Pomiń kursy

Kursy

160-GODZINNY KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – I edycja

Zapisy do: 7 stycznia 2019 r. | Rozpoczęcie: 14 stycznia 2019 r. | Zakończenie 30 czerwca 2019 r.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do  realizacji treści nauczania w zakresie języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

 

ADRESAT KURSU:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.poz.1575).

 

TREŚCI KURSU:

1. Relacje między wiedzą o procesie nauczania a wiedzą o uczniu klas IV–VIII.

2. Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego na II etapie edukacyjnym.

3. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

4. Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi na II etapie edukacyjnym.

5. Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych na II etapie edukacyjnym.

6. Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego na II etapie edukacyjnym, zgodnym z treściami ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Warunki ukończenia kursu:

1) aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu,

2) złożenie pracy zaliczeniowej w formie czterech kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

„Myślenie ma kolosalną przyszłość” – wykorzystanie narzędzi TOC wspomagających krytyczne myślenie w dydaktyce XXI wieku poza granicami Polski.

Zapisy do 7 stycznia 2019 r. | Rozpoczęcie: 15 stycznia 2019 r. | Zakończenie 24 marca 2019 r.

Adresaci kursu:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących poza granicami Polski, pragnących rozwijać kompetencje kluczowe potrzebne do krytycznego przetwarzania informacji oraz umiejętności z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

W efekcie kursu Uczestnik będzie:

 • rozumiał pojęcie „myślenie krytyczne”;
 • wrażliwy na informacje przekazywane z różnych źródeł;
 • znał bariery utrudniające myślenie krytyczne;
 • wiedział jak je rozwijać w sobie i u swoich uczniów;
 • znał narzędzia do ToC;
 • świadomie planował rozwój kompetencji kluczowych w oparciu o umiejętności zdobyte w trakcie kursu.

Zagadnienia szczegółowe:

 1. Czym jest myślenie krytyczne?
 2. Dlaczego myślenie krytyczne ma „kolosalną przyszłość” w dydaktyce XXI wieku poza granicami Polski?
 3. Z jakich postaw się składa myślenie krytyczne?
 4. Jak skutecznie stosować myślenie krytyczne?
 5. Czym są i w jaki sposób wykorzystywać narzędzia ToC?
 6. Jaki wpływ ma krytyczne myślenie na kształcenie kompetencji kluczowych i planowanie rozwoju zawodowego i osobistego?

Warunki ukończenia kursu doskonalącego:

Spełnienie minimum dwóch z trzech poniższych kryteriów:

 1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line;
 2. rozwiązanie testu samokształceniowego;
 3. opracowanie przy pomocy poznanego narzędzia graficznego do ToC dowolnego materiału dydaktycznego.

Ilość godzin:  30 godzin
Czas trwania:  15  stycznia  - 24 marca 2019 r.
Prowadząca kurs: Liliana Sosnowska

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący - Komiks jako pomysł na lekcje w polskiej szkole.

Zapisy do 19 listopada 2018 r. | Rozpoczęcie: 20 listopada 2018 r. | Zakończenie 11 grudnia 2018 r.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ. Liczba miejsc jest ograniczona!

Kurs: Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela.

W związku z ogromnym zainteresowaniem kursem „Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela” jesteśmy zmuszeni zamknąć listę uczestników kursu. Zapraszamy  na kolejną edycję po Nowym Roku. Jednocześnie informujemy, że osoby, które zakwalifikowały się na kurs zostaną o tym poinformowane pocztą e-mailową.

Rejestracja uczestników zakończona | Rozpoczęcie: 3 listopada 2018 r. | Zakończenie 12 grudnia 2018 r.

Kurs – Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela -  jest adresowany do wszystkich nauczycieli przygotowujących się do awansu zawodowego lub chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zachodzących zmian w prawie oświatowym. Grupę docelową stanowią nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w Atenach, Szkolnych Punktach Konsultacyjnych i Szkołach Polskich.

Wiedza o Polsce

40-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania
wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.
I edycja

Zapisy do 12 listopada 2018 r. | Rozpoczęcie: 19 listopada 2018 r. | Zakończenie 10 lutego 2019 r.

