Kursy obecnie realizowane

Kurs doskonalący - Komiks jako pomysł na lekcje w polskiej szkole.

Zapisy do 19 listopada 2018 r. | Rozpoczęcie: 20 listopada 2018 r. | Zakończenie 11 grudnia 2018 r.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ. Liczba miejsc jest ograniczona!

Kurs: Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela.

W związku z ogromnym zainteresowaniem kursem „Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela” jesteśmy zmuszeni zamknąć listę uczestników kursu. Zapraszamy  na kolejną edycję po Nowym Roku. Jednocześnie informujemy, że osoby, które zakwalifikowały się na kurs zostaną o tym poinformowane pocztą e-mailową.

Rejestracja uczestników zakończona | Rozpoczęcie: 3 listopada 2018 r. | Zakończenie 12 grudnia 2018 r.

Kurs – Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela -  jest adresowany do wszystkich nauczycieli przygotowujących się do awansu zawodowego lub chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zachodzących zmian w prawie oświatowym. Grupę docelową stanowią nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w Atenach, Szkolnych Punktach Konsultacyjnych i Szkołach Polskich.

Wiedza o Polsce

40-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania
wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.
I edycja

Zapisy do 12 listopada 2018 r. | Rozpoczęcie: 19 listopada 2018 r. | Zakończenie 10 lutego 2019 r.

Cel ogólny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 1. zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,
 2. zna programy do nauczania wiedzy o Polsce,
 3. konstruuje i/lub dostosowuje do potrzeb i warunków program nauczania wiedzy o Polsce dla klas IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego,
 4. zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii Polski,
 5. wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Uczestnicy

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Warunki ukończenia kursu

 1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
 2. złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć,
 3. rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

Moduły kursu kwalifikacyjnego

Lp.
Moduły
I Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
II Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
III Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!".
IV Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
V Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Doskonalenie sprawności językowych poprzez gry i zabawy - III edycja

Zapisy  do 29 października 2018 r.  |   Rozpoczęcie 5 listopada 2018  r.  |   Zakończenie 27 stycznia 2019  r.  |   Zamknięcie 3 lutego 2019  r.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie kursem, listę chętnych zamknięto. Zapraszamy w roku 2019.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

 Cel główny kursu:   doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

 Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • uwzględniał w swojej pracy uwarunkowania i zasady projektowania metodycznego lekcji wykorzystujących gry i zabawy,
 • uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),
 • formułował cele edukacyjne dotyczące doskonalenia sprawności językowych,
 • z powodzeniem modyfikował poznane gry i zabawy, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia,
 • posiadał warsztat metodyczny, wzbogacony o gry i zabawy.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 10–13 lat

Treści:

 1. O sprawnościach językowych, a także o grach i zabawach tytułem wstępu
 2. Słowa to takie dobre zabawki, które zawsze trzeba mieć ze sobą, czyli Gry i zabawy i leksykalne.
 3. Gry i zabawy doskonalące sprawności receptywne, czyli Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha; kto ma oczy do czytania, niechaj czyta.
 4. Gry i zabawy doskonalące sprawności produktywne, czyli Mowa jest srebrem, a pisanie sztuką.
 5. Scenariusze zajęć z grami i zabawami (nie tylko językowymi).
 6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o grach i zabawach.

Poza teorią, odwołującą się do literatury przedmiotu, kurs zawiera wiele przykładów praktycznych, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, różnorodne rozwiązania metodyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Logopedia drugiego stopnia (poziom podstawowy) - VII edycja

Zapisy do 8 października 2018   |   Rozpoczęcie 15 października 2018    Zakończenie 9 grudnia 2018   |   Zamknięcie 15 grudnia 2018

Cel kursu:

 • Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:
 • Znajomości zasad i metod pracy logopedycznej.
 • Znajomości sposobów stymulacji funkcji związanych z rozwojem mowy.
 • Umiejętności przeprowadzenia wstępnej diagnozy pedagogiczno-logopedycznej.
 • Rozpoznawanie podstawowych wad wymowy i umiejętności podejmowania działania w celu rewalidacji funkcji zaburzonych.
 • Umiejętności dokonania prostej korekcji typowych wad wymowy.
 • Wiedzy, jak pracować nad wrażliwością słuchową, sprawnością narządów mowy uczniów.
 • Umiejętności wspierania rodziców i współpracy z nimi w zakresie korekcji wymowy ich dzieci.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy UKOŃCZYLI PIERWSZY STOPIEŃ KURSU

Tematyka zajęć:

 1. Zasady terapii logopedycznej. Seplenienie.
 2. Terapia mowy bezdźwięcznej.
 3. Logoterapia opozycji głosek miękkie - twarde.
 4. Rynofonia - nosowe zabarwienie głosu.
 5. Terapia jąkania.
 6. Terapia kappacyzmu i gammacyzmu.
 7. Rotacyzm - zasady terapii.
 8. Dzieci dwujęzyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Nauka w teatrze szkolnym

Zapisy  do 1 października 2018 r.  |   Rozpoczęcie 8 października 2018  r.  |   Zakończenie 16 grudnia 2018  r.  |   Zamknięcie 23 grudnia 2018  r.

 Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, uczniów w wieku od 10 do 13 i 14+ lat dobrze mówiących po polsku (poziom C).

           

Cele kursu

Uczestnik kursu:

 • realizuje cele kształcenia językowego, wykorzystując szkolne formy teatralne;
 • analizuje materiał nauczania i planuje jego realizację, integrując treści z zabawą w szkolny teatr;
 • wykorzystuje swoją wiedzę o teatrze, animując sytuacje edukacyjne, w których dziecko uczestniczy w kulturze;
 • umiejętnie i celowo dobiera metody aktywizujące i techniki pracy dzieci;
 • animuje twórczą aktywność uczniów z wykorzystaniem ekspresji językowej, żywego słowa, ekspresji ruchu, dźwięku a także form plastycznych;
 • proponuje rozwiązania organizacyjne i metodyczne, przygotowując z uczniami przedstawienie teatralne;
 •  pracuje w grupie i zespołowo realizuje projekt edukacyjny;
 • wykorzystuje w pracy z uczniami elementy oceniania kształtującego;
 • dzieli się przykładami dobrych praktyk.

 

Treści:

           

Moduł I Poznajmy się w teatrze

 1. Poznanie oczekiwań i potrzeb dla których chcemy spotykać się w różnych formach aktywności za pomocą Internetu. 
 2. Opracowanie kontraktu na czas wspólnego uczestnictwa w kursie.
 3. Stworzenie katalogu dotychczasowych doświadczeń w obszarze szkolnych form teatralnych oraz wprowadzania dzieci w świat teatru - jego historii i współczesności.
 4. Udział w dramie i teatrze stolikowym.
 5. Zgromadzenie w formie metaplanu różnych wizji pracy w teatrze szkolnym.

 

Moduł II Rozmawiamy językiem teatru

 1.  Indywidualne obejrzenie spektaklu z nagarnia DVD.
 2.  Moderowana dyskusja na temat przedstawienia.
 3.  Stworzenie inwentarza nazw emocji i uczuć, których widz doświadczyć może w teatrze.
 4.  Podpatrywanie przez pryzmat spektaklu warsztatu reżysera w retrospekcji powstawania przedstawienia.
 5.  Synteza teatru jako tekstu kultury i wielotworzywowego zjawiska artystycznego: słowo, gest i ruch; rekwizyt, plastyka i światło; dźwięk i muzyka. oraz aktor, widz i przestrzeń w systemie komunikacji teatralnej.

 

Moduł III Badamy dramat - piszemy scenariusz

1. Wzbogacenie bibliografii w pozycje dramatu dla dzieci i młodzieży.

2. Poszukiwanie pomysłów na ciekawe zajęcia dotyczące specyfiki dramatu, jako gatunku literackiego, jego budowy i świata przedstawionego.

3. Zaplanowanie zajęć o wybranym dramacie dla dzieci.

4. Dramat i scenariusz teatralny.

5. Propozycje ćwiczeń redakcyjnych na kolejnych etapach pisania scenariusz.

 

Moduł IV Projektanci na start!

