ograniczona!

 Zapisy  do 3 listopada 2019 r. |   Rozpoczęcie 4  listopada 2019 r. |   Zakończenie 26 stycznia  2020  r.  |   
                                                     Zamknięcie dostępu do kursu  2 luty 2020  r.

50 godzin 

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania prawa autorskiego w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Podstawy prawa autorskiego

Moduł II. Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

Moduł III. Wolne i otwarte licencje

Moduł IV. Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie prawne

Moduł V. Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Moduł VI. Przerabianie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie praktyczne

Moduł VII. Podsumowanie kursu doskonalącego: Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu?

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. Rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. Przygotowanie i opublikowanie w sieci globalnej na licencji Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) minimum jednego materiału dydaktycznego zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich i polskich placówek oświatowych poza granicami Polski;

3. Udział w moderowanym forum.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do dnia  25 października 2019 |   Rozpoczęcie  28 października 2019   Zakończenie 19.01.2020 |   Zamknięcie 26 stycznia 2020

Autor: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu:

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów z zastosowaniem różnych narzędzi i technik.

Adresaci:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, pragnących rozwijać umiejętność oceniania uczniów tak, aby ocena wspomagała proces nauczania/uczenia się i pozytywne relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic. 

Moduły kursu:

 1.  Oceniamy ocenianie. Zobaczymy, co na temat oceniania sądzą nastoletni bohaterowie literaccy; podejmiemy próbę poznania ucznia poprzez poznanie siebie (własnego temperamentu, własnych inteligencji i preferencji sensorycznych); rozwiążemy łamigłówki sensoryczne.
 2. Szkolne ocenianie. Odpowiemy sobie między innymi na pytania: komu potrzebne jest ocenianie, czego oczekujemy od oceniania, czym jest ocena, jakie pełni funkcje; powiemy, na czym polega różnica między ocenianiem tradycyjnym a kształtującym; zastanowimy się, które ocenianie jest korzystniejsze dla procesu uczenia się.
 3. Ku samoocenie. Powiemy o Europejskim Portfolio Językowym.
 4. Ocenianie wybranych sprawności i umiejętności: form wypowiedzi pisemnych, pracy w grupie; powiemy, czym są wewnątrzszkolne zasady oceniania i czym jest przedmiotowy system oceniania, a także Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
 5. Tworzenie i ocenianie zadań. Nauczymy się tworzyć zadania sprawdzające wybrane sprawności językowe.
 6. Zastanowimy się, czego zabrakło na kursie, o czym warto jeszcze dyskutować, co warto jeszcze wiedzieć na temat oceniania.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie A

Kurs doskonalący skierowany do nauczycieli pracujących z osobami rozpoczynającymi
naukę języka polskiego.

Kurs w wymiarze 50 godzin obejmował będzie:

- zagadnienia dotyczące diagnozowania znajomości języka

- metody aktywizujące i komunikatywne w nauczaniu języka obcego

- zakres tematyczny i leksykalny na poziomie A

- prezentacja Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego

- certyfikacji języka polskiego na poziomie A

 

Kurs będzie trwał od 30 września do 12 listopada 2019 roku. Materiały dydaktyczne będę dostępne

dla uczestników kursu do 12 grudnia 2019 roku.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest aktywny udział i wykonywanie zadań.

 

Zapisy do 14 października 2019  |   Rozpoczęcie 14 października 2019    Zakończenie  2 grudnia 2019  

Opis ogólny

Kurs dotyczy elementów logopedii ogólnej i jest kontynuacją kursów - Logopedia pierwszego stopnia (poziom wstępny). Kurs ma przybliżyć następujące zagadnienia: Zasady terapii logopedycznej. Seplenienie; Terapia mowy bezdźwięcznej; Logoterapia opozycji głosek miękkie – twarde; Rynofonia – nosowe zabarwienie głosu; Terapia jąkania; Terapia kappacyzmu i gammacyzmu; Rotacyzm – zasady terapii; Dzieci dwujęzyczne.

Cele kursu:

 1. Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela polonijnego
  w zakresie zagadnień logopedycznych,
 2. Uwrażliwienie na działania w zakresie profilaktyki logopedycznej w oświatowym środowisku polonijnym,
 3. Zapoznanie z metodami pracy logopedycznej przyśpieszającej terapię głosek zaburzonych,
 4. Przygotowanie nauczycieli do wspierania rodziców polonijnych i współpracy z nimi w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 5. Opracowanie materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami polonijnych nad zagadnieniami objętymi tematami kursu.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy ukończyli pierwszy stopień kursu Logopedia.