Cel ogólny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 1. zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,
 2. zna programy do nauczania wiedzy o Polsce,
 3. konstruuje i/lub dostosowuje do potrzeb i warunków program nauczania wiedzy o Polsce dla klas IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego,
 4. zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii Polski,
 5. wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Uczestnicy

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Warunki ukończenia kursu

 1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
 2. złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć,
 3. rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

Moduły kursu kwalifikacyjnego

Lp.
Moduły
I Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
II Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
III Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!".
IV Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
V Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Doskonalenie sprawności językowych poprzez gry i zabawy - III edycja

Zapisy  do 29 października 2018 r.  |   Rozpoczęcie 5 listopada 2018  r.  |   Zakończenie 27 stycznia 2019  r.  |   Zamknięcie 3 lutego 2019  r.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie kursem, listę chętnych zamknięto. Zapraszamy w roku 2019.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

 Cel główny kursu:   doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

 Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • uwzględniał w swojej pracy uwarunkowania i zasady projektowania metodycznego lekcji wykorzystujących gry i zabawy,
 • uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),
 • formułował cele edukacyjne dotyczące doskonalenia sprawności językowych,
 • z powodzeniem modyfikował poznane gry i zabawy, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia,
 • posiadał warsztat metodyczny, wzbogacony o gry i zabawy.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 10–13 lat

Treści:

 1. O sprawnościach językowych, a także o grach i zabawach tytułem wstępu
 2. Słowa to takie dobre zabawki, które zawsze trzeba mieć ze sobą, czyli Gry i zabawy i leksykalne.
 3. Gry i zabawy doskonalące sprawności receptywne, czyli Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha; kto ma oczy do czytania, niechaj czyta.
 4. Gry i zabawy doskonalące sprawności produktywne, czyli Mowa jest srebrem, a pisanie sztuką.
 5. Scenariusze zajęć z grami i zabawami (nie tylko językowymi).
 6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o grach i zabawach.

Poza teorią, odwołującą się do literatury przedmiotu, kurs zawiera wiele przykładów praktycznych, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, różnorodne rozwiązania metodyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Logopedia drugiego stopnia (poziom podstawowy) - VII edycja

Zapisy do 8 października 2018   |   Rozpoczęcie 15 października 2018    Zakończenie 9 grudnia 2018   |   Zamknięcie 15 grudnia 2018

Cel kursu:

 • Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:
 • Znajomości zasad i metod pracy logopedycznej.
 • Znajomości sposobów stymulacji funkcji związanych z rozwojem mowy.
 • Umiejętności przeprowadzenia wstępnej diagnozy pedagogiczno-logopedycznej.
 • Rozpoznawanie podstawowych wad wymowy i umiejętności podejmowania działania w celu rewalidacji funkcji zaburzonych.
 • Umiejętności dokonania prostej korekcji typowych wad wymowy.
 • Wiedzy, jak pracować nad wrażliwością słuchową, sprawnością narządów mowy uczniów.
 • Umiejętności wspierania rodziców i współpracy z nimi w zakresie korekcji wymowy ich dzieci.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy UKOŃCZYLI PIERWSZY STOPIEŃ KURSU

Tematyka zajęć:

 1. Zasady terapii logopedycznej. Seplenienie.
 2. Terapia mowy bezdźwięcznej.
 3. Logoterapia opozycji głosek miękkie - twarde.
 4. Rynofonia - nosowe zabarwienie głosu.
 5. Terapia jąkania.
 6. Terapia kappacyzmu i gammacyzmu.
 7. Rotacyzm - zasady terapii.
 8. Dzieci dwujęzyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Nauka w teatrze szkolnym

Zapisy  do 1 października 2018 r.  |   Rozpoczęcie 8 października 2018  r.  |   Zakończenie 16 grudnia 2018  r.  |   Zamknięcie 23 grudnia 2018  r.

 Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, uczniów w wieku od 10 do 13 i 14+ lat dobrze mówiących po polsku (poziom C).