1. Specyfika metody projektu edukacyjnego.

2. Tworzenie projektu z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przygotowania spektaklu
w szkole: wyznaczenie zadań, szczegółowy przydział obowiązków wraz z opisem wymagań.

3. Indywidualne i zespołowe konsultacje na kolejnych etapach realizacji zadań.

4. Informacje zwrotne na temat efektów oraz w razie potrzeb wprowadzenie korekt.

5. Prezentacja efektów - konstruktywne uwagi uczestników projektu.

 

Moduł V Będzie premiera!!!

1. Ćwiczenia dykcyjne, ruchowe i rytmizujące; pamięciowe opanowanie tekstu.

2. Praca nad rolą - budowanie postaci, interpretacja z wykorzystaniem różnych środków.

3. Redakcja scenopisu.

4. Praca nad etiudami, budowanie scen.

5. Próby kolejnych scen.

6. Wprowadzenie dźwięków, efektów specjalnych i muzyki - jeśli scenopis je przewiduje.

7. Zebranie informacji zwrotnych po spektaklu - ewaluacja pracy indywidualnej i grupowej. 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Ocenianie osiągnięć uczniów - strategie i rola w podnoszeniu jakości uczenia (się) - III edycja

Zapisy do dnia  25 października 2018  |   Rozpoczęcie  29 października 2018    Zakończenie  9 grudnia 2018     Zamknięcie 16 grudnia 2018 

        Autor: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu:

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów z zastosowaniem różnych narzędzi i technik.

Adresaci:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, pragnących rozwijać umiejętność oceniania uczniów tak, aby ocena wspomagała proces nauczania/uczenia się i pozytywne relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic. 

Moduły kursu:

 1.  Oceniamy ocenianie. Zobaczymy, co na temat oceniania sądzą nastoletni bohaterowie literaccy; podejmiemy próbę poznania ucznia poprzez poznanie siebie (własnego temperamentu, własnych inteligencji i preferencji sensorycznych); rozwiążemy łamigłówki sensoryczne.
 2. Szkolne ocenianie. Odpowiemy sobie między innymi na pytania: komu potrzebne jest ocenianie, czego oczekujemy od oceniania, czym jest ocena, jakie pełni funkcje; powiemy, na czym polega różnica między ocenianiem tradycyjnym a kształtującym; zastanowimy się, które ocenianie jest korzystniejsze dla procesu uczenia się.
 3. Ku samoocenie. Powiemy o Europejskim Portfolio Językowym.
 4. Ocenianie wybranych sprawności i umiejętności: form wypowiedzi pisemnych, pracy w grupie; powiemy, czym są wewnątrzszkolne zasady oceniania i czym jest przedmiotowy system oceniania, a także Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
 5. Tworzenie i ocenianie zadań. Nauczymy się tworzyć zadania sprawdzające wybrane sprawności językowe.
 6. Zastanowimy się, czego zabrakło na kursie, o czym warto jeszcze dyskutować, co warto jeszcze wiedzieć na temat oceniania.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Aktywna tablica - nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych – II edycja 50 godzin

Zapisy zakończone  | Rozpoczęcie 24 września 2018  r. |  Zakończenie 13 stycznia 2019  r.  |   Zamknięcie 20 stycznia 2019  r.

Aktywna Tablica

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

Moduły kursu:

Moduł wstępny

 • Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

 • Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

 • Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

 • Ankieta uczestnika kursu

Moduł I. Komunikacja i organizacja pracy w szkole

 • Cloud computing

 • Konto Microsoft

 • Poczta elektroniczna

 • Kalendarz

 • Poczta i kalendarz w systemie Windows 10

 • Komunikatory internetowe

 • Dyski w chmurze

Moduł II. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego

 • Tablice interaktywne

 • Praca z projektorem

 • Urządzenia peryferyjne

Moduł III. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym

 • Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych

 • Przegląd programów do prezentacji multimedialnych i praca z wybraną aplikacją

 • Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną

 • Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych

Moduł IV. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

 • Metoda Webquest

 • Metoda Flipped classroom - „odwrócone nauczanie"

