Kursy obecnie realizowane

Zapisy do 22 marca 2020 r. | Rozpoczęcie 23 marca 2020 r. | Zakończenie 30 marca 2020 r. 
| Zamknięcie dostępu do materiałów 6 kwietnia 2020 r.

 

Cel kursu

Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu praktycznego stosowania zdalnego nauczania w polonijnych placówkach oświatowych .

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

 

Moduły kursu:

Moduł I – Zdalne nauczanie - nasza odpowiedź na aktualne potrzeby edukacyjne „cyfrowego tubylca”.

Moduł II – Interaktywny przewodnik po elektronicznych zasobach edukacyjnych.

Moduł III – Niezbędnik narzędziowy zdalnego nauczyciela.

Moduł IV-  Forum dyskusyjne: Jak zdalnie uczyć w polonijnych placówkach oświatowych? – podsumowanie i ocena kursu.

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. wykorzystywania zdalnego nauczania w praktyce polonijnych placówek oświatowych;
 2. aktualnego, edukacyjnego repozytorium pomocnego w zdalnym nauczaniu;
 1. stosowania wybranych narzędzi TIK w zakresie m.in.:.

-       pracy w chmurze;

-       budowania własnego repozytorium online;

-       podsumowanie i utrwalania materiału z lekcji;

-       sprawdzania wiadomości;

-       tworzenia uczniowskiego e-portfolio;

-       prowadzenia wideokonferencji;

-       stosowania metody „odwróconej lekcji”.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. zapoznanie się z 3 wykładami w wersji multimedialnej;

2. rozwiązanie krótkich testów samokształceniowych;

3. udział w moderowanym forum podsumowującym i ocena kursu.

 

Prowadząca kurs: Liliana Sosnowska

 

W celu zapisania się na kurs, proszę uzupełnić ANKIETĘ

Zapisy  do 24 marca  2020 r.  |   Rozpoczęcie 26 marca  2020 r |   Zakończenie 15 lipca 2020 r. 

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do  realizacji treści nauczania w zakresie języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

 

ADRESAT KURSU:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.poz.465).

 

TREŚCI KURSU:

1.     Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego na II etapie edukacyjnym.

2.     Omówienie zagadnień językowych i literackich realizowanych na lekcjach języka polskiego na II etapie edukacyjnym

3.     Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

4.     Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi na II etapie edukacyjnym.

5.     Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych na II etapie edukacyjnym.

6.     Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego na II etapie edukacyjnym, zgodnym z treściami ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Zapisy do 16 lutego 2020 r.

| Rozpoczęcie 17 lutego 2020 r. |  Zakończenie 12 kwietnia 2020 r.

| Zamknięcie 10 maja 2020  r.

Autor: Liliana Sosnowska

Cel kursuZdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu efektywnego stosowania interaktywnej, multimedialnej tablicy oraz wybranych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji polonijnej na Ukrainie.

 

Moduły kursu:

 

1. Moduł wstępny.

2. Wirtualna komunikacja i organizacja pracy w placówkach oświatowych poza granicami Polski.

3. Podstawy obsługi przykładowych tablic interaktywnych.

4. Sprzęt informatyczny wspomagający pracę z tablicą interaktywną.

5. Strategie wyszukiwawcze materiałów edukacyjnych w sieci globalnej.

6. Przegląd i ocena narzędzi TIK pomocnych w pracy z tablicą interaktywną.

7. Tworzenie, upowszechnianie i ocena autorskich interaktywnych edukacyjnych.

8. Podsumowanie i ocena  kursu doskonalącego.

 

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1.  komunikacji i organizacji pracy placówce oświatowej poza granicami Polski;
 2. obsługi tablicy interaktywnej, urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego;
 3. wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną zasobów dydaktycznych dostępnych w sieci globalnej;
 4. tworzenia autorskich interaktywnych materiałów pomocnych w nauczaniu / uczeniu się języka polskiego, historii, kultury polskiej;
 5. upowszechnienia w sieci globalnej autorskich materiałów interaktywnych.