           

Cele kursu

Uczestnik kursu:

 • realizuje cele kształcenia językowego, wykorzystując szkolne formy teatralne;
 • analizuje materiał nauczania i planuje jego realizację, integrując treści z zabawą w szkolny teatr;
 • wykorzystuje swoją wiedzę o teatrze, animując sytuacje edukacyjne, w których dziecko uczestniczy w kulturze;
 • umiejętnie i celowo dobiera metody aktywizujące i techniki pracy dzieci;
 • animuje twórczą aktywność uczniów z wykorzystaniem ekspresji językowej, żywego słowa, ekspresji ruchu, dźwięku a także form plastycznych;
 • proponuje rozwiązania organizacyjne i metodyczne, przygotowując z uczniami przedstawienie teatralne;
 •  pracuje w grupie i zespołowo realizuje projekt edukacyjny;
 • wykorzystuje w pracy z uczniami elementy oceniania kształtującego;
 • dzieli się przykładami dobrych praktyk.

 

Treści:

           

Moduł I Poznajmy się w teatrze

 1. Poznanie oczekiwań i potrzeb dla których chcemy spotykać się w różnych formach aktywności za pomocą Internetu. 
 2. Opracowanie kontraktu na czas wspólnego uczestnictwa w kursie.
 3. Stworzenie katalogu dotychczasowych doświadczeń w obszarze szkolnych form teatralnych oraz wprowadzania dzieci w świat teatru - jego historii i współczesności.
 4. Udział w dramie i teatrze stolikowym.
 5. Zgromadzenie w formie metaplanu różnych wizji pracy w teatrze szkolnym.

 

Moduł II Rozmawiamy językiem teatru

 1.  Indywidualne obejrzenie spektaklu z nagarnia DVD.
 2.  Moderowana dyskusja na temat przedstawienia.
 3.  Stworzenie inwentarza nazw emocji i uczuć, których widz doświadczyć może w teatrze.
 4.  Podpatrywanie przez pryzmat spektaklu warsztatu reżysera w retrospekcji powstawania przedstawienia.
 5.  Synteza teatru jako tekstu kultury i wielotworzywowego zjawiska artystycznego: słowo, gest i ruch; rekwizyt, plastyka i światło; dźwięk i muzyka. oraz aktor, widz i przestrzeń w systemie komunikacji teatralnej.

 

Moduł III Badamy dramat - piszemy scenariusz

1. Wzbogacenie bibliografii w pozycje dramatu dla dzieci i młodzieży.

2. Poszukiwanie pomysłów na ciekawe zajęcia dotyczące specyfiki dramatu, jako gatunku literackiego, jego budowy i świata przedstawionego.

3. Zaplanowanie zajęć o wybranym dramacie dla dzieci.

4. Dramat i scenariusz teatralny.

5. Propozycje ćwiczeń redakcyjnych na kolejnych etapach pisania scenariusz.

 

Moduł IV Projektanci na start!

1. Specyfika metody projektu edukacyjnego.

2. Tworzenie projektu z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przygotowania spektaklu
w szkole: wyznaczenie zadań, szczegółowy przydział obowiązków wraz z opisem wymagań.

3. Indywidualne i zespołowe konsultacje na kolejnych etapach realizacji zadań.

4. Informacje zwrotne na temat efektów oraz w razie potrzeb wprowadzenie korekt.

5. Prezentacja efektów - konstruktywne uwagi uczestników projektu.

 

Moduł V Będzie premiera!!!

1. Ćwiczenia dykcyjne, ruchowe i rytmizujące; pamięciowe opanowanie tekstu.

2. Praca nad rolą - budowanie postaci, interpretacja z wykorzystaniem różnych środków.

3. Redakcja scenopisu.

4. Praca nad etiudami, budowanie scen.

5. Próby kolejnych scen.

6. Wprowadzenie dźwięków, efektów specjalnych i muzyki - jeśli scenopis je przewiduje.

7. Zebranie informacji zwrotnych po spektaklu - ewaluacja pracy indywidualnej i grupowej. 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Ocenianie osiągnięć uczniów - strategie i rola w podnoszeniu jakości uczenia (się) - III edycja

Zapisy do dnia  25 października 2018  |   Rozpoczęcie  29 października 2018    Zakończenie  9 grudnia 2018     Zamknięcie 16 grudnia 2018 

        Autor: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu:

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów z zastosowaniem różnych narzędzi i technik.

