Kursy, na które można się zapisywać. Zapraszamy!

Kurs doskonalący - Komiks jako pomysł na lekcje w polskiej szkole - 2019.

Zapisy do 3 listopada 2019 r. | Rozpoczęcie: 4 listopada 2019 r. | Zakończenie 29 listopada 2019 r.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ. Liczba miejsc jest ograniczona!

 Zapisy  do 3 listopada 2019 r. |   Rozpoczęcie 4  listopada 2019 r. |   Zakończenie 26 stycznia  2020  r.  |   
                                                     Zamknięcie dostępu do kursu  2 luty 2020  r.

50 godzin 

Cel kursu: Poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania prawa autorskiego w pracy nauczyciela poza granicami państwa polskiego.

Moduły kursu:

Moduł I. Podstawy prawa autorskiego

Moduł II. Granice dozwolonego użytku publicznego w szkole

Moduł III. Wolne i otwarte licencje

Moduł IV. Wykorzystywanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie prawne

Moduł V. Wyszukiwanie otwartych zasobów edukacyjnych

Moduł VI. Przerabianie i publikowanie Otwartych Zasobów Edukacyjnych - kwestie praktyczne

Moduł VII. Podsumowanie kursu doskonalącego: Prawo autorskie – czy i jak używać zasobów z Internetu?

Uczestnicy:

Uczestnikiem kursu może być osoba, która jest czynnym nauczycielem  w środowisku  Polonii lub Polaków mieszkających za granicą.

Warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo w kursie tj.:

1. Rozwiązanie krótkich testów/quizów (samokształceniowych – niepunktowanych);

2. Przygotowanie i opublikowanie w sieci globalnej na licencji Otwartych Zasobów Edukacyjnych (OZE) minimum jednego materiału dydaktycznego zgodnego z ramami programowymi kształcenia uzupełniającego dla szkół polskich i polskich placówek oświatowych poza granicami Polski;

3. Udział w moderowanym forum.

 

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ.

Zapisy do dnia  25 października 2019 |   Rozpoczęcie  28 października 2019   Zakończenie 19.01.2020 |   Zamknięcie 26 stycznia 2020

Autor: Grażyna Wiśniewska

Cel kursu:

Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów z zastosowaniem różnych narzędzi i technik.

Adresaci:

Kurs adresowany jest do nauczycieli uczących języka polskiego poza granicami Polski, pragnących rozwijać umiejętność oceniania uczniów tak, aby ocena wspomagała proces nauczania/uczenia się i pozytywne relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic. 

Moduły kursu:

  1.  Oceniamy ocenianie. Zobaczymy, co na temat oceniania sądzą nastoletni bohaterowie literaccy; podejmiemy próbę poznania ucznia poprzez poznanie siebie (własnego temperamentu, własnych inteligencji i preferencji sensorycznych); rozwiążemy łamigłówki sensoryczne.
  2. Szkolne ocenianie. Odpowiemy sobie między innymi na pytania: komu potrzebne jest ocenianie, czego oczekujemy od oceniania, czym jest ocena, jakie pełni funkcje; powiemy, na czym polega różnica między ocenianiem tradycyjnym a kształtującym; zastanowimy się, które ocenianie jest korzystniejsze dla procesu uczenia się.
  3. Ku samoocenie. Powiemy o Europejskim Portfolio Językowym.
  4. Ocenianie wybranych sprawności i umiejętności: form wypowiedzi pisemnych, pracy w grupie; powiemy, czym są wewnątrzszkolne zasady oceniania i czym jest przedmiotowy system oceniania, a także Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.
  5. Tworzenie i ocenianie zadań. Nauczymy się tworzyć zadania sprawdzające wybrane sprawności językowe.
  6. Zastanowimy się, czego zabrakło na kursie, o czym warto jeszcze dyskutować, co warto jeszcze wiedzieć na temat oceniania.

W celu zapisania się na kurs proszę wypełnić ANKIETĘ