Strona:  1  2  ()

Zapisy do: 8 maja 2019 r. | Rozpoczęcie: 13 maja 2019 r. | Zakończenie 10 czerwca 2019 r.Cel główny:
Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego na I etapie edukacyjnym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe:
Po ukończeniu kursu uczestnik:
zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie edukacji wczesnoszkolnej,
zna programy nauczania do edukacji wczesnoszkolnej, opracowane w ramach projektu „Włącz Polskę!”,
potrafi skonstruować i/lub dostosować do potrzeb i warunków swojej grupy program nauczania języka polskiego dla I etapu edukacyjnego,
zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji materiału programowego, w tym podręcznik „Włącz Polskę” do edukacji wczesnoszkolnej,
wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Warunki uczestnictwa
uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela  w klasach I-III szkół podstawowych (dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej)

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych i liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych i liceach – edycja III

Zapisy do dnia 21 lipca 2019 r.| Rozpoczęcie 24 lipca 2019 r. | Zakończenie 23 sierpnia 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i liceum

Tematyka kursu:

Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!".

Warunki ukończenia kursu:

Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

160-GODZINNY KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – dla neofilologów

Czas trwania kursu: 26 marca - 27 sierpnia 2019 roku

Zapisy do: 22 marca 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji treści nauczania w zakresie języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

ADRESAT KURSU:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do nauczania języka obcego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.poz.465).

TREŚCI KURSU:

 • Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego na II etapie edukacyjnym.
 • Omówienie zagadnień językowych i literackich realizowanych na lekcjach języka polskiego na II etapie edukacyjnym
 • Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 • Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi na II etapie edukacyjnym.
 • Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych na II etapie edukacyjnym.
 • Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego na II etapie edukacyjnym, zgodnym z treściami ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Warunki ukończenia kursu:

 • aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu,
 • złożenie pracy zaliczeniowej w formie czterech kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

 

Zapisy do: 8 maja 2019 r. | Rozpoczęcie: 13 maja 2019 r. | Zakończenie 1 lipca 2019 r.

Tematyka kursu:

 • Sytuacja rodzin emigracyjnych i migrujących.
 • Dwujęzyczność – jak wspierać rozwój?
 • Sposoby wspierania i motywowania ucznia do nauki w polskiej szkole.
 • Sposoby diagnozowania poziomu znajomości języka.
 • Specyfika polskiej fonetyki.
 • Zagadnienia polskiej gramatyki i literatury.
 • Elementy polskiej tradycji i teksty kultury w nauczaniu języka polskiego jako drugiego.
 • Wykorzystanie współczesnych narzędzi multimedialnych w procesie nauczania.
 • i wiele innych

 

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Kurs  kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce 
w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego

– I edycja 120-godzin

Zapisy do dnia 27 marca 2019 r.| Rozpoczęcie 1 kwietnia 2019 r. | Zakończenie 25 sierpnia 2019 r. | Zamknięcie dostępu do materiałów 1 września 2019 r.

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu mogą być nauczyciele, którzy spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust. 4 pkt. 3).

 

Bloki tematyczne:

 1.     Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
 2.     Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3.     Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!”.
 4.     Elementy historii Polski w ramach programowych z wiedzy o Polsce
 5.     Elementy wiedzy o społeczeństwie w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 6.     Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 7.     Metodyka nauczania wiedzy o Polsce.
 8.     Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

Warunki ukończenia kursu:

–           aktywny udział w zajęciach on-line;

–           uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych;

–           złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć ocenionych na poziomie co najmniej 80% punktów;

–           rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs  kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania wiedzy o Polsce 
w klasach IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego

– I edycja 80-godzin

Zapisy do dnia 27 marca 2019 r.| Rozpoczęcie 1 kwietnia 2019 r. | Zakończenie 28 lipca 2019 r. | Zamknięcie dostępu do materiałów  4 sierpnia 2019 r.

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników szkolenia w wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce IV – VIII szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącym za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.

 

Warunki uczestnictwa:

Uczestnikiem kursu mogą być nauczyciele, którzy spełniają wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575 § 5 ust. 4 pkt. 2). 