Tematyka kursu:

 1. Zasady terapii logopedycznej. Seplenienie,
 2. Terapia mowy bezdźwięcznej,
 3. Logoterapia opozycji głosek miękkie – twarde,
 4. Rynofonia – nosowe zabarwienie głosu,
 5. Terapia jąkania,
 6. Terapia kappacyzmu i gammacyzmu,
 7.  Rotacyzm – zasady terapii,
 8. Dzieci dwujęzyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący:

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
w edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce
poza granicami Polski
– I edycja 50 godzin

Zapisy do 10 października 2019 r. | Rozpoczęcie 14 października 2019 r. | Zakończenie 12 stycznia 2020 r. | Zamknięcie 19 stycznia 2020 r.

Cel kursu

Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce poza granicami Polski.

 Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

Moduły kursu:

 Moduł wstępny - Kim jesteśmy? Czego uczymy?

OPREG PCN – zadania, adresaci.

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego.

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl.

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski.

Ankieta uczestnika kursu.

 Moduł I - Dokąd zmierzamy?

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście dokumentów programowych.

 Moduł II - Ryba czy wędka?

Strategie i metody wyszukiwawcze w sieci globalnej.

 Moduł III - Jeśli wędka – to jaka przynęta?

Metody i formy pracy z zastosowaniem narzędzi TIK

 Moduł IV - Zarzucamy sieć, czyli co możemy złowić w sieci globalnej?

Zasoby internetowe przydatne w pracy nauczyciela poza granicami Polski.

 Moduł V - A może pozwiedzamy wirtualnie podwodne głębiny?

Przegląd stron zawierających wirtualne muzea.

Planowanie wirtualnych  wycieczek.

 Moduł VI - Popatrzymy jak łowią inni?

Przegląd materiałów tworzonych  przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie.

 Moduł VII - Łowić, ale przy pomocy jakich akcesoriów?

Przegląd narzędzi TIK w edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce poza granicami państwa polskiego.

Praktyczne wykorzystanie przykładowych narzędzi TIK.

 Moduł VIII - Uplećmy swoją sieć!

Tworzenie własnych zasobów edukacyjnych przy pomocy wybranego narzędzia TIK.

 Moduł IX - TAAAKA RYBA!

Publikowanie i udostępnianie wytworzonych zasobów edukacyjnych w sieci globalnej.

Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu / uczeniu się.

 Moduł X -  Zadowoleni, czy też niezadowoleni z połowów?

Podsumowanie kursu

Formularz oceny kursu

Forum - Co do walizki a co do kosza? 

 Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. nauczania / uczenia się przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 2. efektywnego wyszukiwania informacji w sieci globalnej;
 3. metod i form pracy dydaktycznej z zastosowaniem TIK;
 4. wykorzystania wybranych narzędzi TIK w edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce;
 5. tworzenia i upowszechniania zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przydatnych w pracy nauczycieli poza granicami Polski.

 Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. udział w moderowanych forach;

3. prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu / uczeniu się języka i kultury polskiej poza granicami Polski.

 Prowadząca kurs: Liliana Sosnowska

W celu zapisania się na kurs, proszę uzupełnić ANKIETĘ

Zapisy do 4 października 2019 r. | 

Rozpoczęcie: 7 października 2019 r. Zakończenie 29 grudnia 2019 r. |

Zamkniecie dostępu do kursu 5 stycznia 2020 r.

 

Cel ogólny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 1. zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym,
 2. zna programy do nauczania wiedzy o Polsce,
 3. konstruuje i/lub dostosowuje do potrzeb i warunków program nauczania wiedzy o Polsce dla klas IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego,
 4. zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii Polski,
 5. wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Uczestnicy

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) tj.  ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 3 ust. 1 oraz § 4. 1., czyli ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z historii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Warunki ukończenia kursu

 1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
 2. złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć;
 3. rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

Moduły kursu kwalifikacyjnego

Lp.

Moduły

I

Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.

II

Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

III

Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!".

IV

Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.

V

Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący skierowany do nauczycieli pracujących z osobami rozpoczynającymi
naukę języka polskiego.

Kurs w wymiarze 50 godzin obejmował będzie:

 • zagadnienia dotyczące diagnozowania znajomości języka
 • metody aktywizujące i komunikatywne w nauczaniu języka obcego
 • zakres tematyczny i leksykalny na poziomie A
 • prezentacja Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego
 • certyfikacji języka polskiego na poziomi A

                                                      Ze względu na dużą liczbę chętnych zapisy na kurs zostały zakończone.