 • Kanał YouTube

Moduł V. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 • Podstawowe narzędzia ochrony komputera i komunikacji

 • Złośliwe oprogramowanie

 • Rodzaje ataków sieciowych oraz metody zapobiegania

 • Podstawy bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i komunikacji w sieci

 • Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach społecznościowych

Moduł VI. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie – tworzenie zasobu dydaktycznego z wykorzystaniem narzędzi TIK

 • Portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

 • Wirtualne Muzea Google Arts & Culture

 • Archiwa i biblioteki cyfrowe

Moduł VII. Wstęp do administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej Szkolnego Punku Konsultacyjnego

 • Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych

 • Typy sieci komputerowych

 • Urządzenia lokalnej sieci komputerowej

 • Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci

Moduł VIII. Podsumowanie kursu

 • Quiz samokształceniowy

 • Publikacja wytworzonych materiałów dydaktycznych

 • Formularz oceny kursu

 • Forum - Co do walizki a co do kosza? 

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. komunikacji i organizacji pracy w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym;
 2. obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego;
 3. wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym;
 4. nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
 5. edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
 6. wykorzystania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;
 7. administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

 Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest kierownikiem lub nauczycielem Szkolnego Punku Konsultacyjnego.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie doskonalącym tj.:

1. udział w moderowanym forum;

2. rozwiązanie testów samokształceniowych z poszczególnych modułów oraz testu końcowego;

3. wykonanie zadań zamieszczonych w poszczególnych modułach;

4. opublikowanie w sieci globalnej materiału dydaktycznego z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK.

 W celu zapisania się na kurs prosimy wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do dnia 14 września 2018 | Rozpoczęcie 17 września 2018 | Czas zakończenia 16 grudnia 2018

Cel główny:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania Szkolnym Punktem Konsultacyjnym.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:

- Stosować świadomie i celowo prawo oświatowe,

- Świadomie kierować zespołem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

- Organizować pracę administracyjno-biurową placówki

- Podejmować ewaluację pracy placówki

- Planować rozwój placówki

- Wspierać rozwoju zawodowy nauczycieli

- Gospodarować powierzonymi środkami finansowymi

- Stosować i promować w środowisku placówki otwartą komunikację,

- Współpracować ze środowiskiem rodziców i lokalnymi systemami edukacyjnymi

- Promować edukację polską poza granicami kraju

- Planować własny rozwój zawodowy.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne,

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

- jest czynnym nauczycielem w środowisku Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską - II edycja (nowa)

Zapisy do 10 września 2018 r. | Rozpoczęcie: 17 września 2018 r. | Zakończenie: 9 grudnia 2018 | Zamknięcie: 16 grudnia 2018 r.

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej, wiedzy o Polsce poza Polską młodzież w wieku 14+, którzy chcieliby prowadzić dyskusyjne kluby filmowe, poszerzyć/powtórzyć/uaktualnić wiedzę z zakresu sztuki filmowej i możliwości jej wykorzystania w doskonaleniu języka polskiego

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wokół zagadnień dotyczących filmu polskiego

Cele szczegółowe: Uczestnicy po zakończeniu kursu będą:

- przygotowani do prowadzenia spotkań z polskim filmem,

- współtwórcami polskiej półki filmowej,

- wzbogacać swoje lekcje o zagadnienia filmu,

- posiadać rozeznanie w polskiej sztuce filmowej - wczoraj i dziś,

- wykorzystywać film jako inspirację do tworzenia przez uczniów różnych form wypowiedzi.

Treści kursu:

1. Historia filmu to historia obrazu, wyobraźni i technologii.

2. Słów kilka o twórcach filmu i filmowych środkach wyrazu.

3. Od polskiej szkoły filmowej do "obecności".

4. "To samo" dzieło, ale nie "takie", czyli O (nie tylko) związkach filmu i literatury.

5. Dyskusja z rzeczywistością, czyli O polskim filmie dokumentalnym.

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o filmie polskim.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.