 

Bloki tematyczne:

 1.        Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
 2.        Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3.        Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!”.
 4.        Elementy historii Polski w ramach programowych z wiedzy o Polsce
 5.        Elementy wiedzy o społeczeństwie w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 6.        Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
 7.        Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

 

Warunki ukończenia kursu:

–           aktywny udział w zajęciach on-line;

–           uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych;

–           złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć ocenionych na poziomie co najmniej 80% punktów;

–           rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Panteon polskich bohaterów i sporów narodowych - historia Polski z elementami wiedzy o społeczeństwie oraz geografii dla nauczycieli uczących języka polskiego / wiedzy o Polsce -  I edycja zmieniona 50 godzin

Zapisy do 8 kwietnia 2019 r.  |   Rozpoczęcie 15 kwietnia 2019 r.    |   Zakończenie 14 lipca 2019   |   Zamknięcie 21 lipca 2019

Cel kursu: 

poszerzenie wiedzy z zakresu historii i kultury polskiej oraz wiedzy o społeczeństwie.

Moduły kursu:

 • Jaki powinien być żołnierz?
 • Wzór obywatela w polskiej myśli politycznej.
 • Budowa państwa polskiego — koncepcje polityczne Piastów.
 • Rola ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego
 • Obywatele polscy wobec wyzwań epoki nowożytnej.
 • Spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej.
 • Nurt insurekcyjny czy realizm polityczny?
 • Spory o ocenę powstań narodowych w XIX w.
 • Jakie mamy mieć państwo – spory o kształt Polski w XX w.
 • Społeczeństwo polskie wobec totalitaryzmu.
 • Podsumowanie wiadomości i umiejętności.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

aktywne uczestnictwo w kursie:

 1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);
 2. przygotowanie przynajmniej jednego źródła e-zasobów i opisanie ich obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami;
 3. udział w moderowanym forum.

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Kursu kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za Granicą 20-godzinny

 

Zapisy do dnia 23 kwietnia 2019 | Rozpoczęcie 29 kwietnia 2019 | Czas zakończenia 17 czerwca 2019

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania Szkolnym Punktem Konsultacyjnym.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 •  przepisy prawa regulujące działalność szkolnego punktu konsultacyjnego;
 •  polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider w środowisku;
 •  zarządzanie zasobami ludzkimi;
 •  zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

- ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Warunki ukończenia kursu

•          aktywny udział w zajęciach on-line,

•          uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,

•          złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona,

 

Kurs doskonalący - Komiks jako pomysł na lekcje w polskiej szkole.

Zapisy do 19 listopada 2018 r. | Rozpoczęcie: 20 listopada 2018 r. | Zakończenie 11 grudnia 2018 r.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ. Liczba miejsc jest ograniczona!

Kurs: Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela.

Kurs trwa od: 8 marca 2019 r. | Zakończenie 12 kwietnia 2019 r.

Kurs – Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela -  jest adresowany do wszystkich nauczycieli przygotowujących się do awansu zawodowego lub chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zachodzących zmian w prawie oświatowym. Grupę docelową stanowią nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w Atenach, Szkolnych Punktach Konsultacyjnych i Szkołach Polskich.

 W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Kursu kwalifikacyjny  z zakresu zarządzania Szkolnymi Punktami Konsultacyjnymi za Granicą
80-godzinny

 

Zapisy do dnia 15 marca 2019 | Rozpoczęcie 25 marca 2019 | Czas zakończenia 10 czerwca 2019

Cel główny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności potrzebne do zgodnego z prawem, sprawnego i twórczego zarządzania Szkolnym Punktem Konsultacyjnym.

Kurs obejmuje następujące obszary tematyczne

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 •  przepisy prawa regulujące działalność szkolnego punktu konsultacyjnego;
 •  przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
 •  polityka oświatowa – kierownik szkolnego punktu konsultacyjnego jako lider
  w środowisku;
 •  zarządzanie zasobami ludzkimi;
 •  zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
 •  zarządzanie własnym rozwojem zawodowym;

zadania praktyczne powiązane z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem kursu może być osoba, spełniająca wymienione warunki:

- posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne,

- jest nauczycielem kontraktowym, mianowanym lub dyplomowanym,

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Warunki ukończenia kursu

•          aktywny udział w zajęciach on-line,

•          uzyskanie zaliczeń w zakresie wszystkich bloków tematycznych,

•          odbycie praktyki kierowniczej w szkole w Polsce, zespole szkół za granicą lub szkolnym punkcie konsultacyjnym,

•          złożenie pracy zaliczeniowej i jej obrona.