Adresaci:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, pragnących rozwijać umiejętność oceniania uczniów tak, aby ocena wspomagała proces nauczania/uczenia się i pozytywne relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic. 

Moduły kursu:

 1.  Oceniamy ocenianie. Zobaczymy, co na temat oceniania sądzą nastoletni bohaterowie literaccy; podejmiemy próbę poznania ucznia poprzez poznanie siebie (własnego temperamentu, własnych inteligencji i preferencji sensorycznych); rozwiążemy łamigłówki sensoryczne.
 2. Szkolne ocenianie. Odpowiemy sobie między innymi na pytania: komu potrzebne jest ocenianie, czego oczekujemy od oceniania, czym jest ocena, jakie pełni funkcje; powiemy, na czym polega różnica między ocenianiem tradycyjnym a kształtującym; zastanowimy się, które ocenianie jest korzystniejsze dla procesu uczenia się.
 3. Ku samoocenie. Powiemy o Europejskim Portfolio Językowym.
 4. Ocenianie wybranych sprawności i umiejętności: form wypowiedzi pisemnych, pracy w grupie; powiemy, czym są wewnątrzszkolne zasady oceniania i czym jest przedmiotowy system oceniania, a także Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
 5. Tworzenie i ocenianie zadań. Nauczymy się tworzyć zadania sprawdzające wybrane sprawności językowe.
 6. Zastanowimy się, czego zabrakło na kursie, o czym warto jeszcze dyskutować, co warto jeszcze wiedzieć na temat oceniania.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Aktywna tablica - nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych – II edycja 50 godzin

Zapisy zakończone  | Rozpoczęcie 24 września 2018  r. |  Zakończenie 13 stycznia 2019  r.  |   Zamknięcie 20 stycznia 2019  r.

Aktywna Tablica

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

Moduły kursu:

Moduł wstępny

 • Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

 • Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

 • Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

 • Ankieta uczestnika kursu

Moduł I. Komunikacja i organizacja pracy w szkole

 • Cloud computing

 • Konto Microsoft

 • Poczta elektroniczna

 • Kalendarz

 • Poczta i kalendarz w systemie Windows 10

 • Komunikatory internetowe

 • Dyski w chmurze

Moduł II. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego

 • Tablice interaktywne

 • Praca z projektorem

 • Urządzenia peryferyjne

Moduł III. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym

 • Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych

 • Przegląd programów do prezentacji multimedialnych i praca z wybraną aplikacją

 • Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną

 • Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych

Moduł IV. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

 • Metoda Webquest

 • Metoda Flipped classroom - „odwrócone nauczanie"

 • Kanał YouTube

Moduł V. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 • Podstawowe narzędzia ochrony komputera i komunikacji

 • Złośliwe oprogramowanie

 • Rodzaje ataków sieciowych oraz metody zapobiegania

 • Podstawy bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i komunikacji w sieci

 • Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach społecznościowych

Moduł VI. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie – tworzenie zasobu dydaktycznego z wykorzystaniem narzędzi TIK

 • Portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

 • Wirtualne Muzea Google Arts & Culture

 • Archiwa i biblioteki cyfrowe

Moduł VII. Wstęp do administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej Szkolnego Punku Konsultacyjnego

 • Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych

 • Typy sieci komputerowych

 • Urządzenia lokalnej sieci komputerowej

 • Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci

Moduł VIII. Podsumowanie kursu

 • Quiz samokształceniowy

 • Publikacja wytworzonych materiałów dydaktycznych

 • Formularz oceny kursu

 • Forum - Co do walizki a co do kosza? 

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. komunikacji i organizacji pracy w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym;
 2. obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego;
 3. wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym;
 4. nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
 5. edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
 6. wykorzystania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;
 7. administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

 Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest kierownikiem lub nauczycielem Szkolnego Punku Konsultacyjnego.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie doskonalącym tj.:

1. udział w moderowanym forum;

2. rozwiązanie testów samokształceniowych z poszczególnych modułów oraz testu końcowego;

3. wykonanie zadań zamieszczonych w poszczególnych modułach;

4. opublikowanie w sieci globalnej materiału dydaktycznego z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK.

