Kursy, na które można się zapisywać. Zapraszamy!

Dydaktyka medialna 

w placówkach oświatowych poza granicami Polski

70 godzin - I edycja

Ze względu na dużą liczbę chętnych zapisy na kurs zostały zakończone. Zapraszamy do kolejnej edycji kursu.

Zapisy do 2 września 2019 r. | Rozpoczęcie 9 września 2019 r. | Zakończenie 8 grudnia 2019 r.  | Zamknięcie dostępu do materiałów z kursu 15 grudnia 2019 r.

 Cel kursu: 

Poszerzenie wiedzy i umiejętności z stosowania dydaktyki medialnej w  placówkach oświatowych poza granicami państwa polskiego.

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkającym za granicą. 

 Moduły kursu:

Moduł I Kim jesteśmy? Czego uczymy?

OPREG PCN – zadania, adresaci.

Informacje wstępne na temat kursu doskonalącego.

Środowisko platformy kursy.orpeg.pl.

Ankieta potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli uczących poza granicami Polski.

Ankieta uczestnika kursu.

Forum – Poznajmy się.

 Moduł II. Dydaktyka medialna – wprowadzenie.

Cyfrowe społeczeństwo.

Cyfrowe społeczeństwo - quiz.

Moduł III Uczeń – komu pomagamy?

Wprowadzenie.

Główne systemy pamięci.

Ćwiczenia do prezentacji.

Moduł IV. Uczeń – pamięć.

Przebieg procesu pamięciowego.

Natura i uwarunkowania zapamiętywania (zapisywania informacji).

Istota i przyczyny zapominania.

Metody i zapamiętywania (strategiami pamięciowymi.

Ćwiczenia: głębokość przetwarzania, typy interferencji, współpraca półkul mózgowych, proces pamięciowy – prawda czy fałsz?

Moduł V. Nauczyciel – (nie tylko) medialne i cyfrowe kompetencje.

Nie demotywować?

Motywujemy.

Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna.

Typy dialogu.

Typy zadań grupowych.

Taksonomia Blooma.

Moduł VI. Cyfrowe narzędzia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Cyfrowe słowa zaklęcia.

Podstawowe cechy cyfrowych narzędzi.

Różne stopnie multimedialności.

Cyfrowe narzędzia – prawda czy fałsz?”

Moduł VII. (Inter)akcja: cyfrowe narzędzia w działaniu.

Wyszukiwanie, ocena, wykorzystanie  informacji – w praktyce.

Multimedia to nie ozdobniki.

Getkahoot.

Gry komputerowe w nauczaniu.

Jak stworzyć quiz w Kahoot?

Tworzymy quiz w getkahoot.com.

Fotograficzne spojrzenie na świat.

Khan Academy.

LearningApps.org.

Moduł VIII. Zakończenie

Podsumowanie kursu doskonalącego: Dydaktyka medialna –  w placówkach oświatowych poza granicami Polski 70 godzin - I edycja.

Ankieta ewaluacyjna.

 

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. wykonywanie zadań i zamieszanie ich na platformie w wyznaczonym terminie;

3. udział w moderowanych forach;

4. przygotowanie, wyszukanie jednego źródła e-zasobów i opisanie obszarów przydatnych do prowadzenia zajęć z uczniami poza granicami państwa polskiego;

5. prezentacja na forum kursu własnych lub wyszukanych materiałów dydaktycznych pomocnych w nauczaniu / uczeniu się języka i kultury polskiej poza granicami Polski.

Prowadząca kurs: Liliana Sosnowska

 W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Logopedia trzeciego stopnia. Kurs dla absolwentów kursu Logopedia I i II stopnia

Zapisy do 21 sierpnia 2019   |   Rozpoczęcie 26 sierpnia 2019    Zakończenie  14 października 2019  |   Zamknięcie 14 listopada 2019

Opis ogólny

 Kurs dotyczy elementów logopedii ogólnej i jest kontynuacją kursów - Logopedia pierwszego stopnia (poziom wstępny) oraz Logopedia drugiego stopnia (poziom podstawowy)     Kurs ma przybliżyć następujące zagadnienia: zasady emisji i higieny głosu, profilaktyka logopedyczna, oddziaływania służące poprawie rozwoju komunikacji dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z zaburzeniami autystycznymi a także z dysleksją. Nauczyciele polonijni poznają również psychostymulacyjną metodę kształtowania i rozwoju mowy, tzw.metodę krakowską oraz sposoby pracy nad dykcją.