 

Kurs: Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela.

W związku z ogromnym zainteresowaniem kursem „Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela” jesteśmy zmuszeni zamknąć listę uczestników kursu. Zapraszamy  na kolejną edycję po Nowym Roku. Jednocześnie informujemy, że osoby, które zakwalifikowały się na kurs zostaną o tym poinformowane pocztą e-mailową.

Rejestracja uczestników zakończona | Rozpoczęcie: 3 listopada 2018 r. | Zakończenie 12 grudnia 2018 r.

Kurs – Nowelizacja ustawy o oświacie i zmiany w Karcie Nauczyciela -  jest adresowany do wszystkich nauczycieli przygotowujących się do awansu zawodowego lub chcących pogłębić swoją wiedzę na temat zachodzących zmian w prawie oświatowym. Grupę docelową stanowią nauczyciele pracujący w Zespole Szkół w Atenach, Szkolnych Punktach Konsultacyjnych i Szkołach Polskich.

20-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych – edycja III

Zapisy do dnia 19 kwietnia 2019 r.| Rozpoczęcie 29 kwietnia 2019 r. | Zakończenie 6 czerwca 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych i liceach ogólnokształcących za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach – edycja III

Zapisy do dnia 19 kwietnia 2019 r.| Rozpoczęcie 29 kwietnia 2019 r. | Zakończenie 6 czerwca 2019 r.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej i liceum

Tematyka kursu:

Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!".

Warunki ukończenia kursu:

Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

160-GODZINNY KURS KWALIFIKACYJNY PRZYGOTOWUJĄCY DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV–VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ZGODNIE Z PLANEM NAUCZANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO – I edycja

Zapisy do: 7 stycznia 2019 r. | Rozpoczęcie: 14 stycznia 2019 r. | Zakończenie 30 czerwca 2019 r.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu: 

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do  realizacji treści nauczania w zakresie języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, określonych w ramach programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

 

ADRESAT KURSU:

Nauczyciele posiadający kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w klasach I–III szkół podstawowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U.poz.1575).

 

TREŚCI KURSU:

1. Relacje między wiedzą o procesie nauczania a wiedzą o uczniu klas IV–VIII.

2. Struktura, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych w zakresie nauczania języka polskiego na II etapie edukacyjnym.

3. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.

4. Projektowanie lekcji dotyczących odbioru wypowiedzi i wykorzystania zawartych w nich informacji oraz tworzenia wypowiedzi na II etapie edukacyjnym.

5. Projektowanie lekcji dotyczących analizy i interpretacji tekstów kultury objętych ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych na II etapie edukacyjnym.

6. Zasoby internetowe pomocne w nauczaniu języka polskiego na II etapie edukacyjnym, zgodnym z treściami ram programowych kształcenia uzupełniającego dla szkolnych punktów konsultacyjnych.

Warunki ukończenia kursu:

1) aktywne uczestnictwo w kursie on-line, w tym dzielenie się na forum wiedzą i umiejętnościami z innymi uczestnikami kursu,

2) złożenie pracy zaliczeniowej w formie czterech kart programowych wraz z materiałami zaplanowanymi do wykorzystania podczas zajęć

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

30-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania

języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych, gimnazjach i liceach ogólnokształcących za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje
wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach – edycja II

 

Zapisy do 20 września 2018 r. | Rozpoczęcie: 24 września 2018 r. | Zakończenie 28 października 2018 r.

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum  

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla dwóch różnych etapów edukacyjnych jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Kurs doskonalący 

„Myślenie ma kolosalną przyszłość”

– wykorzystanie narzędzi TOC wspomagających krytyczne myślenie w dydaktyce XXI wieku poza granicami Polski.