 W celu zapisania się na kurs prosimy wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do dnia 14 września 2018 | Rozpoczęcie 17 września 2018 | Czas zakończenia 16 grudnia 2018

Cel główny:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania Szkolnym Punktem Konsultacyjnym.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:

- Stosować świadomie i celowo prawo oświatowe,

- Świadomie kierować zespołem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

- Organizować pracę administracyjno-biurową placówki

- Podejmować ewaluację pracy placówki

- Planować rozwój placówki

- Wspierać rozwoju zawodowy nauczycieli

- Gospodarować powierzonymi środkami finansowymi

- Stosować i promować w środowisku placówki otwartą komunikację,

- Współpracować ze środowiskiem rodziców i lokalnymi systemami edukacyjnymi

- Promować edukację polską poza granicami kraju

- Planować własny rozwój zawodowy.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne,

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

- jest czynnym nauczycielem w środowisku Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską - II edycja (nowa)

Zapisy do 10 września 2018 r. | Rozpoczęcie: 17 września 2018 r. | Zakończenie: 9 grudnia 2018 | Zamknięcie: 16 grudnia 2018 r.

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej, wiedzy o Polsce poza Polską młodzież w wieku 14+, którzy chcieliby prowadzić dyskusyjne kluby filmowe, poszerzyć/powtórzyć/uaktualnić wiedzę z zakresu sztuki filmowej i możliwości jej wykorzystania w doskonaleniu języka polskiego

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wokół zagadnień dotyczących filmu polskiego

Cele szczegółowe: Uczestnicy po zakończeniu kursu będą:

- przygotowani do prowadzenia spotkań z polskim filmem,

- współtwórcami polskiej półki filmowej,

- wzbogacać swoje lekcje o zagadnienia filmu,

- posiadać rozeznanie w polskiej sztuce filmowej - wczoraj i dziś,

- wykorzystywać film jako inspirację do tworzenia przez uczniów różnych form wypowiedzi.

Treści kursu:

1. Historia filmu to historia obrazu, wyobraźni i technologii.

2. Słów kilka o twórcach filmu i filmowych środkach wyrazu.

3. Od polskiej szkoły filmowej do "obecności".

4. "To samo" dzieło, ale nie "takie", czyli O (nie tylko) związkach filmu i literatury.

5. Dyskusja z rzeczywistością, czyli O polskim filmie dokumentalnym.

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o filmie polskim.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

 

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania

języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje
wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach – edycja II

 

Zapisy do 20 września 2018 r. | Rozpoczęcie: 24 września 2018 r. | Zakończenie 28 października 2018 r.

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum  

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

20-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych – edycja II

 Zapisy do 20 września 2018 r. Rozpoczęcie  24 września 2018 r. | Zakończenie 28 października 2018 r.

 

KURS DAJE WYŁĄCZNIE KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Kurs doskonalący: Metodyka nauczania języka polskiego w klasach starszych - IV edycja

Zapisy do 7 września 2018   |   Rozpoczęcie 10 września 2018   |   Zakończenie 2 grudnia 2018    Zamknięcie 9 grudnia 2018

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:
Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, pragnący rozwijać umiejętność efektywnego nauczania, rozumianego jako proces sprzyjający uczeniu się uczniów

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej

Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnicy będą:

 •  stosować zasady skutecznego nauczania/uczenia się,
 •  stosować najważniejsze prawa uczenia się,
 •  wykorzystywać wiedzę o rozwoju ucznia na poszczególnych etapach jego edukacji,
 •  wykorzystywać poznane metody aktywizujące, dostosowując je do możliwości swoich uczniów,
 •  planować skuteczne lekcje,
 •  korzystać z dwu/wielojęzyczności swoich uczniów.

Treści:

 1. O rozwoju ucznia na poszczególnych etapach edukacji, a także o jego dwu/wielojęzyczności.
 2. O budowaniu emocjonalnych i społecznych fundamentów efektywnej nauki.
 3. O skutecznym nauczaniu/uczeniu się.
 4. Scenariusz/ konspekt  lekcji.
 5. O niektórych metodach aktywizujących.
 6. Podszepnik na zakończenie.