 

Uczestnicy:

Czynni nauczyciele, uczący w środowisku polonijnym i Polaków na Ukrainie.

 

Warunki zaliczenia:

 

Aktywne uczestnictwo w kursie doskonalącym tj.:

1. udział w moderowanych forach poszczególnych modułów;

2. rozwiązanie testów samokształceniowych;

3. wykonanie zadań zamieszczonych w poszczególnych modułach;

4. opublikowanie w sieci globalnej materiału dydaktycznego z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK.

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy do 15 marca 2020 rRozpoczęcie 16 marca 2020 r.  Zakończenie 18 maja 2020 r. 

 Autor kursu: Ewa Beczek

 

Cel główny kursu:

Poszerzenie wiedzy z zakresu korzystania z nowoczesnych technologii na lekcjach.

W trakcie kursu uczestnikom zostaną zaprezentowane strony internetowe i aplikacje, dzięki którym w kilka minut przygotują atrakcyjne materiały do pracy z uczniami. Każda lekcja na kursie zawierać będzie dokładne instrukcje krok po kroku w jaki sposób korzystać z narzędzi online oraz przykłady ćwiczeń i pomysły na lekcje.

 

Adresat kursu: 

Nauczyciele (uczący w środowisku polonijnym i Polaków za granicą):

 • różnych przedmiotów,
 • uczący dzieci i nastolatków,
 • którzy lubią nowoczesne technologie,
 • którzy szukają nowych pomysłów na lekcje.

 

Treści:

Moduł 1 - Wstęp

Moduł 2 - Interaktywne materiały na lekcjach

Moduł 3 - Tworzenie interaktywnych gier

Moduł 4 - Materiały w wykorzystaniem komórek i tabletów

Moduł 5 - Video na lekcji

Moduł 6 - Aplikacje do zarządzania klasą

 

Kurs liczy 50 godzin.

 

Warunki ukończenia kursu:

systematyczna praca z materiałami zamieszczanymi na platformie kursu,

aktywne uczestnictwo na forum kursu,

rozwiązanie testu końcowego na min 75% (możliwość kilku podejść do testu)

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Zapisy do 17 marca 2020  |   Rozpoczęcie 19 marca 2020   |   Zakończenie  10 maja 2020|   Zamknięcie 20 maja 2020Opis ogólny:  

Kurs dotyczy elementów logopedii ogólnej i jest kontynuacją kursów - Logopedia pierwszego stopnia (poziom wstępny) oraz Logopedia drugiego stopnia (poziom podstawowy). Kurs ma przybliżyć następujące zagadnienia: zasady emisji i higieny głosu, profilaktyka logopedyczna, oddziaływania służące poprawie rozwoju komunikacji dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami autystycznymi a także z dysleksją. Nauczyciele polonijni poznają również psychostymulacyjną metodę kształtowania
i rozwoju mowy, tzw. metodę krakowską oraz sposoby pracy nad dykcją.

Cele kursu:

1. Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela polonijnego w zakresie zagadnień logopedycznych,
2. Uwrażliwienie na działania w zakresie profilaktyki logopedycznej w oświatowym środowisku polonijnym,
3. Zapoznanie z metodami pracy logopedycznej przyśpieszającej terapię głosek zaburzonych,
4. Przygotowanie nauczycieli do wspierania rodziców polonijnych i współpracy z nimi w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autystycznych
5. oraz dyslektycznych,
6. Opracowanie materiałów do wykorzystania w pracy nad dykcją uczniów polonijnych.

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy ukończyli pierwszy i drugi stopień kursu Logopedia.
Tematyka kursu:
1. Podstawowe zagadnienia emisji głosu
2. Aspekty profilaktyki logopedycznej
3. Wspieranie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
4. Zaburzenia autystyczne a rozwój mowy
5. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy
6. Metoda Krakowska
7. Dysleksja a wady wymowy
8. Praca nad dykcją

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do: 9 lutego 2020 r. | Rozpoczęcie: 10.02.2020 r. | Zakończenie: 06.04.2020 r.

