Kursy obecnie realizowane

Logopedia pierwszego  stopnia (poziom wstępny) VII edycja

Zapisy do dnia 1 lipca 2018 r.  |   Rozpoczęcie 13 sierpnia 2018 r.  Zakończnie 7 października 2018 r.

Cel kursu:

- Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:

- Dostrzegania nieprawidłowości wymowy ucznia na poszczególnych etapach jego rozwoju osobniczego,

- Rozpoznawania wad wymowy,

- Prowadzenia wstępnej diagnozy logopedycznej

- Stymulacji funkcji rozwoju mowy

- Działań w celu rewalidacji funkcji zaburzonych,

- Pracy nad wrażliwością słuchową i sprawnością narządów mowy ucznia,

- Sposobów motywowania ucznia do pracy nad wadami wymowy.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

Tematyka zajęć:

- Zadania logopedii, 

- Etapy rozwoju mowy ludzkiej, 

- Zaburzenia rozwoju mowy i wady wymowy, 

- Wstępna diagnoza logopedyczna, 

- Motywowanie ucznia do wysiłku w doskonaleniu wymowy 

- Terapia różnicowania dźwięków, 

- Działania kompensacyjno-wyrównawcze.

Ankieta

Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za granicą , 20-godzinny VII edycja

Zapisy do 1 października 2018 r. | Rozpoczęcie 8 października 2018 r. | Zakończenie 25 listopada 2018 r.

Cel kursu:

nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do zarządzania szkolnym punktem konsultacyjnym.

Adresat kursu: nauczyciele spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r., poz. 1597).

Tematyka kursu:

 1. Przepisy prawa regulujące działalność Szkolnego Punktu Konsultacyjnego,
 2. Polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider w środowisku;,
 3. Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym.

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.
ANKIETA

Kurs doskonalący: Logopedia drugiego stopnia (poziom podstawowy) - VII edycja

Zapisy do 8 października 2018   |   Rozpoczęcie 15 października 2018    Zakończenie 9 grudnia 2018   |   Zamknięcie 15 grudnia 2018

Cel kursu:

 • Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela w zakresie zagadnień logopedycznych:
 • Znajomości zasad i metod pracy logopedycznej.
 • Znajomości sposobów stymulacji funkcji związanych z rozwojem mowy.
 • Umiejętności przeprowadzenia wstępnej diagnozy pedagogiczno-logopedycznej.
 • Rozpoznawanie podstawowych wad wymowy i umiejętności podejmowania działania w celu rewalidacji funkcji zaburzonych.
 • Umiejętności dokonania prostej korekcji typowych wad wymowy.
 • Wiedzy, jak pracować nad wrażliwością słuchową, sprawnością narządów mowy uczniów.
 • Umiejętności wspierania rodziców i współpracy z nimi w zakresie korekcji wymowy ich dzieci.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy UKOŃCZYLI PIERWSZY STOPIEŃ KURSU

Tematyka zajęć:

 1. Zasady terapii logopedycznej. Seplenienie.
 2. Terapia mowy bezdźwięcznej.
 3. Logoterapia opozycji głosek miękkie - twarde.
 4. Rynofonia - nosowe zabarwienie głosu.
 5. Terapia jąkania.
 6. Terapia kappacyzmu i gammacyzmu.
 7. Rotacyzm - zasady terapii.
 8. Dzieci dwujęzyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Nauka w teatrze szkolnym

Zapisy  do 1 października 2018 r.  |   Rozpoczęcie 8 października 2018  r.  |   Zakończenie 16 grudnia 2018  r.  |   Zamknięcie 23 grudnia 2018  r.

 Adresaci szkolenia

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, uczniów w wieku od 10 do 13 i 14+ lat dobrze mówiących po polsku (poziom C).