Zapisy na kurs do 2 września. Kurs będzie trwał od 9 września do 21 października 2019 roku. Materiały dydaktyczne będę dostępne

dla uczestników kursu do 20 listopada 2019 roku.

 

Harmonogram kursu:

Moduł I – 09.09

Moduł II – 19.09

Moduł III – 30.09

Moduł IV – 10.10

Moduł V – 21.10

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do dnia 4 października 2019 | Rozpoczęcie 7 października 2019 | Zakończenie 9 grudnia 2019

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania szkołą polską za granicą.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 • przepisy prawa regulujące działalność szkoły polskiej za granicą;
 • polityka oświatowa – kierownik szkoły polskiej za granicą jako lider w środowisku;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole
 • jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Warunki ukończenia kursu

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona,

Zapisy do: 3 października 2019 r. | Rozpoczęcie: 7 października 2019 r. | Zakończenie 4 listopada 2019 r.Cel główny:
Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego na I etapie edukacyjnym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe:
Po ukończeniu kursu uczestnik:
zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
zna programy nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, opracowane w ramach projektu „Włącz Polskę!”,
potrafi skonstruować i/lub dostosować do potrzeb i warunków swojej grupy program nauczania języka polskiego dla I etapu edukacyjnego,
zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji materiału programowego, w tym podręcznik „Włącz Polskę” do edukacji wczesnoszkolnej,
wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa
uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela  w klasach I-III szkół podstawowych (dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej)

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy do dnia 20 września 2019 | Rozpoczęcie 23 września 2019 | Czas zakończenia 16 grudnia 2019

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania szkołą polską poza granicami Polski.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 • przepisy prawa regulujące działalność szkoły polskiej za granicą
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
 • polityka oświatowa – kierownik szkoły polskiej za granicą jako lider w środowisku;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
 • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
 • zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.


Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne,
 • jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘWarunki ukończenia kursu

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • odbycie praktyki kierowniczej w szkole w Polsce lub szkole polskiej za granicą,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII - 20 godzin

Zapisy do dnia 19 września 2019 r.| Rozpoczęcie 23 września 2019 r. | Zamknięcie 27 października 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską -

III edycja

Zapisy do dnia 13 września 2019 r.| Czas trwania kursu:  16 września - 8 grudnia 2019 r. | Zamknięcie 15 grudnia 2019 r.

 

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:

Nauczyciele uczący młodzież w wieku 14+ języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce poza Polską, którzy chcieliby prowadzić dyskusyjne kluby filmowe, poszerzyć/powtórzyć/uaktualnić wiedzę z zakresu sztuki filmowej i możliwości jej wykorzystania w doskonaleniu języka polskiego

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wokół zagadnień dotyczących filmu polskiego

Cele szczegółowe: Uczestnicy po zakończeniu kursu będą:

- przygotowani do prowadzenia spotkań z polskim filmem,

- współtwórcami polskiej półki filmowej,

- wzbogacać swoje lekcje o zagadnienia filmu,

- posiadać rozeznanie w polskiej sztuce filmowej - wczoraj i dziś,

- wykorzystywać film jako inspirację do tworzenia przez uczniów różnych form wypowiedzi.

Treści kursu:

1. Historia filmu to historia obrazu, wyobraźni i technologii.

2. Słów kilka o twórcach filmu i filmowych środkach wyrazu.

3. Od polskiej szkoły filmowej do "obecności".

4. "To samo" dzieło, ale nie "takie", czyli O (nie tylko) związkach filmu i literatury.

5. Dyskusja z rzeczywistością, czyli O polskim filmie dokumentalnym.

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o filmie polskim.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Dydaktyka medialna 

w placówkach oświatowych poza granicami Polski

70 godzin - I edycja

Ze względu na dużą liczbę chętnych zapisy na kurs zostały zakończone. Zapraszamy do kolejnej edycji kursu.

Zapisy do 2 września 2019 r. | Rozpoczęcie 9 września 2019 r. | Zakończenie 8 grudnia 2019 r.  | Zamknięcie dostępu do materiałów z kursu 15 grudnia 2019 r.

 Cel kursu: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności z stosowania dydaktyki medialnej w  placówkach oświatowych poza granicami państwa polskiego.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

 Moduły kursu:

Moduł I Kim jesteśmy? Czego uczymy?

OPREG PCN – zadania, adresaci.

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego.

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl.

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski.

Ankieta uczestnika kursu.

Forum – Poznajmy się.

 Moduł II. Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Cyfrowe społeczeństwo.

Cyfrowe społeczeństwo - quiz.

Moduł III Uczeń – komu pomagamy?