30 godzin

| Rozpoczęcie: kursu - 14 stycznia 2019 r. | Zakończenie kursu 24 marca 2019 r.! Zamknięcie dostępu do materiałów edukacyjnych 31 marca 2019 r.

Adresaci kursu:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących poza granicami Polski, pragnących rozwijać kompetencje kluczowe potrzebne do krytycznego przetwarzania informacji oraz umiejętności z zakresu wykorzystywania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w kompetencje kluczowe dotyczące krytycznego przetwarzania informacji oraz wykorzystywania technologii TIK w edukacji poza granicami Polski.

W efekcie kursu Uczestnik będzie:

 • rozumiał pojęcie „myślenie krytyczne”;
 • wrażliwy na informacje przekazywane z różnych źródeł;
 • znał bariery utrudniające myślenie krytyczne;
 • wiedział jak je rozwijać w sobie i u swoich uczniów;
 • znał narzędzia do ToC;
 • świadomie planował rozwój kompetencji kluczowych w oparciu o umiejętności zdobyte w trakcie kursu.

Zagadnienia szczegółowe:

 1. Czym jest myślenie krytyczne?
 2. Dlaczego myślenie krytyczne ma „kolosalną przyszłość” w dydaktyce XXI wieku poza granicami Polski?
 3. Z jakich postaw się składa myślenie krytyczne?
 4. Jak skutecznie stosować myślenie krytyczne?
 5. Czym są i w jaki sposób wykorzystywać narzędzia ToC?
 6. Jaki wpływ ma krytyczne myślenie na kształcenie kompetencji kluczowych i planowanie rozwoju zawodowego i osobistego?

Warunki ukończenia kursu doskonalącego:

Spełnienie minimum dwóch z trzech poniższych kryteriów:

 1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line;
 2. rozwiązanie testu samokształceniowego;
 3. opracowanie przy pomocy poznanego narzędzia graficznego do ToC dowolnego materiału dydaktycznego.

Ilość godzin:  30 godzin

Prowadząca: Lililana Sosnowska - nauczyciel konsultant ORPEG PCN

W celu zapisania się na kurs, proszę uzupełnić ANKIETĘ

20-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania języka polskiego w klasach IV-VIII szkół podstawowych za granicą zgodnie z planem nauczania uzupełniającego dla nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych – edycja II

 Zapisy do 20 września 2018 r. Rozpoczęcie  24 września 2018 r. | Zakończenie 28 października 2018 r.

 

KURS DAJE WYŁĄCZNIE KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Cel kursu:

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania i realizacji nauczania języka polskiego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego 

 

Adresat kursu:

Czynni nauczyciele, którzy mają kwalifikacje do nauczania języka polskiego w szkole podstawowej

 

Tematyka kursu:

 1. Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 2. Konstruowanie programów nauczania z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
 3. Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem m. in. zasobów edukacyjnych „Włącz Polskę!”.

 

Warunki ukończenia kursu:

 1. Aktywne uczestnictwo w kursie on-line.
 2. Opracowanie karty programowej wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć jako fragmentu nauczania zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.  

  

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

 

Aktywna tablica - nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych – II edycja 50 godzin

Zapisy zakończone  | Rozpoczęcie 24 września 2018  r. |  Zakończenie 15 stycznia 2019  r.  |   Zamknięcie 22 stycznia 2019  r.

Aktywna Tablica

Cel kursu: Zdobycie / poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

Moduły kursu:

Moduł wstępny

 • Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego

 • Środowisko platformy kursy.orpeg.pl

 • Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski

 • Ankieta uczestnika kursu

Moduł I. Komunikacja i organizacja pracy w szkole

 • Cloud computing

 • Konto Microsoft

 • Poczta elektroniczna

 • Kalendarz

 • Poczta i kalendarz w systemie Windows 10

 • Komunikatory internetowe

 • Dyski w chmurze

Moduł II. Obsługa urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego

 • Tablice interaktywne

 • Praca z projektorem

 • Urządzenia peryferyjne

Moduł III. Wykorzystanie narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym

 • Wyszukiwanie i gromadzenie materiałów cyfrowych i dydaktycznych

 • Przegląd programów do prezentacji multimedialnych i praca z wybraną aplikacją

 • Narzędzia możliwe do zastosowania w edukacji wspomaganej technologią informacyjno-komunikacyjną