           

Cele kursu

Uczestnik kursu:

 • realizuje cele kształcenia językowego, wykorzystując szkolne formy teatralne;
 • analizuje materiał nauczania i planuje jego realizację, integrując treści z zabawą w szkolny teatr;
 • wykorzystuje swoją wiedzę o teatrze, animując sytuacje edukacyjne, w których dziecko uczestniczy w kulturze;
 • umiejętnie i celowo dobiera metody aktywizujące i techniki pracy dzieci;
 • animuje twórczą aktywność uczniów z wykorzystaniem ekspresji językowej, żywego słowa, ekspresji ruchu, dźwięku a także form plastycznych;
 • proponuje rozwiązania organizacyjne i metodyczne, przygotowując z uczniami przedstawienie teatralne;
 •  pracuje w grupie i zespołowo realizuje projekt edukacyjny;
 • wykorzystuje w pracy z uczniami elementy oceniania kształtującego;
 • dzieli się przykładami dobrych praktyk.

 

Treści:

           

Moduł I Poznajmy się w teatrze

 1. Poznanie oczekiwań i potrzeb dla których chcemy spotykać się w różnych formach aktywności za pomocą Internetu. 
 2. Opracowanie kontraktu na czas wspólnego uczestnictwa w kursie.
 3. Stworzenie katalogu dotychczasowych doświadczeń w obszarze szkolnych form teatralnych oraz wprowadzania dzieci w świat teatru - jego historii i współczesności.
 4. Udział w dramie i teatrze stolikowym.
 5. Zgromadzenie w formie metaplanu różnych wizji pracy w teatrze szkolnym.

 

Moduł II Rozmawiamy językiem teatru

 1.  Indywidualne obejrzenie spektaklu z nagarnia DVD.
 2.  Moderowana dyskusja na temat przedstawienia.
 3.  Stworzenie inwentarza nazw emocji i uczuć, których widz doświadczyć może w teatrze.
 4.  Podpatrywanie przez pryzmat spektaklu warsztatu reżysera w retrospekcji powstawania przedstawienia.
 5.  Synteza teatru jako tekstu kultury i wielotworzywowego zjawiska artystycznego: słowo, gest i ruch; rekwizyt, plastyka i światło; dźwięk i muzyka. oraz aktor, widz i przestrzeń w systemie komunikacji teatralnej.

 

Moduł III Badamy dramat - piszemy scenariusz

1. Wzbogacenie bibliografii w pozycje dramatu dla dzieci i młodzieży.

2. Poszukiwanie pomysłów na ciekawe zajęcia dotyczące specyfiki dramatu, jako gatunku literackiego, jego budowy i świata przedstawionego.

3. Zaplanowanie zajęć o wybranym dramacie dla dzieci.

4. Dramat i scenariusz teatralny.

5. Propozycje ćwiczeń redakcyjnych na kolejnych etapach pisania scenariusz.

 

Moduł IV Projektanci na start!

1. Specyfika metody projektu edukacyjnego.

2. Tworzenie projektu z uwzględnieniem potrzeb w zakresie przygotowania spektaklu
w szkole: wyznaczenie zadań, szczegółowy przydział obowiązków wraz z opisem wymagań.

3. Indywidualne i zespołowe konsultacje na kolejnych etapach realizacji zadań.

4. Informacje zwrotne na temat efektów oraz w razie potrzeb wprowadzenie korekt.

5. Prezentacja efektów - konstruktywne uwagi uczestników projektu.

 

Moduł V Będzie premiera!!!

1. Ćwiczenia dykcyjne, ruchowe i rytmizujące; pamięciowe opanowanie tekstu.

2. Praca nad rolą - budowanie postaci, interpretacja z wykorzystaniem różnych środków.

3. Redakcja scenopisu.

4. Praca nad etiudami, budowanie scen.

5. Próby kolejnych scen.

6. Wprowadzenie dźwięków, efektów specjalnych i muzyki - jeśli scenopis je przewiduje.

7. Zebranie informacji zwrotnych po spektaklu - ewaluacja pracy indywidualnej i grupowej. 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący z zakresu bibliotekoznawstwa część 2 - II edycja

Zapisy do dnia 25 września 2018   |   Rozpoczęcie 1 października 2018   |   Zakończenie 25 listopada 2018   |  Zamknięcie 4 grudnia 2018

Cel główny:

Przygotowanie uczestników kursu do wykonywania czynności bibliotekarza - w zakresie teorii oraz praktyki
Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik

 • zna strukturę biblioteki, podstawowe jej funkcje oraz podział bibliotek
 • zna zasady gromadzenia zbiorów, a w szczególności źródła pozyskiwania zbiorów
 •  zna poszczególne typy katalogów i potrafi je usystematyzować
 • zna zasady katalogowania formalnego i rzeczowego oraz potrafi samodzielnie wykonać poszczególne opisy bibliograficzne
 • zna i posługuje się katalogami komputerowymi
 • zna zasady udostępniania zbiorów
 • zna strukturę biblioteki szkolnej, potrafi zorganizować bibliotekę, potrafi prawidłowo dobrać literaturę i zarządzać zbiorami 

 Warunki uczestnictwa

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Aktywna tablica - nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych – II edycja 50 godzin

Zapisy zakończone  | Rozpoczęcie 24 września 2018  r. |  Zakończenie 13 stycznia 2019  r.  |   Zamknięcie 20 stycznia 2019  r.

Aktywna Tablica

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

Moduły kursu:

Moduł wstępny

 • Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

 • Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

 • Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

 • Ankieta uczestnika kursu

Moduł I. Komunikacja i organizacja pracy w szkole

 • Cloud computing

 • Konto Microsoft

 • Poczta elektroniczna

 • Kalendarz

 • Poczta i kalendarz w systemie Windows 10

 • Komunikatory internetowe

 • Dyski w chmurze

Moduł II. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego

 • Tablice interaktywne

 • Praca z projektorem

 • Urządzenia peryferyjne

Moduł III. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym

 • Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych

 • Przegląd programów do prezentacji multimedialnych i praca z wybraną aplikacją

 • Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną

 • Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych

Moduł IV. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

 • Metoda Webquest

 • Metoda Flipped classroom - „odwrócone nauczanie"

 • Kanał YouTube

Moduł V. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 • Podstawowe narzędzia ochrony komputera i komunikacji

 • Złośliwe oprogramowanie

 • Rodzaje ataków sieciowych oraz metody zapobiegania

 • Podstawy bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i komunikacji w sieci

 • Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach społecznościowych

Moduł VI. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie – tworzenie zasobu dydaktycznego z wykorzystaniem narzędzi TIK

 • Portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

 • Wirtualne Muzea Google Arts & Culture

 • Archiwa i biblioteki cyfrowe

Moduł VII. Wstęp do administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej Szkolnego Punku Konsultacyjnego

 • Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych

 • Typy sieci komputerowych

 • Urządzenia lokalnej sieci komputerowej

 • Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci

Moduł VIII. Podsumowanie kursu

 • Quiz samokształceniowy

 • Publikacja wytworzonych materiałów dydaktycznych

 • Formularz oceny kursu

 • Forum - Co do walizki a co do kosza? 

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. komunikacji i organizacji pracy w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym;
 2. obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego;
 3. wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym;
 4. nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
 5. edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
 6. wykorzystania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;
 7. administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

 Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest kierownikiem lub nauczycielem Szkolnego Punku Konsultacyjnego.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie doskonalącym tj.:

1. udział w moderowanym forum;

2. rozwiązanie testów samokształceniowych z poszczególnych modułów oraz testu końcowego;

3. wykonanie zadań zamieszczonych w poszczególnych modułach;

4. opublikowanie w sieci globalnej materiału dydaktycznego z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK.

 W celu zapisania się na kurs prosimy wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu? - II edycja

30 godzin

Zapisy do 16 września 2018 r. |   Rozpoczęcie 17 września  2018  r. |   Zakończenie 11 listopada  2018 r.  |   Zamknięcie 18 listopada 2018  r.

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania prawa autorskiego w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Podstawy prawa autorskiego

Prawo autorskie - wprowadzenie

Jak działa prawo autorskie?

Quiz samokształceniowy - podstawy prawa autorskiego

Moduł II. Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

Materiał wprowadzający na temat granic dozwolonego użytku publicznego w szkole

Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

Na co pozwala dozwolony użytek w edukacji?

Pierwsza pomoc w prawie autorskim

Obowiązujące przepisy

Test samokształceniowy - Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

 Moduł III. Wolne i otwarte licencje

Wolne i otwarte licencje

Na czym polega otwarty dostęp?

Jak opublikować materiał na wolnej licencji Creative Commons?

Jak działają i czym się różnią licencje Creative Commons

Czym są licencje Creative Commons?