Wprowadzenie.

Główne systemy pamięci.

Ćwiczenia do prezentacji.

Moduł IV. Uczeń – pamięć.

Przebieg procesu pamięciowego.

Natura i uwarunkowania zapamiętywania (zapisywania informacji).

Istota i przyczyny zapominania.

Metody i zapamiętywania (strategiami pamięciowymi.

Ćwiczenia: głębokość przetwarzania, typy interferencji, współpraca półkul mózgowych, proces pamięciowy – prawda czy fałsz?

Moduł V. Nauczyciel – (nie tylko) medialne i cyfrowe kompetencje.

Nie demotywować?

Motywujemy.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Typy dialogu.

Typy zadań grupowych.

Taksonomia Blooma.

Moduł VI. Cyfrowe narzędzia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Cyfrowe słowa zaklęcia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Różne stopnie multimedialności.

Cyfrowe narzędzia – prawda czy fałsz?”

Moduł VII. (Inter)akcja: cyfrowe narzędzia w działaniu.

Wyszukiwanie, ocena, wykorzystanie  informacji – w praktyce.

Multimedia to nie ozdobniki.

Getkahoot.

Gry komputerowe w nauczaniu.

Jak stworzyć quiz w Kahoot?

Tworzymy quiz w getkahoot.com.

Fotograficzne spojrzenie na świat.

Khan Academy.

LearningApps.org.

Moduł VIII. Zakończenie

Podsumowanie kursu doskonalącego: Dydaktyka medialna –  w placówkach oświatowych poza granicami Polski 70 godzin - I edycja.

Ankieta ewaluacyjna.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. wykonywanie zadań i zamieszanie ich na platformie w wyznaczonym terminie;

3. udział w moderowanych forach;

4. przygotowanie, wyszukanie jednego źródła e-zasobów i opisanie obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami poza granicami państwa polskiego;

5. prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu / uczeniu się języka i kultury polskiej poza granicami Polski.

Prowadząca kurs: Liliana Sosnowska

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Jak pomagać uczniom rozwijać sprawności językowe na lekcjach języka polskiego poprzez rozwój sprawności słuchania, czytania, postrzegania? - kurs doskonalący, 30 godzin

                        Ze względu na dużą liczbę chętnych zapisy na kurs zostały zakończone.   
                                    Zapraszamy do wzięcia udziału w  kolejnej edycji kursu.

Zapisy do dnia 12 września 2019 r.  |   Rozpoczęcie 16 września 2019 r.  Zakończenie 26 października 2019 r. | Zamknięcie 9 listopada 2019 r. |

Cel kursu: doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),
 • formułował cele edukacyjne, dotyczące doskonalenia sprawności językowych uczniów,
 • projektował zajęcia, proponując zadania rozwijające sprawności słuchania, czytania, postrzegania,
 • modyfikował poznane metody, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 12–15 lat

Treści:

 • Co lubi mózg? Poznać i zrozumieć działanie mózgu
 • Jak identyfikować potrzeby uczniów? Poznać i zrozumieć potrzeby uczniów
 • Akademia pomysłów - jak rozwijać sprawności słuchania, czytania, postrzegania?
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi rozwijających sprawności językowe na lekcjach języka polskiego

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy 11 listopada 2019 r. | Rozpoczęcie 18 listopada 2019 r. | Zakończenie 26 stycznia 2020 r.  | Zamknięcie dostępu do materiałów z kursu 2 lutego 2020 r.

10 tygodni

 

Cel kursu: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności z stosowania nowych metod i narzędzi technologicznych w edukacji XXI wieku

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

 

Moduły kursu:

Moduł wstępny - Kim jesteśmy? Czego uczymy?

OPREG PCN – zadania, adresaci.

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego.

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl.

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski.

Ankieta uczestnika kursu.

Moduł I. Kreatywność- teoria i praktyka.

Kreatywny nauczyciel – bilans zysków i strat.

Moduł II. Inspiracje

Metoda projektu

Moda a pomysły na ciekawe lekcje.

Wartość edukacyjna przedmiotów użytkowych.

Myślenie wizualne.

Kodowanie.

I wiele innych…

Moduł III. Gry i zabawy edukacyjne.

Propozycje gier i zabaw edukacyjnych

Nauczycielskie – zrób to sam!

Przykładowe „gotowce”.

Moduł IV. Kreatywnie z pomocą nowych technologii.

Memy literackie.

Książki obrazkowe.

Aplikacje LearningApps.

Tworzenie filmów i audiobooków edukacyjnych.

Blogowe ćwiczenia językowe.