 • Źródła i sposoby pozyskiwania aplikacji edukacyjnych

Moduł IV. Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych

 • Metoda Webquest

 • Metoda Flipped classroom - „odwrócone nauczanie"

 • Kanał YouTube

Moduł V. Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

 • Podstawowe narzędzia ochrony komputera i komunikacji

 • Złośliwe oprogramowanie

 • Rodzaje ataków sieciowych oraz metody zapobiegania

 • Podstawy bezpieczeństwa przeglądarki internetowej i komunikacji w sieci

 • Bezpieczeństwo informacyjne w serwisach społecznościowych

Moduł VI. Wykorzystanie zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie – tworzenie zasobu dydaktycznego z wykorzystaniem narzędzi TIK

 • Portale i serwisy edukacyjne dla uczniów i nauczycieli

 • Wirtualne Muzea Google Arts & Culture

 • Archiwa i biblioteki cyfrowe

Moduł VII. Wstęp do administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej Szkolnego Punku Konsultacyjnego

 • Wprowadzenie w zagadnienia sieci komputerowych

 • Typy sieci komputerowych

 • Urządzenia lokalnej sieci komputerowej

 • Konfiguracja urządzeń do pracy w sieci

Moduł VIII. Podsumowanie kursu

 • Quiz samokształceniowy

 • Publikacja wytworzonych materiałów dydaktycznych

 • Formularz oceny kursu

 • Forum - Co do walizki a co do kosza? 

Po zakończeniu kursu Uczestnik będzie posiadał wiedzę i umiejętności w zakresie:

 1. komunikacji i organizacji pracy w Szkolnym Punkcie Konsultacyjnym;
 2. obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego;
 3. wykorzystania narzędzi cyfrowych w nauczaniu przedmiotowym;
 4. nowych metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych;
 5. edukacji w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni;
 6. wykorzystania zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie;
 7. administracji wewnętrznej infrastruktury sieciowo-usługowej w Szkolnych Punktach Konsultacyjnych.

 Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest kierownikiem lub nauczycielem Szkolnego Punku Konsultacyjnego.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie doskonalącym tj.:

1. udział w moderowanym forum;

2. rozwiązanie testów samokształceniowych z poszczególnych modułów oraz testu końcowego;

3. wykonanie zadań zamieszczonych w poszczególnych modułach;

4. opublikowanie w sieci globalnej materiału dydaktycznego z wykorzystaniem poznanych narzędzi TIK.

 W celu zapisania się na kurs prosimy wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do dnia 26 lutego 2019 r.  |   Rozpoczęcie 4 marca 2019 r.  Zakończenie 26 maja 2019 r. | Zamknięcie 2 czerwca 2019 r. |

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

 Cel główny kursu:   doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

 Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • uwzględniał w swojej pracy uwarunkowania i zasady projektowania metodycznego lekcji wykorzystujących gry i zabawy,
 • uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),
 • formułował cele edukacyjne, dotyczące doskonalenia sprawności językowych,
 • z powodzeniem modyfikował poznane gry i zabawy, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia,
 • posiadał warsztat metodyczny, wzbogacony o gry i zabawy.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 10–13 lat

Treści:

 1. O sprawnościach językowych, a także o grach i zabawach tytułem wstępu.
 2. Słowa to takie dobre zabawki, które zawsze trzeba mieć ze sobą, czyli Gry i zabawy i leksykalne.
 3. Gry i zabawy doskonalące sprawności receptywne, czyli Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha; kto ma oczy do czytania, niechaj czyta.
 4. Gry i zabawy doskonalące sprawności produktywne, czyli Mowa jest srebrem, a pisanie sztuką.
 5. Scenariusze zajęć z grami i zabawami (nie tylko językowymi).
 6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o grach i zabawach.

Poza teorią, odwołującą się do literatury przedmiotu, kurs zawiera wiele przykładów praktycznych, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, różnorodne rozwiązania metodyczne.

Z uwagi na ogromne zainteresowanie kursem zmuszeni jesteśmy zakończyć rekrutację. Zapraszamy na kolejną edycję.

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Strona:  1  2  ()