Kursy obecnie realizowane

Nauczanie języka polskiego jako obcego na poziomie A

Kurs doskonalący skierowany do nauczycieli pracujących z osobami rozpoczynającymi
naukę języka polskiego.

Kurs w wymiarze 50 godzin obejmował będzie:

- zagadnienia dotyczące diagnozowania znajomości języka

- metody aktywizujące i komunikatywne w nauczaniu języka obcego

- zakres tematyczny i leksykalny na poziomie A

- prezentacja Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego

- certyfikacji języka polskiego na poziomie A

 

Kurs będzie trwał od 30 września do 12 listopada 2019 roku. Materiały dydaktyczne będę dostępne

dla uczestników kursu do 12 grudnia 2019 roku.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest aktywny udział i wykonywanie zadań.

 

Zapisy do 14 października 2019  |   Rozpoczęcie 14 października 2019    Zakończenie  2 grudnia 2019  

Opis ogólny

Kurs dotyczy elementów logopedii ogólnej i jest kontynuacją kursów - Logopedia pierwszego stopnia (poziom wstępny). Kurs ma przybliżyć następujące zagadnienia: Zasady terapii logopedycznej. Seplenienie; Terapia mowy bezdźwięcznej; Logoterapia opozycji głosek miękkie – twarde; Rynofonia – nosowe zabarwienie głosu; Terapia jąkania; Terapia kappacyzmu i gammacyzmu; Rotacyzm – zasady terapii; Dzieci dwujęzyczne.

Cele kursu:

 1. Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela polonijnego
  w zakresie zagadnień logopedycznych,
 2. Uwrażliwienie na działania w zakresie profilaktyki logopedycznej w oświatowym środowisku polonijnym,
 3. Zapoznanie z metodami pracy logopedycznej przyśpieszającej terapię głosek zaburzonych,
 4. Przygotowanie nauczycieli do wspierania rodziców polonijnych i współpracy z nimi w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 5. Opracowanie materiałów do wykorzystania w pracy z uczniami polonijnych nad zagadnieniami objętymi tematami kursu.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy ukończyli pierwszy stopień kursu Logopedia.

Tematyka kursu:

 1. Zasady terapii logopedycznej. Seplenienie,
 2. Terapia mowy bezdźwięcznej,
 3. Logoterapia opozycji głosek miękkie – twarde,
 4. Rynofonia – nosowe zabarwienie głosu,
 5. Terapia jąkania,
 6. Terapia kappacyzmu i gammacyzmu,
 7.  Rotacyzm – zasady terapii,
 8. Dzieci dwujęzyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący:

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
w edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce
poza granicami Polski
– I edycja 50 godzin

Zapisy do 10 października 2019 r. | Rozpoczęcie 14 października 2019 r. | Zakończenie 12 stycznia 2020 r. | Zamknięcie 19 stycznia 2020 r.

Cel kursu

Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce poza granicami Polski.

 Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

Moduły kursu:

 Moduł wstępny - Kim jesteśmy? Czego uczymy?

OPREG PCN – zadania, adresaci.

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego.

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl.

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski.

Ankieta uczestnika kursu.

 Moduł I - Dokąd zmierzamy?

Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście dokumentów programowych.

 Moduł II - Ryba czy wędka?

Strategie i metody wyszukiwawcze w sieci globalnej.

 Moduł III - Jeśli wędka – to jaka przynęta?

Metody i formy pracy z zastosowaniem narzędzi TIK

 Moduł IV - Zarzucamy sieć, czyli co możemy złowić w sieci globalnej?

Zasoby internetowe przydatne w pracy nauczyciela poza granicami Polski.

 Moduł V - A może pozwiedzamy wirtualnie podwodne głębiny?

Przegląd stron zawierających wirtualne muzea.

Planowanie wirtualnych  wycieczek.

 Moduł VI - Popatrzymy jak łowią inni?

Przegląd materiałów tworzonych  przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii, geografii Polski oraz wiedzy o społeczeństwie.

 Moduł VII - Łowić, ale przy pomocy jakich akcesoriów?

Przegląd narzędzi TIK w edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce poza granicami państwa polskiego.

Praktyczne wykorzystanie przykładowych narzędzi TIK.

 Moduł VIII - Uplećmy swoją sieć!

Tworzenie własnych zasobów edukacyjnych przy pomocy wybranego narzędzia TIK.

 Moduł IX - TAAAKA RYBA!

Publikowanie i udostępnianie wytworzonych zasobów edukacyjnych w sieci globalnej.

Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu / uczeniu się.

 Moduł X -  Zadowoleni, czy też niezadowoleni z połowów?

Podsumowanie kursu

Formularz oceny kursu

Forum - Co do walizki a co do kosza? 

 Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. nauczania / uczenia się przy pomocy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 2. efektywnego wyszukiwania informacji w sieci globalnej;
 3. metod i form pracy dydaktycznej z zastosowaniem TIK;
 4. wykorzystania wybranych narzędzi TIK w edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego oraz wiedzy o Polsce;
 5. tworzenia i upowszechniania zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych przydatnych w pracy nauczycieli poza granicami Polski.

 Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. udział w moderowanych forach;

3. prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu / uczeniu się języka i kultury polskiej poza granicami Polski.

 Prowadząca kurs: Liliana Sosnowska

W celu zapisania się na kurs, proszę uzupełnić ANKIETĘ

Zapisy do 4 października 2019 r. | 

Rozpoczęcie: 7 października 2019 r. Zakończenie 29 grudnia 2019 r. |

Zamkniecie dostępu do kursu 5 stycznia 2020 r.

 

Cel ogólny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 1. zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym,
 2. zna programy do nauczania wiedzy o Polsce,
 3. konstruuje i/lub dostosowuje do potrzeb i warunków program nauczania wiedzy o Polsce dla klas IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego,
 4. zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii Polski,
 5. wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Uczestnicy

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575) tj.  ma kwalifikacje wymagane do nauczania historii określone w § 3 ust. 1 oraz § 4. 1., czyli ukończone studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie z historii oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Warunki ukończenia kursu

 1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
 2. złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć;
 3. rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

Moduły kursu kwalifikacyjnego

Lp.

Moduły

I

Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.

II

Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

III

Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!".

IV

Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.

V

Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący skierowany do nauczycieli pracujących z osobami rozpoczynającymi
naukę języka polskiego.

Kurs w wymiarze 50 godzin obejmował będzie:

 • zagadnienia dotyczące diagnozowania znajomości języka
 • metody aktywizujące i komunikatywne w nauczaniu języka obcego
 • zakres tematyczny i leksykalny na poziomie A
 • prezentacja Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego
 • certyfikacji języka polskiego na poziomi A

                                                      Ze względu na dużą liczbę chętnych zapisy na kurs zostały zakończone.

Zapisy na kurs do 2 września. Kurs będzie trwał od 9 września do 21 października 2019 roku. Materiały dydaktyczne będę dostępne

dla uczestników kursu do 20 listopada 2019 roku.

 

Harmonogram kursu:

Moduł I – 09.09

Moduł II – 19.09

Moduł III – 30.09

Moduł IV – 10.10

Moduł V – 21.10

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do dnia 4 października 2019 | Rozpoczęcie 7 października 2019 | Zakończenie 9 grudnia 2019

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania szkołą polską za granicą.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 • przepisy prawa regulujące działalność szkoły polskiej za granicą;
 • polityka oświatowa – kierownik szkoły polskiej za granicą jako lider w środowisku;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole
 • jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,
 • ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Warunki ukończenia kursu

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona,

Zapisy do: 3 października 2019 r. | Rozpoczęcie: 7 października 2019 r. | Zakończenie 4 listopada 2019 r.Cel główny:
Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego na I etapie edukacyjnym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe:
Po ukończeniu kursu uczestnik:
zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
zna programy nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, opracowane w ramach projektu „Włącz Polskę!”,
potrafi skonstruować i/lub dostosować do potrzeb i warunków swojej grupy program nauczania języka polskiego dla I etapu edukacyjnego,
zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji materiału programowego, w tym podręcznik „Włącz Polskę” do edukacji wczesnoszkolnej,
wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa
uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela  w klasach I-III szkół podstawowych (dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej)

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy do dnia 20 września 2019 | Rozpoczęcie 23 września 2019 | Czas zakończenia 16 grudnia 2019

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania szkołą polską poza granicami Polski.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 • przepisy prawa regulujące działalność szkoły polskiej za granicą
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
 • polityka oświatowa – kierownik szkoły polskiej za granicą jako lider w środowisku;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
 • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
 • zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.


Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne,
 • jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘWarunki ukończenia kursu

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • odbycie praktyki kierowniczej w szkole w Polsce lub szkole polskiej za granicą,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.

Kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII - 20 godzin

Zapisy do dnia 19 września 2019 r.| Rozpoczęcie 23 września 2019 r. | Zamknięcie 27 października 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską -

III edycja

Zapisy do dnia 13 września 2019 r.| Czas trwania kursu:  16 września - 8 grudnia 2019 r. | Zamknięcie 15 grudnia 2019 r.

 

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:

Nauczyciele uczący młodzież w wieku 14+ języka polskiego, kultury polskiej i wiedzy o Polsce poza Polską, którzy chcieliby prowadzić dyskusyjne kluby filmowe, poszerzyć/powtórzyć/uaktualnić wiedzę z zakresu sztuki filmowej i możliwości jej wykorzystania w doskonaleniu języka polskiego

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wokół zagadnień dotyczących filmu polskiego

Cele szczegółowe: Uczestnicy po zakończeniu kursu będą:

- przygotowani do prowadzenia spotkań z polskim filmem,

- współtwórcami polskiej półki filmowej,

- wzbogacać swoje lekcje o zagadnienia filmu,

- posiadać rozeznanie w polskiej sztuce filmowej - wczoraj i dziś,

- wykorzystywać film jako inspirację do tworzenia przez uczniów różnych form wypowiedzi.