Cele kursu:

 1. Podniesienie poziomu kompetencji zawodowych nauczyciela polonijnego w zakresie zagadnień logopedycznych,
 2. Uwrażliwienie na działania w zakresie profilaktyki logopedycznej w oświatowym środowisku polonijnym,
 3. Zapoznanie z metodami pracy logopedycznej przyśpieszającej terapię głosek zaburzonych,
 4. Przygotowanie nauczycieli do wspierania rodziców polonijnych i współpracy z nimi w rozwiązywaniu problemów komunikacyjnych dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, autystycznych
 5. oraz dyslektycznych,
 6. Opracowanie materiałów do wykorzystania w pracy nad dykcją uczniów polonijnych. 

Adresaci:

Nauczyciele uczący języka polskiego i kultury polskiej poza granicami Polski, którzy ukończyli pierwszy i drugi stopień kursu Logopedia.

Teamatyka kursu:

 1. Podstawowe zagadnienia emisji głosu
 2. Aspekty profilaktyki logopedycznej
 3. Wspieranie dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 4. Zaburzenia autystyczne a rozwój mowy
 5. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy
 6. Metoda Krakowska
 7. Dysleksja a wady wymowy
 8. Praca nad dykcją

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Jak pomagać uczniom rozwijać sprawności językowe na lekcjach języka polskiego poprzez rozwój sprawności słuchania, czytania, postrzegania? - kurs doskonalący, 30 godzin

                        Ze względu na dużą liczbę chętnych zapisy na kurs zostały zakończone.   
                                    Zapraszamy do wzięcia udziału w  kolejnej edycji kursu.

Zapisy do dnia 12 września 2019 r.  |   Rozpoczęcie 16 września 2019 r.  Zakończenie 26 października 2019 r. | Zamknięcie 9 listopada 2019 r. |

Cel kursu: doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),
 • formułował cele edukacyjne, dotyczące doskonalenia sprawności językowych uczniów,
 • projektował zajęcia, proponując zadania rozwijające sprawności słuchania, czytania, postrzegania,
 • modyfikował poznane metody, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 12–15 lat

Treści:

 • Co lubi mózg? Poznać i zrozumieć działanie mózgu
 • Jak identyfikować potrzeby uczniów? Poznać i zrozumieć potrzeby uczniów
 • Akademia pomysłów - jak rozwijać sprawności słuchania, czytania, postrzegania?
 • Praktyczne wykorzystanie narzędzi rozwijających sprawności językowe na lekcjach języka polskiego

W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS PROSZĘ WYPEŁNIĆ ANKIETĘ

Kurs doskonalący skierowany do nauczycieli pracujących z osobami rozpoczynającymi
naukę języka polskiego.

Kurs w wymiarze 50 godzin obejmował będzie:

 • zagadnienia dotyczące diagnozowania znajomości języka
 • metody aktywizujące i komunikatywne w nauczaniu języka obcego
 • zakres tematyczny i leksykalny na poziomie A
 • prezentacja Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia językowego
 • certyfikacji języka polskiego na poziomi A

                                                      Ze względu na dużą liczbę chętnych zapisy na kurs zostały zakończone.

Zapisy na kurs do 2 września. Kurs będzie trwał od 9 września do 21 października 2019 roku. Materiały dydaktyczne będę dostępne

dla uczestników kursu do 20 listopada 2019 roku.

 

Harmonogram kursu:

Moduł I – 09.09

Moduł II – 19.09

Moduł III – 30.09

Moduł IV – 10.10

Moduł V – 21.10

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.