Edukacyjne kanały na youtube.

Moduł V. Kreatywność w praktyce.

Edukacja filmowa.

Animacja poklatkowa.

Książki obrazkowe, komiksy.

Krzyżówki.

Quizy.

Wykreślanki.

Blog

Kanał na youtube.

Moduł VI. Nasze edukacyjne inspiracje.

Upowszechnienie i ocena pomysłów na kreatywne lekcje.

Moduł VII. Zakończenie

Podsumowanie kursu doskonalącego:  Uczyć się kreatywnie, czyli nowe metody i narzędzia technologiczne w edukacji XXI wieku.

Formularz oceny kursu.

Forum: Moja walizka z kreatywnymi pomysłami na ciekawe lekcje.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

 1. udział w moderowanych forach kursu;
 2. wykonywanie zadań związanych z programem kursu i zamieszanie ich na platformie w wyznaczonym terminie;
 3. prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych pomysłów na edukację języka i kultury polskiej poza granicami Polski.

 

Prowadząca kurs: Liliana Sosnowska

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do: 8 maja 2019 r. | Rozpoczęcie: 13 maja 2019 r. | Zakończenie 10 czerwca 2019 r.Cel główny:
Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego na I etapie edukacyjnym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe:
Po ukończeniu kursu uczestnik:
zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
zna programy nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, opracowane w ramach projektu „Włącz Polskę!”,
potrafi skonstruować i/lub dostosować do potrzeb i warunków swojej grupy program nauczania języka polskiego dla I etapu edukacyjnego,
zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji materiału programowego, w tym podręcznik „Włącz Polskę” do edukacji wczesnoszkolnej,
wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa
uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela  w klasach I-III szkół podstawowych (dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej)

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych i liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i liceach – edycja III

Zapisy do dnia 21 lipca 2019 r.| Rozpoczęcie 24 lipca 2019 r. | Zakończenie 23 sierpnia 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i liceum

Tematyka kursu:

Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!".

Warunki ukończenia kursu:

Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

160-GODZINNY KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – dla neofilologów

Czas trwania kursu: 26 marca - 27 sierpnia 2019 roku

Zapisy do: 22 marca 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji treści nauczania w zakresie języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

ADRESAT KURSU:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.poz.465).

TREŚCI KURSU:

 • Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego na II etapie edukacyjnym.
 • Omówienie zagadnień językowych i literackich realizowanych na lekcjach języka polskiego na II etapie edukacyjnym
 • Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 • Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi na II etapie edukacyjnym.
 • Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych na II etapie edukacyjnym.
 • Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego na II etapie edukacyjnym, zgodnym z treściami ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu,
 • złożenie pracy zaliczeniowej w formie czterech kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

 

Kurs doskonalący: Logopedia trzeciego stopnia. Kurs dla absolwentów kursu Logopedia I i II stopnia

 | Rozpoczęcie 26 sierpnia 2019 | Zakończenie 14 października 2019 | Zamknięcie 14 listopada 2019

Opis ogólny:

Kurs dotyczy elementów logopedii ogólnej i jest kontynuacją kursów - Logopedia pierwszego stopnia (poziom wstępny) oraz Logopedia drugiego stopnia (poziom podstawowy) Kurs ma przybliżyć następujące zagadnienia: zasady emisji i higieny głosu, profilaktyka logopedyczna, oddziaływania służące poprawie rozwoju komunikacji dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami autystycznymi a także z dysleksją. Nauczyciele polonijni poznają również psychostymulacyjną metodę kształtowania i rozwoju mowy, tzw.metodę krakowską oraz sposoby pracy nad dykcją.

Cele kursu:

 1. Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela polonijnego w zakresie zagadnień logopedycznych,
 2. Uwrażliwienie na działania w zakresie profilaktyki logopedycznej w oświatowym środowisku polonijnym,
 3. Zapoznanie z metodami pracy logopedycznej przyśpieszającej terapię głosek zaburzonych,
 4. Przygotowanie nauczycieli do wspierania rodziców polonijnych i współpracy z nimi w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autystycznych
 5. oraz dyslektycznych,
 6. Opracowanie materiałów do wykorzystania w pracy nad dykcją uczniów polonijnych.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy ukończyli pierwszy i drugi stopień kursu Logopedia.

Teamatyka kursu:

 1. Podstawowe zagadnienia emisji głosu
 2. Aspekty profilaktyki logopedycznej
 3. Wspieranie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 4. Zaburzenia autystyczne a rozwój mowy
 5. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy
 6. Metoda Krakowska
 7. Dysleksja a wady wymowy
 8. Praca nad dykcją

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do: 8 maja 2019 r. | Rozpoczęcie: 13 maja 2019 r. | Zakończenie 1 lipca 2019 r.

