Kursy, na które można się zapisywać. Zapraszamy!

Wiedza o Polsce

40-godzinny kurs kwalifikacyjny przygotowujący do nauczania
wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym za granicą
zgodnie z planem nauczania uzupełniającego.
I edycja

Zapisy do 12 listopada 2018 r. | Rozpoczęcie: 19 listopada 2018 r. | Zakończenie 10 lutego 2019 r.

Cel ogólny

Wyposażenie uczestników kursu w wiedzę i umiejętności niezbędnych do projektowania i realizacji nauczania wiedzy o Polsce w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym, zgodnie z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego i planem nauczania uzupełniającego.

Cele szczegółowe

Po ukończeniu kursu uczestnik:

 1. zna strukturę, założenia i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w klasach IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącym,
 2. zna programy do nauczania wiedzy o Polsce,
 3. konstruuje i/lub dostosowuje do potrzeb i warunków program nauczania wiedzy o Polsce dla klas IV–VIII szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum ogólnokształcącego,
 4. zna zasoby edukacyjne pomocne w realizacji przedmiotu wiedza o Polsce, w tym „Włącz Polskę”, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących historii, wiedzy o społeczeństwie oraz geografii Polski,
 5. wykorzystuje różnorodne narzędzia do tworzenia materiałów edukacyjnych.

Uczestnicy

Uczestnikiem kursu może być osoba, która spełnia wymagania wskazane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 1575).

Warunki ukończenia kursu

 1. aktywne uczestnictwo w kursie on-line,
 2. złożenie pracy zaliczeniowej w formie dwóch kart programowych wraz z materiałami wykorzystywanymi podczas zajęć,
 3. rozwiązanie testu podsumowującego część teoretyczną kursu kwalifikacyjnego z wiedzy Polsce w zakresie merytorycznym oraz elementów metodyki na poziomie co najmniej 80% punktów.

Moduły kursu kwalifikacyjnego

Lp.
Moduły
I Struktura i treści ram programowych kształcenia uzupełniającego w zakresie wiedzy o Polsce.
II Konstruowanie programów nauczania wiedzy o Polsce z wykorzystaniem ram programowych kształcenia uzupełniającego.
III Planowanie zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych zasobów edukacyjnych, w tym portalu „Włącz Polskę!".
IV Elementy geografii Polski w ramach programowych wiedzy o Polsce.
V Tworzenie własnego zestawu materiałów do nauczania wiedzy o Polsce. Opracowanie co najmniej po jednej karcie programowej dla szkoły podstawowej i liceum jako fragmentu programu nauczania wiedzy o Polsce zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Kurs doskonalący: Ocenianie osiągnięć uczniów - strategie i rola w podnoszeniu jakości uczenia (się) - III edycja

Zapisy do dnia  25 października 2018  |   Rozpoczęcie  29 października 2018    Zakończenie  9 grudnia 2018     Zamknięcie 16 grudnia 2018 

        Autor: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu:

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów z zastosowaniem różnych narzędzi i technik.

Adresaci:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, pragnących rozwijać umiejętność oceniania uczniów tak, aby ocena wspomagała proces nauczania/uczenia się i pozytywne relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic. 

Moduły kursu:

 1.  Oceniamy ocenianie. Zobaczymy, co na temat oceniania sądzą nastoletni bohaterowie literaccy; podejmiemy próbę poznania ucznia poprzez poznanie siebie (własnego temperamentu, własnych inteligencji i preferencji sensorycznych); rozwiążemy łamigłówki sensoryczne.
 2. Szkolne ocenianie. Odpowiemy sobie między innymi na pytania: komu potrzebne jest ocenianie, czego oczekujemy od oceniania, czym jest ocena, jakie pełni funkcje; powiemy, na czym polega różnica między ocenianiem tradycyjnym a kształtującym; zastanowimy się, które ocenianie jest korzystniejsze dla procesu uczenia się.
 3. Ku samoocenie. Powiemy o Europejskim Portfolio Językowym.
 4. Ocenianie wybranych sprawności i umiejętności: form wypowiedzi pisemnych, pracy w grupie; powiemy, czym są wewnątrzszkolne zasady oceniania i czym jest przedmiotowy system oceniania, a także Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
 5. Tworzenie i ocenianie zadań. Nauczymy się tworzyć zadania sprawdzające wybrane sprawności językowe.
 6. Zastanowimy się, czego zabrakło na kursie, o czym warto jeszcze dyskutować, co warto jeszcze wiedzieć na temat oceniania.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ

Kurs doskonalący: Doskonalenie sprawności językowych poprzez gry i zabawy - III edycja

Zapisy  do 29 października 2018 r.  |   Rozpoczęcie 5 listopada 2018  r.  |   Zakończenie 27 stycznia 2019  r.  |   Zamknięcie 3 lutego 2019  r.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie kursem, listę chętnych zamknięto. Zapraszamy w roku 2019.

Autor kursu: Grażyna Wiśniewska

 Cel główny kursu:   doskonalenie kompetencji zawodowych nauczyciela języka polskiego

 Cele szczegółowe kursu: Po zakończeniu kursu uczestnik będzie:

 • uwzględniał w swojej pracy uwarunkowania i zasady projektowania metodycznego lekcji wykorzystujących gry i zabawy,
 • uwzględniał w swojej pracy założenia współczesnej dydaktyki (głównie aktywizacji i integracji),
 • formułował cele edukacyjne dotyczące doskonalenia sprawności językowych,
 • z powodzeniem modyfikował poznane gry i zabawy, dostosowując je do wieku i możliwości językowych ucznia,
 • posiadał warsztat metodyczny, wzbogacony o gry i zabawy.

Adresat kursu: Nauczyciele języka polskiego i kultury polskiej uczący poza granicami Polski dzieci w wieku 10–13 lat

Treści:

 1. O sprawnościach językowych, a także o grach i zabawach tytułem wstępu
 2. Słowa to takie dobre zabawki, które zawsze trzeba mieć ze sobą, czyli Gry i zabawy i leksykalne.
 3. Gry i zabawy doskonalące sprawności receptywne, czyli Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha; kto ma oczy do czytania, niechaj czyta.
 4. Gry i zabawy doskonalące sprawności produktywne, czyli Mowa jest srebrem, a pisanie sztuką.
 5. Scenariusze zajęć z grami i zabawami (nie tylko językowymi).
 6. Podszepnik na zakończenie, czyli Jeszcze o grach i zabawach.

Poza teorią, odwołującą się do literatury przedmiotu, kurs zawiera wiele przykładów praktycznych, odwołań do konkretnych sytuacji edukacyjnych, różnorodne rozwiązania metodyczne.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