Kurs zawiera wiele rozwiązań metodycznych, scenariuszy lekcji, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, zapewnia wymianę doświadczeń nauczycieli, daje możliwość wzbogacenia warsztatu pracy.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za granicą , 20-godzinny VII edycja

Zapisy do 1 października 2018 r. | Rozpoczęcie 8 października 2018 r. | Zakończenie 25 listopada 2018 r.

Cel kursu:

nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkolnym punktem konsultacyjnym.

Adresat kursu: nauczyciele spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Tematyka kursu:

 1. Przepisy prawa regulujące działalność Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,
 2. Polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider w środowisku;,
 3. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.
ANKIETA

Logopedia pierwszego  stopnia (poziom wstępny) VII edycja

Zapisy do dnia 1 lipca 2018 r.  |   Rozpoczęcie 13 sierpnia 2018 r.  Zakończnie 7 października 2018 r.

Cel kursu:

- Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:

- Dostrzegania nieprawidłowości wymowy ucznia na poszczególnych etapach jego rozwoju osobniczego,

- Rozpoznawania wad wymowy,

- Prowadzenia wstępnej diagnozy logopedycznej

- Stymulacji funkcji rozwoju mowy

- Działań w celu rewalidacji funkcji zaburzonych,

- Pracy nad wrażliwością słuchową i sprawnością narządów mowy ucznia,

- Sposobów motywowania ucznia do pracy nad wadami wymowy.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

Tematyka zajęć:

- Zadania logopedii, 

- Etapy rozwoju mowy ludzkiej, 

- Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy, 

- Wstępna diagnoza logopedyczna, 

- Motywowanie ucznia do wysiłku w doskonaleniu wymowy 

- Terapia różnicowania dźwięków, 

- Działania kompensacyjno-wyrównawcze.

Ankieta

Kurs doskonalący z zakresu bibliotekoznawstwa część 2 - II edycja

Zapisy do dnia 25 września 2018   |   Rozpoczęcie 1 października 2018   |   Zakończenie 25 listopada 2018   |  Zamknięcie 4 grudnia 2018

Cel główny:

Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania czynności bibliotekarza - w zakresie teorii oraz praktyki
Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik

 • zna strukturę biblioteki, podstawowe jej funkcje oraz podział bibliotek
 • zna zasady gromadzenia zbiorów, a w szczególności źródła pozyskiwania zbiorów
 •  zna poszczególne typy katalogów i potrafi je usystematyzować
 • zna zasady katalogowania formalnego i rzeczowego oraz potrafi samodzielnie wykonać poszczególne opisy bibliograficzne
 • zna i posługuje się katalogami komputerowymi
 • zna zasady udostępniania zbiorów
 • zna strukturę biblioteki szkolnej, potrafi zorganizować bibliotekę, potrafi prawidłowo dobrać literaturę i zarządzać zbiorami 

 Warunki uczestnictwa

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu? - II edycja

30 godzin

Zapisy do 16 września 2018 r. |   Rozpoczęcie 17 września  2018  r. |   Zakończenie 11 listopada  2018 r.  |   Zamknięcie 18 listopada 2018  r.

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania prawa autorskiego w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Podstawy prawa autorskiego

Prawo autorskie - wprowadzenie

Jak działa prawo autorskie?

Quiz samokształceniowy - podstawy prawa autorskiego

Moduł II. Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

Materiał wprowadzający na temat granic dozwolonego użytku publicznego w szkole

Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

Na co pozwala dozwolony użytek w edukacji?

Pierwsza pomoc w prawie autorskim

Obowiązujące przepisy

Test samokształceniowy - Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

 Moduł III. Wolne i otwarte licencje

Wolne i otwarte licencje

Na czym polega otwarty dostęp?

Jak opublikować materiał na wolnej licencji Creative Commons?

Jak działają i czym się różnią licencje Creative Commons

Czym są licencje Creative Commons?

Test samokształceniowy - Wolne i otwarte licencje

Moduł IV. Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie prawne

Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Przekraczanie granic dozwolonego użytku

Jak tworzyć Otwarte Zasoby Edukacyjne?