Tematyka kursu:

 • Sytuacja rodzin emigracyjnych i migrujących.
 • Dwujęzyczność – jak wspierać rozwój?
 • Sposoby wspierania i motywowania ucznia do nauki w polskiej szkole.
 • Sposoby diagnozowania poziomu znajomości języka.
 • Specyfika polskiej fonetyki.
 • Zagadnienia polskiej gramatyki i literatury.
 • Elementy polskiej tradycji i teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako drugiego.
 • Wykorzystanie współczesnych narzędzi multimedialnych w procesie nauczania.
 • i wiele innych

 

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Kurs  kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce 
w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego

– I edycja 120-godzin

Zapisy do dnia 27 marca 2019 r.| Rozpoczęcie 1 kwietnia 2019 r. | Zakończenie 25 sierpnia 2019 r. | Zamknięcie dostępu do materiałów 1 września 2019 r.

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu mogą być nauczyciele, którzy spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust. 4 pkt. 3).

 

Bloki tematyczne:

 1.     Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
 2.     Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3.     Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!”.
 4.     Elementy historii Polski w ramach programowych z wiedzy o Polsce
 5.     Elementy wiedzy o społeczeństwie w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 6.     Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 7.     Metodyka nauczania wiedzy o Polsce.
 8.     Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

Warunki ukończenia kursu:

–           aktywny udział w zajęciach on-line;

–           uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych;

–           złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć ocenionych na poziomie co najmniej 80% punktów;

–           rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs  kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce 
w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego

– I edycja 80-godzin

Zapisy do dnia 27 marca 2019 r.| Rozpoczęcie 1 kwietnia 2019 r. | Zakończenie 28 lipca 2019 r. | Zamknięcie dostępu do materiałów  4 sierpnia 2019 r.

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu mogą być nauczyciele, którzy spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust. 4 pkt. 2). 

 

Bloki tematyczne:

 1.        Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
 2.        Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3.        Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!”.
 4.        Elementy historii Polski w ramach programowych z wiedzy o Polsce
 5.        Elementy wiedzy o społeczeństwie w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 6.        Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 7.        Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

Warunki ukończenia kursu:

–           aktywny udział w zajęciach on-line;

–           uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych;

–           złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć ocenionych na poziomie co najmniej 80% punktów;

–           rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Panteon polskich bohaterów i sporów narodowych - historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego / wiedzy o Polsce -  I edycja zmieniona 50 godzin

Zapisy do 8 kwietnia 2019 r.  |   Rozpoczęcie 15 kwietnia 2019 r.    |   Zakończenie 14 lipca 2019   |   Zamknięcie 21 lipca 2019

Cel kursu: 

poszerzenie wiedzy z zakresu historii i kultury polskiej oraz wiedzy o społeczeństwie.

Moduły kursu:

 • Jaki powinien być żołnierz?
 • Wzór obywatela w polskiej myśli politycznej.
 • Budowa państwa polskiego — koncepcje polityczne Piastów.
 • Rola ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego
 • Obywatele polscy wobec wyzwań epoki nowożytnej.
 • Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.
 • Nurt insurekcyjny czy realizm polityczny?
 • Spory o ocenę powstań narodowych w XIX w.
 • Jakie mamy mieć państwo – spory o kształt Polski w XX w.
 • Społeczeństwo polskie wobec totalitaryzmu.
 • Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w kursie:

 1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);
 2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;
 3. udział w moderowanym forum.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Kursu kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za Granicą 20-godzinny

 

Zapisy do dnia 23 kwietnia 2019 | Rozpoczęcie 29 kwietnia 2019 | Czas zakończenia 17 czerwca 2019

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania Szkolnym Punktem Konsultacyjnym.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 •  przepisy prawa regulujące działalność szkolnego punktu konsultacyjnego;
 •  polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider w środowisku;
 •  zarządzanie zasobami ludzkimi;
 •  zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

- ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Warunki ukończenia kursu

•          aktywny udział w zajęciach on-line,

•          uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,

•          złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona,

 

Kurs doskonalący - Komiks jako pomysł na lekcje w polskiej szkole.

Zapisy do 19 listopada 2018 r. | Rozpoczęcie: 20 listopada 2018 r. | Zakończenie 11 grudnia 2018 r.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ. Liczba miejsc jest ograniczona!

Kurs: Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela.

Kurs trwa od: 8 marca 2019 r. | Zakończenie 12 kwietnia 2019 r.