Tematyka kursu:

 • Sytuacja rodzin emigracyjnych i migrujących.
 • Dwujęzyczność – jak wspierać rozwój?
 • Sposoby wspierania i motywowania ucznia do nauki w polskiej szkole.
 • Sposoby diagnozowania poziomu znajomości języka.
 • Specyfika polskiej fonetyki.
 • Zagadnienia polskiej gramatyki i literatury.
 • Elementy polskiej tradycji i teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako drugiego.
 • Wykorzystanie współczesnych narzędzi multimedialnych w procesie nauczania.
 • i wiele innych

 

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy  do 6 marca  2020 r.  |   Rozpoczęcie 9 marca  2020 r |   Zakończenie 31 maja 2020 r.  |   Zamknięcie 28 czerwca  2020 r.

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu wykorzystania narzędzi cyfrowych w projektowaniu nauczania / uczenia się wiedzy o Polsce.

 

Moduły kursu:

Moduł I.

Nauczanie wiedzy o Polsce a nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kontekście zapisów w podstawie programowej i ramach programowych

Moduł II.

Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych pomocnych w nauczaniu wiedzy o Polsce w kontekście nowych ram programowych.

Moduł III.

Przegląd programów do tworzenia prezentacji multimedialnych.

Moduł IV.

Tworzenie prezentacji z wiedzy o Polsce w oparciu o nowe ramy programowe - praca z wybraną aplikacją do tworzenia prezentacji.

Moduł V.

Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wiedzy o Polsce wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną.

Moduł VI.

Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych.

Moduł VII.

Tworzenie pomocy dydaktycznych z wiedzy o Polsce - praca z wybraną aplikacją edukacyjną.

Moduł VIII.

Publikowanie i udostępnianie wytworzonych zasobów edukacyjnych w sieci globalnej.

Prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu wiedzy o Polsce.

Moduł IX

Bank dobrych pomysłów - portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli wiedzy o Polsce.

Moduł X.

Podsumowanie kursu.

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu wiedzy o Polsce w tym:

 • wyszukiwania i gromadzenia materiałów cyfrowych i dydaktycznych;
 • źródeł i sposobów pozyskiwania aplikacji edukacyjnych;
 • portali i serwisów edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli;
 • pracy z wybranym programem do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz z wybraną aplikacją edukacyjną.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

 1. systematyczne zapoznawanie się z materiałami zamieszczanymi w poszczególnych modułach kursu;
 2. wypowiedzi na forum;
 3. wykonanie przy pomocy poznanych narzędzi minimum jednej pomocy dydaktycznej do nauczania wiedzy o Polsce według nowych ram programowych, przesłanie jej na platformę kursy.orpeg.pl i opublikowanie w sieci globalnej.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy  do 6 marca 2020 r.  |   Rozpoczęcie 9 marca 2020 r.  |   Zakończenie 31 maja 2020 r. 

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

Cel główny kursu:  doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela i bibliotekarza, pracujących w środowisku polonijnym i Polaków za granicą

Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

- miał wiedzę na temat współczesnej (lata 2000-2020) polskiej literatury dla dzieci w wieku 10-14 lat,

- dysponował bogatym materiałem literackim,

- dysponował warsztatem przydatnym w zachęcaniu dzieci do czytania,

- uwzględniał w swojej pracy możliwości i ograniczenia dzieci w czytaniu.

Adresat kursu: czynni nauczyciele, uczący w środowisku polonijnym i Polaków za granicą, bibliotekarze

Treści (między innymi):

1. Co to jest czytanie? - zastanowimy się między innymi, czy słuszne jest pojęcie "czytanie ze zrozumieniem", i dlaczego nasze dzieci mogą nie chcieć czytać.

2. Mądra szkoła czyta dzieciom - zastanowimy się, dlaczego to jest takie ważne, a także - kto i co powinien czytać.

3. Polujemy na wolny czas dzieci - podpowiemy sposoby zachęcania dzieci do czytania.

4. Bywają książki, które napisano dla kogoś innego - spróbujemy przekonać dzieci, że nie ma nudnych książek, a czytanie jest modne.