Treści kursu:

1. Historia filmu to historia obrazu, wyobraźni i technologii.

2. Słów kilka o twórcach filmu i filmowych środkach wyrazu.

3. Od polskiej szkoły filmowej do "obecności".

4. "To samo" dzieło, ale nie "takie", czyli O (nie tylko) związkach filmu i literatury.

5. Dyskusja z rzeczywistością, czyli O polskim filmie dokumentalnym.

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o filmie polskim.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Dydaktyka medialna 

w placówkach oświatowych poza granicami Polski

70 godzin - I edycja

Ze względu na dużą liczbę chętnych zapisy na kurs zostały zakończone. Zapraszamy do kolejnej edycji kursu.

Zapisy do 2 września 2019 r. | Rozpoczęcie 9 września 2019 r. | Zakończenie 8 grudnia 2019 r.  | Zamknięcie dostępu do materiałów z kursu 15 grudnia 2019 r.

 Cel kursu: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności z stosowania dydaktyki medialnej w  placówkach oświatowych poza granicami państwa polskiego.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

 Moduły kursu:

Moduł I Kim jesteśmy? Czego uczymy?

OPREG PCN – zadania, adresaci.

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego.

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl.

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski.

Ankieta uczestnika kursu.

Forum – Poznajmy się.

 Moduł II. Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Cyfrowe społeczeństwo.

Cyfrowe społeczeństwo - quiz.

Moduł III Uczeń – komu pomagamy?

Wprowadzenie.

Główne systemy pamięci.

Ćwiczenia do prezentacji.

Moduł IV. Uczeń – pamięć.

Przebieg procesu pamięciowego.

Natura i uwarunkowania zapamiętywania (zapisywania informacji).

Istota i przyczyny zapominania.

Metody i zapamiętywania (strategiami pamięciowymi.

Ćwiczenia: głębokość przetwarzania, typy interferencji, współpraca półkul mózgowych, proces pamięciowy – prawda czy fałsz?

Moduł V. Nauczyciel – (nie tylko) medialne i cyfrowe kompetencje.

Nie demotywować?

Motywujemy.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Typy dialogu.

Typy zadań grupowych.

Taksonomia Blooma.

Moduł VI. Cyfrowe narzędzia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Cyfrowe słowa zaklęcia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Różne stopnie multimedialności.

Cyfrowe narzędzia – prawda czy fałsz?”

Moduł VII. (Inter)akcja: cyfrowe narzędzia w działaniu.

Wyszukiwanie, ocena, wykorzystanie  informacji – w praktyce.

Multimedia to nie ozdobniki.

Getkahoot.

Gry komputerowe w nauczaniu.

Jak stworzyć quiz w Kahoot?

Tworzymy quiz w getkahoot.com.

Fotograficzne spojrzenie na świat.

Khan Academy.

LearningApps.org.

Moduł VIII. Zakończenie

Podsumowanie kursu doskonalącego: Dydaktyka medialna –  w placówkach oświatowych poza granicami Polski 70 godzin - I edycja.

Ankieta ewaluacyjna.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. wykonywanie zadań i zamieszanie ich na platformie w wyznaczonym terminie;

3. udział w moderowanych forach;

4. przygotowanie, wyszukanie jednego źródła e-zasobów i opisanie obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami poza granicami państwa polskiego;

5. prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu / uczeniu się języka i kultury polskiej poza granicami Polski.

Prowadząca kurs: Liliana Sosnowska

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Jak pomagać uczniom rozwijać sprawności językowe na lekcjach języka polskiego poprzez rozwój sprawności słuchania, czytania, postrzegania? - kurs doskonalący, 30 godzin

                        Ze względu na dużą liczbę chętnych zapisy na kurs zostały zakończone.   
                                    Zapraszamy do wzięcia udziału w  kolejnej edycji kursu.

Zapisy do dnia 12 września 2019 r.  |   Rozpoczęcie 16 września 2019 r.  Zakończenie 26 października 2019 r. | Zamknięcie 9 listopada 2019 r. |

Cel kursu: doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),
 • formułował cele edukacyjne, dotyczące doskonalenia sprawności językowych uczniów,
 • projektował zajęcia, proponując zadania rozwijające sprawności słuchania, czytania, postrzegania,
 • modyfikował poznane metody, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 12–15 lat

Treści:

 • Co lubi mózg? Poznać i zrozumieć działanie mózgu
 • Jak identyfikować potrzeby uczniów? Poznać i zrozumieć potrzeby uczniów
 • Akademia pomysłów - jak rozwijać sprawności słuchania, czytania, postrzegania?
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi rozwijających sprawności językowe na lekcjach języka polskiego

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