Kurs – Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela -  jest adresowany do wszystkich nauczycieli przygotowujących się do awansu zawodowego lub chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zachodzących zmian w prawie oświatowym. Grupę docelową stanowią nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w Atenach, Szkolnych Punktach Konsultacyjnych i Szkołach Polskich.

 W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Kursu kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za Granicą
80-godzinny

 

Zapisy do dnia 15 marca 2019 | Rozpoczęcie 25 marca 2019 | Czas zakończenia 10 czerwca 2019

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania Szkolnym Punktem Konsultacyjnym.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 •  przepisy prawa regulujące działalność szkolnego punktu konsultacyjnego;
 •  przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
 •  polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider
  w środowisku;
 •  zarządzanie zasobami ludzkimi;
 •  zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
 •  zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne,

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Warunki ukończenia kursu

•          aktywny udział w zajęciach on-line,

•          uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,

•          odbycie praktyki kierowniczej w szkole w Polsce, zespole szkół za granicą lub szkolnym punkcie konsultacyjnym,

•          złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.

 

Kurs: Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela.

W związku z ogromnym zainteresowaniem kursem „Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela” jesteśmy zmuszeni zamknąć listę uczestników kursu. Zapraszamy  na kolejną edycję po Nowym Roku. Jednocześnie informujemy, że osoby, które zakwalifikowały się na kurs zostaną o tym poinformowane pocztą e-mailową.

Rejestracja uczestników zakończona | Rozpoczęcie: 3 listopada 2018 r. | Zakończenie 12 grudnia 2018 r.

Kurs – Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela -  jest adresowany do wszystkich nauczycieli przygotowujących się do awansu zawodowego lub chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zachodzących zmian w prawie oświatowym. Grupę docelową stanowią nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w Atenach, Szkolnych Punktach Konsultacyjnych i Szkołach Polskich.

20-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych – edycja III

Zapisy do dnia 19 kwietnia 2019 r.| Rozpoczęcie 29 kwietnia 2019 r. | Zakończenie 6 czerwca 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych i liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach – edycja III

Zapisy do dnia 19 kwietnia 2019 r.| Rozpoczęcie 29 kwietnia 2019 r. | Zakończenie 6 czerwca 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i liceum

Tematyka kursu:

Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!".

Warunki ukończenia kursu:

Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

160-GODZINNY KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – I edycja

Zapisy do: 7 stycznia 2019 r. | Rozpoczęcie: 14 stycznia 2019 r. | Zakończenie 30 czerwca 2019 r.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do  realizacji treści nauczania w zakresie języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

 

ADRESAT KURSU:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.poz.1575).

 

TREŚCI KURSU:

1. Relacje między wiedzą o procesie nauczania a wiedzą o uczniu klas IV–VIII.

2. Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego na II etapie edukacyjnym.

3. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

4. Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi na II etapie edukacyjnym.

5. Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych na II etapie edukacyjnym.

6. Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego na II etapie edukacyjnym, zgodnym z treściami ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Warunki ukończenia kursu:

1) aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu,

2) złożenie pracy zaliczeniowej w formie czterech kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania

języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje
wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach – edycja II

 

Zapisy do 20 września 2018 r. | Rozpoczęcie: 24 września 2018 r. | Zakończenie 28 października 2018 r.

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum  

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Kurs doskonalący 

„Myślenie ma kolosalną przyszłość”

– wykorzystanie narzędzi TOC wspomagających krytyczne myślenie w dydaktyce XXI wieku poza granicami Polski.

30 godzin

| Rozpoczęcie: kursu - 14 stycznia 2019 r. | Zakończenie kursu 24 marca 2019 r.! Zamknięcie dostępu do materiałów edukacyjnych 31 marca 2019 r.

Adresaci kursu:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących poza granicami Polski, pragnących rozwijać kompetencje kluczowe potrzebne do krytycznego przetwarzania informacji oraz umiejętności z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w kompetencje kluczowe dotyczące krytycznego przetwarzania informacji oraz wykorzystywania technologii TIK w edukacji poza granicami Polski.

W efekcie kursu Uczestnik będzie:

 • rozumiał pojęcie „myślenie krytyczne”;
 • wrażliwy na informacje przekazywane z różnych źródeł;
 • znał bariery utrudniające myślenie krytyczne;
 • wiedział jak je rozwijać w sobie i u swoich uczniów;
 • znał narzędzia do ToC;
 • świadomie planował rozwój kompetencji kluczowych w oparciu o umiejętności zdobyte w trakcie kursu.