Test samokształceniowy - Wolne i otwarte licencje

Moduł IV. Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie prawne

Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Przekraczanie granic dozwolonego użytku

Jak tworzyć Otwarte Zasoby Edukacyjne?

Test samokształceniowy - Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie prawne

Moduł V. Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Test samokształceniowy -  Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Moduł VI. Przerabianie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie praktyczne

Przewodnik po Otwartych Zasobach Edukacyjnych

Zasady tworzenia i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych

Przerabianie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych (kwestie praktyczne)

Adaptacja materiału dydaktycznego  – ćwiczenie

Publikacja zasobów edukacyjnych na licencji CCZ - zadanie

Publikowanie tekstów i prezentacji na różnych licencjach

Publikowanie grafiki na licencjach CC

Publikowanie zasobów wideo na licencjach CC

Publikowanie zasobów audio na licencjach CC

Mapa OZE

Moduł VII. Podsumowanie kursu doskonalącego: Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu?

Test samokształceniowy - prawo autorskie.

Prezentacja na forum kursu własnych materiałów dydaktycznych opublikowanych na licencjach OZE w sieci globalnej.

Formularz oceny kursu.

Ankieta potrzeb.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. Rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. Przygotowanie i opublikowanie w sieci globalnej na licencji Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) minimum jednego materiału dydaktycznego zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla SPK;

3. Udział w moderowanym forum.

 

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W PRACY NAUCZYCIELA. JAK SKUTECZNIE POROZUMIEWAĆ SIĘ Z UCZNIEM I JEGO RODZICAMI? - IV edycja

Program kursu ma za zadanie rozwinąć umiejętności interpersonalne uczestników szkolenia w pracy codziennej z uczniami i ich rodzicami. Kurs przygotowuje do efektywnej  komunikacji  interpersonalnej  w pracy nauczyciela polonijnego, wskazuje rozwiązania umożliwiające skuteczne porozumiewanie się.

Zapisy do dnia 6.09.2018   |   Rozpoczęcie 10.09.2018    Zakończenie 4.11.2018     Zamknięcie 10.11.2018

Cel główny:

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do zaistnienia efektywnej komunikacji interpersonalnej pomiędzy nauczycielem a jego uczniami
i ich rodzicami.

 Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 • zna i potrafi zastosować mechanizmy związane z budowaniem kontaktu w relacjach interpersonalnych oraz tzw. pierwszym wrażeniem;
 • potrafi korzystać z koncepcji analizy transakcyjnej w lepszym rozumieniu sytuacji komunikacyjnych;
 • potrafi zinterpretować komunikat von Thuna i adekwatnie do tego prowadzić dialog z rozmówcą;
 • widzi znaczenie zawierania kontraktów dla budowania relacji międzyludzkich;
 • rozumie mechanizm modelowania i widzi jego przełożenie na codzienną pracę z uczniem;
 • zna i stosuje narzędzia komunikacyjne służące kierowaniu rozmową i budowaniu relacji, takie jak: parafraza, podsumowywanie, klaryfikacja, pozytywne przeformułowanie, komunikat „Ja”;
 • rozumie znaczenie inteligencji emocjonalnej w skutecznym porozumiewaniu się z uczniami i ich rodzicami;
 • zna dobre praktyki zarządzania emocjami w odniesieniu do siebie samego i innych;
 • zna metody definiowania sytuacji problemowej.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Metodyka nauczania języka polskiego w klasach starszych - IV edycja

Zapisy do 7 września 2018   |   Rozpoczęcie 10 września 2018   |   Zakończenie 2 grudnia 2018    Zamknięcie 16 grudnia 2018

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:
Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, pragnący rozwijać umiejętność efektywnego nauczania, rozumianego jako proces sprzyjający uczeniu się uczniów

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej

Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnicy będą:

 •  stosować zasady skutecznego nauczania/uczenia się,
 •  stosować najważniejsze prawa uczenia się,
 •  wykorzystywać wiedzę o rozwoju ucznia na poszczególnych etapach jego edukacji,
 •  wykorzystywać poznane metody aktywizujące, dostosowując je do możliwości swoich uczniów,
 •  planować skuteczne lekcje,
 •  korzystać z dwu/wielojęzyczności swoich uczniów.

