Kursy obecnie realizowane

Kurs  kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce 
w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego

– I edycja 120-godzin

Zapisy do dnia 27 marca 2019 r.| Rozpoczęcie 1 kwietnia 2019 r. | Zakończenie 25 sierpnia 2019 r. | Zamknięcie dostępu do materiałów 1 września 2019 r.

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu mogą być nauczyciele, którzy spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust. 4 pkt. 3).

 

Bloki tematyczne:

 1.     Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
 2.     Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3.     Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!”.
 4.     Elementy historii Polski w ramach programowych z wiedzy o Polsce
 5.     Elementy wiedzy o społeczeństwie w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 6.     Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 7.     Metodyka nauczania wiedzy o Polsce.
 8.     Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

Warunki ukończenia kursu:

–           aktywny udział w zajęciach on-line;

–           uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych;

–           złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć ocenionych na poziomie co najmniej 80% punktów;

–           rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych i liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i liceach – edycja III

Zapisy do dnia 21 lipca 2019 r.| Rozpoczęcie 24 lipca 2019 r. | Zakończenie 23 sierpnia 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i liceum

Tematyka kursu:

Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!".

Warunki ukończenia kursu:

Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

Kurs  kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce 
w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego

– I edycja 80-godzin

Zapisy do dnia 27 marca 2019 r.| Rozpoczęcie 1 kwietnia 2019 r. | Zakończenie 28 lipca 2019 r. | Zamknięcie dostępu do materiałów  4 sierpnia 2019 r.

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu mogą być nauczyciele, którzy spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust. 4 pkt. 2). 

 

Bloki tematyczne:

 1.        Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
 2.        Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3.        Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!”.
 4.        Elementy historii Polski w ramach programowych z wiedzy o Polsce
 5.        Elementy wiedzy o społeczeństwie w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 6.        Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 7.        Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

Warunki ukończenia kursu:

–           aktywny udział w zajęciach on-line;

–           uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych;

–           złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć ocenionych na poziomie co najmniej 80% punktów;

–           rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Panteon polskich bohaterów i sporów narodowych - historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego / wiedzy o Polsce -  I edycja zmieniona 50 godzin

Zapisy do 8 kwietnia 2019 r.  |   Rozpoczęcie 15 kwietnia 2019 r.    |   Zakończenie 14 lipca 2019   |   Zamknięcie 21 lipca 2019

Cel kursu: 

poszerzenie wiedzy z zakresu historii i kultury polskiej oraz wiedzy o społeczeństwie.

Moduły kursu:

 • Jaki powinien być żołnierz?
 • Wzór obywatela w polskiej myśli politycznej.
 • Budowa państwa polskiego — koncepcje polityczne Piastów.
 • Rola ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego
 • Obywatele polscy wobec wyzwań epoki nowożytnej.
 • Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.
 • Nurt insurekcyjny czy realizm polityczny?
 • Spory o ocenę powstań narodowych w XIX w.
 • Jakie mamy mieć państwo – spory o kształt Polski w XX w.
 • Społeczeństwo polskie wobec totalitaryzmu.
 • Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w kursie:

 1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);
 2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;
 3. udział w moderowanym forum.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

160-GODZINNY KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – dla neofilologów

Czas trwania kursu: 26 marca - 27 sierpnia 2019 roku

Zapisy do: 22 marca 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji treści nauczania w zakresie języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

ADRESAT KURSU:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.poz.465).

TREŚCI KURSU:

 • Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego na II etapie edukacyjnym.
 • Omówienie zagadnień językowych i literackich realizowanych na lekcjach języka polskiego na II etapie edukacyjnym
 • Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 • Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi na II etapie edukacyjnym.
 • Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych na II etapie edukacyjnym.
 • Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego na II etapie edukacyjnym, zgodnym z treściami ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu,
 • złożenie pracy zaliczeniowej w formie czterech kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