Test samokształceniowy - Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie prawne

Moduł V. Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Test samokształceniowy -  Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Moduł VI. Przerabianie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie praktyczne

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Zasady tworzenia i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Przerabianie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (kwestie praktyczne)

Adaptacja materiału dydaktycznego  – ćwiczenie

Publikacja zasobów edukacyjnych na licencji CCZ - zadanie

Publikowanie tekstów i prezentacji na różnych licencjach

Publikowanie grafiki na licencjach CC

Publikowanie zasobów wideo na licencjach CC

Publikowanie zasobów audio na licencjach CC

Mapa OZE

Moduł VII. Podsumowanie kursu doskonalącego: Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu?

Test samokształceniowy - prawo autorskie.

Prezentacja na forum kursu własnych materiałów dydaktycznych opublikowanych na licencjach OZE w sieci globalnej.

Formularz oceny kursu.

Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. Rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. Przygotowanie i opublikowanie w sieci globalnej na licencji Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) minimum jednego materiału dydaktycznego zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla SPK;

3. Udział w moderowanym forum.

 

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY NAUCZYCIELA. JAK SKUTECZNIE POROZUMIEWAĆ SIĘ Z UCZNIEM I JEGO RODZICAMI? - IV edycja

Program kursu ma za zadanie rozwinąć umiejętności interpersonalne uczestników szkolenia w pracy codziennej z uczniami i ich rodzicami. Kurs przygotowuje do efektywnej  komunikacji  interpersonalnej  w pracy nauczyciela polonijnego, wskazuje rozwiązania umożliwiające skuteczne porozumiewanie się.

Zapisy do dnia 6.09.2018   |   Rozpoczęcie 10.09.2018    Zakończenie 4.11.2018     Zamknięcie 10.11.2018

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do zaistnienia efektywnej komunikacji interpersonalnej pomiędzy nauczycielem a jego uczniami
i ich rodzicami.

 Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna i potrafi zastosować mechanizmy związane z budowaniem kontaktu w relacjach interpersonalnych oraz tzw. pierwszym wrażeniem;
 • potrafi korzystać z koncepcji analizy transakcyjnej w lepszym rozumieniu sytuacji komunikacyjnych;
 • potrafi zinterpretować komunikat von Thuna i adekwatnie do tego prowadzić dialog z rozmówcą;
 • widzi znaczenie zawierania kontraktów dla budowania relacji międzyludzkich;
 • rozumie mechanizm modelowania i widzi jego przełożenie na codzienną pracę z uczniem;
 • zna i stosuje narzędzia komunikacyjne służące kierowaniu rozmową i budowaniu relacji, takie jak: parafraza, podsumowywanie, klaryfikacja, pozytywne przeformułowanie, komunikat „Ja”;
 • rozumie znaczenie inteligencji emocjonalnej w skutecznym porozumiewaniu się z uczniami i ich rodzicami;
 • zna dobre praktyki zarządzania emocjami w odniesieniu do siebie samego i innych;
 • zna metody definiowania sytuacji problemowej.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Zapisy do 14 września 2018 r. | Rozpoczęcie  17 września 2018 r. | Zakończenie 21 października 2018 r.

 Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej obejmującej język polski, podstawowe wiadomości z historii, geografii i przyrody Polski oraz informacje o kulturze  i społeczeństwie polskim, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego

 

Adresat kursu:

czynni nauczyciele mający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych.

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych podręcznika „Włącz Polskę”.
 4. Opracowanie jednej karty programowej, jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego..

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
 2. Złożenie pracy zaliczeniowej w formie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć, prowadzonych zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Zapraszamy do repozytorium dla bibliotekarzy.

Biblioteka ORPEG

Course Image Obsługa strony internetowej SPK

Kurs zawiera filmy instruktażowe dla użytkowników stron internetowych SPK zbudowanych na CMS Drupal 7.

Dzięki niemu w łatwy sposób zapoznają się Państwo z obsługą swojej strony www SPK.

Życzę miłej nauki.

Course Image Formularz zamówienia na druki szkolne

Wszelkie druki szkolne i akcydensowe prosimy zamawiać używając Formularza zamówienia na druki szkolne