5. Książki bez tajemnic - powiemy o tzw. trudnych tematach w literaturze dla dzieci.

6. Książki dla dzieci, pisane jak dla dorosłych, tylko lepiej - powiemy m. in. o tzw. pewniakach.

Kurs nie uwzględnia lektur szkolnych, wpisanych w Ramy programowe kształcenia uzupełniającego.

Kurs liczy 50 godzin.

Warunki ukończenia kursu:

aktywne uczestnictwo, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami.

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy do dnia 17 lutego 2020 r.  |   Rozpoczęcie 18 lutego 2020 r.  Zakończenie 6 kwietnia 2020 r. | Zamknięcie 2020 r. |

Cel kursu: doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),
 • formułował cele edukacyjne, dotyczące doskonalenia sprawności językowych uczniów,
 • projektował zajęcia, proponując zadania rozwijające sprawności słuchania, czytania, postrzegania,
 • modyfikował poznane metody, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 12–15 lat

Treści:

 • Co lubi mózg? Poznać i zrozumieć działanie mózgu
 • Jak identyfikować potrzeby uczniów? Poznać i zrozumieć potrzeby uczniów
 • Akademia pomysłów - jak rozwijać sprawności słuchania, czytania, postrzegania?
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi rozwijających sprawności językowe na lekcjach języka polskiego

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Zapisy do dnia 12 lutego 2020 | Rozpoczęcie 13 lutego 2020 | Czas zakończenia 11 czerwca 2020

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania szkołą polską poza granicami Polski.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 • przepisy prawa regulujące działalność szkoły polskiej za granicą
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
 • polityka oświatowa – kierownik szkoły polskiej za granicą jako lider w środowisku;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
 • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;
 • zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.


Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

 • posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne,
 • jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘWarunki ukończenia kursu

 • aktywny udział w zajęciach on-line,
 • uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,
 • odbycie praktyki kierowniczej w szkole w Polsce lub szkole polskiej za granicą,
 • złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.

KURS DOSKONALĄCY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO UCZNIÓW W WIEKU 10-15 LAT  - 160 GODZIN - 2020 I edycja

Zapisy do: 7 lutego 2020 r. | Rozpoczęcie: 10 lutego 2020 r. | Zakończenie 12 lipca 2020 r.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do nauczania języka polskiego dzieci w wieku 10-15 lat

w oparciu o ramy programowe kształcenia uzupełniającego


ADRESAT KURSU:

Czynni nauczyciele, uczący dzieci w wieku 10-15 lat w środowisku polonijnym i Polaków za granicą

 TREŚCI KURSU:

1. Najważniejsze zasady uczenia / uczenia się.

2. Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie nauczania języka polskiego dzieci w wieku 10-15 lat.

3. Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi dzieci w wieku 10-15 lat.

4. Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dzieci  w wieku 10-15 lat.

5. Lektury w ramach programowych kształcenia uzupełniającego.

6. Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego dzieci w wieku 10-15 lat.

Warunki ukończenia kursu:

aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu, przygotowanie dwóch kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć.

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

160-GODZINNY KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – II edycja

Zapisy do: 10 stycznia 2020 r. | Rozpoczęcie: 13 stycznia 2020 r. | Zakończenie 28 czerwca 2020 r.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do  realizacji treści nauczania w zakresie języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego


ADRESAT KURSU:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 TREŚCI KURSU:

1. Relacje między wiedzą o procesie nauczania a wiedzą o uczniu klas IV–VIII.

2. Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie nauczania języka polskiego na II etapie edukacyjnym.

3. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

4. Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi na II etapie edukacyjnym.

5. Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego na II etapie edukacyjnym.

6. Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego na II etapie edukacyjnym, zgodnym z treściami ram programowych kształcenia uzupełniającego.