Zagadnienia szczegółowe:

 1. Czym jest myślenie krytyczne?
 2. Dlaczego myślenie krytyczne ma „kolosalną przyszłość” w dydaktyce XXI wieku poza granicami Polski?
 3. Z jakich postaw się składa myślenie krytyczne?
 4. Jak skutecznie stosować myślenie krytyczne?
 5. Czym są i w jaki sposób wykorzystywać narzędzia ToC?
 6. Jaki wpływ ma krytyczne myślenie na kształcenie kompetencji kluczowych i planowanie rozwoju zawodowego i osobistego?

Warunki ukończenia kursu doskonalącego:

Spełnienie minimum dwóch z trzech poniższych kryteriów:

 1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line;
 2. rozwiązanie testu samokształceniowego;
 3. opracowanie przy pomocy poznanego narzędzia graficznego do ToC dowolnego materiału dydaktycznego.

Ilość godzin:  30 godzin

Prowadząca: Lililana Sosnowska - nauczyciel konsultant ORPEG PCN

W celu zapisania się na kurs, proszę uzupełnić ANKIETĘ

20-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych – edycja II

 Zapisy do 20 września 2018 r. Rozpoczęcie  24 września 2018 r. | Zakończenie 28 października 2018 r.

 

KURS DAJE WYŁĄCZNIE KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Aktywna tablica - nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych – II edycja 50 godzin

Zapisy zakończone  | Rozpoczęcie 24 września 2018  r. |  Zakończenie 15 stycznia 2019  r.  |   Zamknięcie 22 stycznia 2019  r.

Aktywna Tablica

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

Moduły kursu:

Moduł wstępny

 • Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

 • Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

 • Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

 • Ankieta uczestnika kursu

Moduł I. Komunikacja i organizacja pracy w szkole

 • Cloud computing

 • Konto Microsoft

 • Poczta elektroniczna

 • Kalendarz

 • Poczta i kalendarz w systemie Windows 10

 • Komunikatory internetowe

 • Dyski w chmurze

Moduł II. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego

 • Tablice interaktywne

 • Praca z projektorem

 • Urządzenia peryferyjne

Moduł III. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym

 • Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych

 • Przegląd programów do prezentacji multimedialnych i praca z wybraną aplikacją

 • Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną

 • Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych

Moduł IV. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

 • Metoda Webquest

 • Metoda Flipped classroom - „odwrócone nauczanie"

 • Kanał YouTube

Moduł V. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 • Podstawowe narzędzia ochrony komputera i komunikacji

 • Złośliwe oprogramowanie

 • Rodzaje ataków sieciowych oraz metody zapobiegania

 • Podstawy bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i komunikacji w sieci

 • Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach społecznościowych

Moduł VI. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie – tworzenie zasobu dydaktycznego z wykorzystaniem narzędzi TIK

 • Portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

 • Wirtualne Muzea Google Arts & Culture

 • Archiwa i biblioteki cyfrowe

Moduł VII. Wstęp do administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej Szkolnego Punku Konsultacyjnego

 • Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych

 • Typy sieci komputerowych

 • Urządzenia lokalnej sieci komputerowej

 • Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci

Moduł VIII. Podsumowanie kursu

 • Quiz samokształceniowy

 • Publikacja wytworzonych materiałów dydaktycznych

 • Formularz oceny kursu

 • Forum - Co do walizki a co do kosza? 

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. komunikacji i organizacji pracy w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym;
 2. obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego;
 3. wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym;
 4. nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
 5. edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
 6. wykorzystania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;
 7. administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

 Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest kierownikiem lub nauczycielem Szkolnego Punku Konsultacyjnego.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie doskonalącym tj.:

1. udział w moderowanym forum;

2. rozwiązanie testów samokształceniowych z poszczególnych modułów oraz testu końcowego;

3. wykonanie zadań zamieszczonych w poszczególnych modułach;

4. opublikowanie w sieci globalnej materiału dydaktycznego z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK.

 W celu zapisania się na kurs prosimy wypełnić ANKIETĘ.

Zapraszamy do repozytorium dla bibliotekarzy.

Biblioteka ORPEG

Course Image Obsługa strony internetowej SPK

Kurs zawiera filmy instruktażowe dla użytkowników stron internetowych SPK zbudowanych na CMS Drupal 7.

Dzięki niemu w łatwy sposób zapoznają się Państwo z obsługą swojej strony www SPK.

Życzę miłej nauki.

Course Image Formularz zamówienia na druki szkolne

Wszelkie druki szkolne i akcydensowe prosimy zamawiać używając Formularza zamówienia na druki szkolne