Treści:

 1. O rozwoju ucznia na poszczególnych etapach edukacji, a także o jego dwu/wielojęzyczności.
 2. O budowaniu emocjonalnych i społecznych fundamentów efektywnej nauki.
 3. O skutecznym nauczaniu/uczeniu się.
 4. Scenariusz/ konspekt  lekcji.
 5. O niektórych metodach aktywizujących.
 6. Podszepnik na zakończenie.

Kurs zawiera wiele rozwiązań metodycznych, scenariuszy lekcji, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, zapewnia wymianę doświadczeń nauczycieli, daje możliwość wzbogacenia warsztatu pracy.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do dnia 14 września 2018 | Rozpoczęcie 17 września 2018 | Czas zakończenia 16 grudnia 2018

Cel główny:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania Szkolnym Punktem Konsultacyjnym.

Cele szczegółowe:

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien:

- Stosować świadomie i celowo prawo oświatowe,

- Świadomie kierować zespołem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego

- Organizować pracę administracyjno-biurową placówki

- Podejmować ewaluację pracy placówki

- Planować rozwój placówki

- Wspierać rozwoju zawodowy nauczycieli

- Gospodarować powierzonymi środkami finansowymi

- Stosować i promować w środowisku placówki otwartą komunikację,

- Współpracować ze środowiskiem rodziców i lokalnymi systemami edukacyjnymi

- Promować edukację polską poza granicami kraju

- Planować własny rozwój zawodowy.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne,

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

- jest czynnym nauczycielem w środowisku Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Zapisy do 14 września 2018 r. | Rozpoczęcie  17 września 2018 r. | Zakończenie 21 października 2018 r.

 Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania w zakresie edukacji wczesnoszkolnej obejmującej język polski, podstawowe wiadomości z historii, geografii i przyrody Polski oraz informacje o kulturze  i społeczeństwie polskim, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego

 

Adresat kursu:

czynni nauczyciele mający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I-III szkół podstawowych.

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych podręcznika „Włącz Polskę”.
 4. Opracowanie jednej karty programowej, jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego..

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
 2. Złożenie pracy zaliczeniowej w formie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć, prowadzonych zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Spotkania z filmem polskim poza Polską - II edycja (nowa)

Zapisy do 10 września 2018 r. | Rozpoczęcie: 17 września 2018 r. | Zakończenie: 9 grudnia 2018 | Zamknięcie: 16 grudnia 2018 r.

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej, wiedzy o Polsce poza Polską młodzież w wieku 14+, którzy chcieliby prowadzić dyskusyjne kluby filmowe, poszerzyć/powtórzyć/uaktualnić wiedzę z zakresu sztuki filmowej i możliwości jej wykorzystania w doskonaleniu języka polskiego

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli wokół zagadnień dotyczących filmu polskiego

Cele szczegółowe: Uczestnicy po zakończeniu kursu będą:

- przygotowani do prowadzenia spotkań z polskim filmem,

- współtwórcami polskiej półki filmowej,

- wzbogacać swoje lekcje o zagadnienia filmu,

- posiadać rozeznanie w polskiej sztuce filmowej - wczoraj i dziś,

- wykorzystywać film jako inspirację do tworzenia przez uczniów różnych form wypowiedzi.

Treści kursu:

1. Historia filmu to historia obrazu, wyobraźni i technologii.

2. Słów kilka o twórcach filmu i filmowych środkach wyrazu.

3. Od polskiej szkoły filmowej do "obecności".

4. "To samo" dzieło, ale nie "takie", czyli O (nie tylko) związkach filmu i literatury.

5. Dyskusja z rzeczywistością, czyli O polskim filmie dokumentalnym.

6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o filmie polskim.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

 

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania

języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje
wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach – edycja II

 

Zapisy do 20 września 2018 r. | Rozpoczęcie: 24 września 2018 r. | Zakończenie 28 października 2018 r.

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum  

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

20-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych – edycja II

 Zapisy do 20 września 2018 r. Rozpoczęcie  24 września 2018 r. | Zakończenie 28 października 2018 r.

 

KURS DAJE WYŁĄCZNIE KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