Warunki ukończenia kursu:

1) aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu,

2) złożenie pracy zaliczeniowej w formie czterech kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Metodyka nauczania języka polskiego w klasach starszych (IV-VIII)

Zapisy do 10 stycznia 2020   |   Rozpoczęcie 13 stycznia 2020    Zakończenie 5 kwietnia 2020 

Autor: Grażyna Wiśniewska

Adresaci:
Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski w klasach IV-VIII, pragnący rozwijać umiejętność efektywnego nauczania, rozumianego jako proces sprzyjający uczeniu się uczniów

Cel kursu:

Doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli języka polskiego i kultury polskiej

Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnicy będą:

- stosować zasady skutecznego nauczania/uczenia się,

- stosować najważniejsze prawa uczenia się,

- wykorzystywać wiedzę o rozwoju ucznia na poszczególnych etapach jego edukacji,

- wykorzystywać poznane metody aktywizujące, dostosowując je do możliwości swoich uczniów,

- planować skuteczne lekcje,

- korzystać z dwu/wielojęzyczności swoich uczniów.

Treści:

1. O dwu/ wielojęzyczności ucznia.

2. O budowaniu emocjonalnych i społecznych fundamentów efektywnej nauki.

3. O skutecznym nauczaniu/uczeniu się.

4. Propozycje rozwiązań metodycznych (scenariusz/ konspekt lekcji/ karta programowa).

5. O wybranych metodach aktywizujących.

Kurs zawiera wiele rozwiązań metodycznych, scenariuszy lekcji, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, zapewnia wymianę doświadczeń nauczycieli, daje możliwość wzbogacenia warsztatu pracy.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do dnia 24 stycznia 2020 r.| Rozpoczęcie 27 stycznia 2020 r.| Zakończenie 14 czerwca 2020 r. | Zamknięcie dostępu do materiałów 12 lipca 2020 r.

Autor: Liliana Sosnowska

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu mogą być nauczyciele, którzy spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 465 §1 ust. 4) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust. 4 pkt. 3)

Bloki tematyczne:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
 2. Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!”.
 4. Elementy historii Polski w ramach programowych z wiedzy o Polsce
 5. Elementy wiedzy o społeczeństwie w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 6. Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 7. Metodyka nauczania wiedzy o Polsce.
 8. Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

Warunki ukończenia kursu:

– aktywny udział w zajęciach on-line;

–uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych;

– złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć ocenionych na poziomie co najmniej 80% punktów;

– rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący skierowany do nauczycieli pracujących z osobami doskonalącymi znajomość języka polskiego

Kurs w wymiarze 50 godzin obejmował będzie:

- zagadnienia dotyczące diagnozowania znajomości języka

- metody aktywizujące i komunikatywne w nauczaniu języka obcego

- zakres tematyczny i leksykalny na poziomie C

- certyfikacji języka polskiego na poziomie C

 

Kurs będzie trwał od 3 lutego 2020 do 6 kwietnia 2020 roku.

Zapisy do 31 stycznia 2020 roku.

Materiały dydaktyczne będę dostępne dla uczestników kursu
 do 
6 maja 2020 roku.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania zaświadczenia jest aktywny
udział i wykonywanie zadań.

Harmonogram kursu:

3 lutego 2020  - I moduł

14 lutego 2020 - II moduł

2 marca 2020 - III moduł

16 marca - IV moduł

26 marca 2020 - V moduł

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić Ankietę

Zapisy do dnia 24 stycznia 2020 r.| Rozpoczęcie 27 stycznia 2020 r.| Zakończenie 17 maja 2020 r. | Zamknięcie dostępu do materiałów 14 czerwca 2020 r.

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele, którzy mają kwalifikacje wymagane do nauczania języka polskiego, geografii lub wiedzy o społeczeństwie i spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 465 §1 ust. 4) oraz w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust. 4 pkt. 2).

Bloki tematyczne:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
 2. Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!”.
 4. Elementy historii Polski w ramach programowych z wiedzy o Polsce
 5. Elementy wiedzy o społeczeństwie w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 6. Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 7. Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

Warunki ukończenia kursu:

– aktywny udział w zajęciach on-line;

– uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych;

– złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć ocenionych na poziomie co najmniej 80% punktów;

–rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.